Reclamezuil, klimaatdoelen en rechte ruggen…

Er lijkt zich in de gemeenteraad een nipte meerderheid af te tekenen voor het oprichten van een fout monument op de Noordschil ter hoogte van de afslag Baarn-Noord. Hoe raar het ook klinkt, de sleutel ligt in handen van raadslid Bram van Ommen, die nu voor VoorBaarn acteert in de raad. Hoe zit dat? Tijdens de debatraad van 23 mei jl. spraken de fracties van VVD, VoorBaarn, PvdA en CU/SGP zich uit vóór de plaatsing van een 28 meter hoge reclamezuil, die plaats biedt aan twee enorme ledschermen van 9 x 12 meter elk. In oktober 2016 diende VVD-er Colthoff een amendement in op een raadsvoorstel dat handelde over een analoge reclame-uiting bij het pand van Woonwarenhuis Nijhof op de Noordschil. Baarn ‘moest meegaan met de tijd’ en overgaan tot óók het plaatsen van een zuil met led-schermen met steeds wisselende digitale reclameboodschappen. Uit de verwachte opbrengst konden in elk geval de gebruikers van Sportpark Ter Eem worden gefêteerd met een jaarlijks bedrag van € 25.000. Tegen het amendement dat vroeg om de reclamezuil stemden destijds de fracties van CDA, NuBaarn, D66 (verdeeld), Groenlinks en de BOP. Uitgaande van de nieuwe samenstelling van de raad en de wetenschap dat de fractie van D66 zich nu volledig uitspreekt tegen de reclamezuil, zou dit betekenen dat het raadsvoorstel kan rekenen op de steun van 10 van de 19 raadsleden. Echter, nu doet zich de vraag voor hoe toen NuBaarn en tegenwoordig VoorBaarn-raadslid Bram van Ommen zich volgende week gaat uitspreken. Houdt hij zijn rug recht en blijft hij bij het standpunt dat hij als NuBaarn-raadslid innam in oktober 2016 of volgt hij nu de wens van zijn nieuwe broodheer en geeft hij alsnog zijn fiat aan de zuil? De BOP zal in elk geval een hoofdelijke stemming over dit raadsvoorstel aanvragen.

Reclamezuil mogelijk strijdig met Baarns Klimaatakkoord

Los van deze prangende vraag bracht de BOP tijdens het debat een element in dat nog niet was besproken: hoe staat het met de duurzaamheid van de reclamezuil? Een deskundige liet ons eerder op de dag weten dat op basis van zijn berekening de zuil jaarlijks ruim 200.000 kWu aan stroom gaat consumeren en dat zorgt voor een CO2-uitstoot van ruim 70.000 kg per jaar. Wij hebben dit element voorgelegd aan de wethouder en die komt met een reactie voor komende maandagavond. Als er inderdaad sprake is van een dergelijke CO2-uitstoot dan vraagt de BOP zich af hoe het plaatsten van een stroomslorpende reclamezuil zich verhoudt met alle schone uitspraken en beleidsvoornemens van het college inzake het behalen van de klimaatdoelen. Woensdagavond 30 mei zullen we het weten.

Het antwoord van het college

Het college heeft Interbest gevraagd antwoord te geven op de vraag van de BOP over het energiegebruik van de geplande reclamezuil. Uit het antwoord dat wij op 28 mei ontvingen blijkt dat het verbruik door het bedrijf wordt geraamd tussen de 75.000 en 85.000 kWh/jaar. Wij hebben een en ander voorgelegd aan de deskundige die ons eerder een hoger verbruik voorspelde. Hij laat weten een gedegen onderbouwing bij de door Interbest aangeleverde verbruikscijfers te missen, maar los daarvan laten die cijfers zien dat er nog steeds sprake is van een schokkende hoeveelheid stroom die de twee grote led-schermen jaarlijks gaan opslokken. Het inzetten van groene stroom noemt hij geen valide argument, omdat ook hier zuinig mee moet worden omgesprongen. Door de huidige groene energieschaarste moet groene stroom door de elektriciteitsleveranciers  worden aangevuld met grijze en zwarte energie. Dat komt er indirect op neer dat bij het door Interbest geraamde verbruik er nog steeds sprake zal zijn van een grote CO2-uitstoot, te weten meer dan 35 ton op jaarbasis. Naast alle eerder door vele ook buitenparlementaire partijen ingebrachte bezwaren tegen de reclamezuil telt ook dit milieubezwaar zwaar mee voor de BOP. Dit ons inziens extra energieverbruik zal de door alle partijen ondertekende doelstellingen van het BKA zeker niet bespoedigen.

Nota bene. In de beantwoording op de vraag van de BOP over het stroomverbruik van de voor de Noordschil bedachte reclamezuil voelt het college zich niet te beroerd om als doorgeefluik voor Interbest te fungeren en laat ongevraagd weten dat de gemeente Baarn door de ‘signing op de top van de mast 365 dagen, 24/7 exposure krijgt’. Daarnaast krijgt de gemeente een aantal weken per jaar een ‘prachtig podium’ geboden om evenementen en activiteiten regionaal te promototen via  ‘buur’ reclamemasten in Amersfoort, Utrecht, Diemen en Almere. Het zal er bij de voorstanders van de reclamemast invallen als Gods woord in een ouderling, maar deze voordelen doen niets af aan de vele nadelen die ons inziens kleven aan het oprichten van de reclamemast.