Rekening klankbordgroepen Paleis Soestdijk hoort bij de MeyerBergman Erfgoed Groep

Eerder dit jaar vond onder verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn met het oog op de planontwikkeling Paleis Soestdijk de instelling plaats van een drietal klankbordgroepen. Over de keuze van het college het adviesbureau Awareness, dat eerder werkzaamheden verrichtte voor paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), dit participatieproces vorm te laten geven stelde de BOP mede namens GroenLinks tijdens de raadsvergadering van jl. 29 mei een aantal mondelinge vragen en op 29 oktober jl. volgde nog een aantal schriftelijke vragen over dit onderwerp. In de beantwoording van de schriftelijke vragen liet het college weten dat met het zelf ter hand nemen van het participatieproces is gehandeld overeenkomstig Communicatieleidraad nieuwbouwprojecten én het gestelde in het Plan van Aanpak Herbestemming Landgoed (Paleis) Soestdijk van 3 september 2018. Daar slaat het college de plank volledig mis, want in de leidraad is vastgelegd dat de initiatiefnemer van een project dat afwijkt van een vigerend bestemmingsplan zélf verantwoordelijk is voor het goed informeren en betrekken van alle belanghebbenden bij een participatietraject en dat de kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening komen van de initiatiefnemer. Ook de stelling van het college dat is gehandeld overeenkomstig genoemd plan van aanpak snijdt geen hout. In dit plan is immers vastgelegd, dat de MBEG gedurende de planvormingsfase verantwoordelijk is voor het communicatie/participatie-traject. Voor alle duidelijkheid, eerst als de bestemmingsplanfase aanvangt verschuift die verantwoordelijkheid naar de gemeente en die situatie doet zich pas voor als de raad heeft ingestemd met het nog in de maak zijnde voorontwerpbestemmingsplan.

Omgevingswet

Het college laat in de beantwoording van de schriftelijke vragen ook nog weten, dat met het zelf ter hand nemen van het participatieproces vooruit wordt gelopen op de voor 1 januari 2021 aangekondigde Omgevingswet. Een opmerkelijk standpunt. Los van het feit dat de nieuwe omgevingswet nog niet van kracht is, zegt artikel 16.55 van die wet, dat ingeval van een omgevingsvergunning de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het naleven van de participatieregels. Het is overigens aan de raad om die regels nader op en vast te stellen en niet aan het college. Dat het college in dezen een onderscheid maakt tussen grote en kleine projecten mist derhalve elke grond.

Motie

Voor de raadsvergadering van as. 18 december heeft de BOP een motie voorbereid aangaande dit onderwerp. In de mede door de fracties van GroenLinks en PvdA ondertekende motie wordt het college opgeroepen de financiële verantwoordelijkheid voor het participatietraject tot op het moment dat de bestemmingsplanfase aanvangt alsnog bij de MBEG te leggen. Ook wordt het college verzocht de raad te informeren over de hoogte van het bedrag dat Awareness in rekening brengt voor zijn bemoeienis met het begeleiden van de klankbordgroepen. Daarnaast wordt het college gevraagd om in voorkomende gevallen voortaan te handelen volgens de in de Communicatieleidraad nieuwbouwprojecten vastgelegde spelregels.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

College beantwoordt BOP-vragen participatieproces Paleis Soestdijk onbevredigend