Pijnenburg

Erkan | 20-12-2015

Op voorhand was de BOP-fractie niet tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, landgoed Pijnenburg. Een aantal argumenten, met name verkeersveiligheid, draagvlak en verstoring van de EHS rond het realiseren van een Theehuis op locatie Overbosch roept bij ons toch vraagtekens op. Wij verwachten dat een theehuis op deze locatie en de extra verkeersbewegingen die dat met zich mee zal brengen in de toekomst zullen leiden tot meer verkeersproblemen en onveiliger situaties op de Embranchementsweg en Vuurse Steeg, met name voor fietsers en wandelaars. Afgelopen weken is ook duidelijk geworden dat er onder inwoners van Lage Vuursche en omwonenden voor de locatie Overbosch weinig tot geen draagvlak is. Ook maken wij ons grote zorgen dat met de komst van het theehuis en een toename van het aantal wandelaars de rust in dit stille deel van landgoed Pijnenburg dat grenst aan het kwetsbare Nonnenland te veel zal worden verstoord.

Wij waarderen de inzet van de familie Insinger om landgoed Pijnenburg goed te onderhouden en open te stellen voor bezoekers. De aanleg van wandel- en fietspaden en de toezegging tot het willen realiseren van een deel van een fietspad langs de Vuurse Steeg verdient een compliment. Wij realiseren ons dan ook goed dat de eigenaren van Landgoed Pijnenburg zoeken naar economische dragers om de kosten voor onderhoud van hun voor iedereen toegankelijke landgoed te verlichten. Tijdens de informatieavond en het debat is door de raad gevraagd naar alternatieve locaties of kostendragers. Daar is wat ons betreft nog steeds geen duidelijk antwoord op gekomen. De ook in het convenant opgenomen locaties aan de Biltseweg hebben wat ons betreft een aantal voordelen boven de locatie Overbosch. Argumenten als verkeersveiligheid, draagvlak, een betere ontsluiting van het gebied en mooiere wandelroutes richting het heidegebied en het centrum van Lage Vuursche pleiten sterk voor deze locaties. Bovendien: Het convenant is bijna vier geleden gesloten. Wie weet zijn er in die periode nieuwe alternatieven voor locatie Overbosch of voor andere kostendragers ontstaan.

Gezien het lange voortraject van dit plan is het voor initiatiefnemers niet reëel om weer jaren bezig te moeten zijn met een alternatieve locatie voor een Theehuis. Dat is ook niet onze insteek. Wij zouden het college  willen oproepen om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de provincie en de familie Insinger en overige belanghebbende partijen om de bezwaren tegen locatie Overbosch en het geringe draagvlak daarvoor aan de orde te stellen en voor te stellen de keuze voor een theehuis op locatie Overbosch als kostendrager serieus te heroverwegen.

Tijdens het besluit in de raad van december diende de CDA-fractie een motie in met de oproep het besluit over het ontwerpbestemmingsplan drie maanden aan te houden. Dit was de reactie van de BOP-fractie:

Helaas missen wij in de CDA-motie nog wel de zorg om verstoring rust/natuur op en rond locatie Overbosch, dit gebied wordt als een bijzonder cultuurhistorisch en ecologisch gebied ervaren en helaas missen we dit in de motie. Wij zullen de motie van het CDA wel steunen om het raadsvoorstel op dit moment aan te houden en de stemming hierover uit te stellen tot een later moment.