Over zwalkende politieke standpunten…

Er zijn weinig onderwerpen waar de raadsfracties zich zo over roeren op de sociale media en hun websites als over de bouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Zo plaatste VoorBaarn op Facebook onder de titel ‘Cultuurhuis op de Brink, wat kost dan nou netto?’ een anoniem relaas dat op eigen risico gelezen kan worden. Op de websites van VVD en PvdA worden minder woorden gebruikt om de standpunten over het vraagstuk over het voetlicht te brengen en het CDA  schetst een beeld van de worsteling waar die fractie mee kampt. D66 beperkt zich tot een paar opmerkelijke tweets op Twitter. Lees verder

Derde uitstel cultuurhuis riekt naar onbehoorlijk bestuur

Het ziet ernaar uit dat de fracties van D66, VoorBaarn, GroenLinks en de CU/SGP meegaan met het voorstel van het CDA opnieuw te kiezen voor uitstel van enkele maanden inzake het plan een nieuw cultuurhuis te bouwen aan de Brink. Volgens die partijen is er momenteel wel in groten lijnen bekend wat die nieuwbouw moet gaan kosten, maar is er onvoldoende zicht op de inkomsten die zo’n cultuurhuis zou kunnen vergaren. Samen met de fracties van de VVD en PvdA ziet de BOP geen heil in een derde uitstel van uitvoering van het vorig jaar april genomen besluit de huidige Speeldooslocatie te (ver)nieuwbouwen, ook geschikt te maken voor het onderdak brengen van de bibliotheek en te verduurzamen. Je kunt er lang en kort over praten, feit is dat de nieuwbouw van een cultuurhuis beduidend meer investeringskosten met zich mee gaat brengen dan de kosten die gemoeid zijn met de renovatie, verduurzaming en uitbreiding van de huidige Speeldoos. Die meerkosten kunnen nooit worden goedgemaakt met opbrengsten uit een theatercafé, Escher-beleefcentrum, crowdfunding en/of door het theater gemaakte winst. Als je al aan cijfers weet te komen dan zal dat de uitkomst zijn van nattevingerwerk. Lees verder

Zo schrijft de krant…

Je komt het wel vaker tegen in de Baarnsche Courant (BC), dat de inhoud van een ingestuurde brief wordt meegenomen in een redactioneel artikel. Als daar in het verhaal melding van wordt gemaakt dan weet je als lezer in elk geval dat de krant de mening van een derde ventileert. Soms kom je er als kritisch lezer van een artikel gaandeweg het verhaal achter, dat de inhoud daarvan niet uit de koker van de redactie komt. Neem het artikel ‘Schrik kosten Cultuurhuis’ in de krant van 27 december. Ik doel niet op de opkomst bij de pro-cultuurhuis-lampionnen-optocht, geen woord daarover in de krant, maar op het publieke geheim dat de redactie van de BC positief staat tegenover de bouw van een nieuw cultuurhuis op de plek van de Arcade. Voor het geval u het verhaal heeft gemist, klikt u op nevenstaande afbeelding. Dit geldt ook voor de op 3 januari in de krant geplaatste reactie van Marjo Stam.

Kees Koudstaal

Een goede tweedehands is zo gek nog niet…

In de Gooi & Eemlander van jl. 27 december krijgt vastgoedondernemer Zijtveld een podium geboden om op de valreep van het oude jaar zijn plan voor de bouw van een cultuurhuis op de plek van de Arcade aan de Brink te promoten. Op zijn betoog valt het nodige af te dingen. Alle reden om een reactie in de vorm van een ingezonden brief naar de krantenredactie te sturen. Tot plaatsing van de brief kwam het niet. Sterker nog, ook na een vervolgvraag volgde er geen enkele reactie van de krantenredactie. Door een klik op de afbeelding komt de advertorial van de projectontwikkelaar groter in beeld en hieronder kunt u de niet geplaatste ingezonden brief lezen. Lees verder

Een gedekte wethouder heeft altijd gelijk

Veel inwoners volgen de handel en wandel van de Baarnse gemeenteraad via publicaties in de lokale pers. In de Baarnsche Courant van maandag 23 december doet journalist Eugene Leenders verslag van een heikel onderwerp. Ik doel op de gang van zaken rond de door de gemeente ingestelde klankbordgroepen inzake de planvorming voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Dat de gemeente en niet de initiatiefnemer c.q. paleiseigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), de verantwoordelijkheid voor het participatieproces op zich heeft genomen is zonder meer strijdig met  gemeentelijke regelgeving. Die schrijft immers voor dat tijdens de planfase een initiatiefnemer verantwoordelijk is voor zo’n proces, inclusief de financiële consequenties die daarmee gepaard gaan. Lees verder

De cijfers spreken: nieuwbouw van een cultuurhuis is onverantwoord

De BOP heeft zich in de afgelopen maanden bij diverse gelegenheden uitgesproken tegen het plan op de plek van de Arcade op de Brink een nieuw cultuurhuis te bouwen. Wat de BOP betreft had de raad zich gehouden aan zijn eerdere besluit de huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoos op te knappen en uit te breiden om onderdak te kunnen bieden aan het theater, de bibliotheek en Volksuniversiteit. De argumenten die de voorstanders van het Arcadeplan inzetten, zo zou een cultuurhuis op de Brink zorgen voor meer voetstappen in de Laanstraat, delen wij niet. Dat het centrumwinkelgebied niet meer floreert als twintig jaar geleden, daar liggen andere redenen aan ten grondslag. En wat het versterken van de levendigheid op de Brink en daarop aansluitende winkelstraten betreft, daar zijn andere mogelijkheden voor in te zetten. Lees verder

Blaffende honden bijten ook in Baarn niet…

In Baarn krijgt een wethouder altijd gelijk, althans als zo’n ambtsdrager deel uitmaakt van een door de VVD geleid college. Neem de gang van zaken rond het participatieproces aangaande het landgoed Paleis Soestdijk. De vigerende leidraad inzake dergelijke processen én het gestelde in het Plan van Aanpak Herbestemming Landgoed (Paleis) Soestdijk schrijven voor dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) als initiatienemer gedurende de planfase verantwoordelijk is voor het participatieproces (klankbordgroepen).

Uit het Plan van Aanpak

Lees verder

Rekening klankbordgroepen Paleis Soestdijk hoort bij de MeyerBergman Erfgoed Groep

Eerder dit jaar vond onder verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn met het oog op de planontwikkeling Paleis Soestdijk de instelling plaats van een drietal klankbordgroepen. Over de keuze van het college het adviesbureau Awareness, dat eerder werkzaamheden verrichtte voor paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), dit participatieproces vorm te laten geven stelde de BOP mede namens GroenLinks tijdens de raadsvergadering van jl. 29 mei een aantal mondelinge vragen en op 29 oktober jl. volgde nog een aantal schriftelijke vragen over dit onderwerp. In de beantwoording van de schriftelijke vragen liet het college weten dat met het zelf ter hand nemen van het participatieproces is gehandeld overeenkomstig Communicatieleidraad nieuwbouwprojecten én het gestelde in het Plan van Aanpak Herbestemming Landgoed (Paleis) Soestdijk van 3 september 2018. Daar slaat het college de plank volledig mis, want in de leidraad is vastgelegd dat de initiatiefnemer van een project dat afwijkt van een vigerend bestemmingsplan zélf verantwoordelijk is voor het goed informeren en betrekken van alle belanghebbenden bij een participatietraject en dat de kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening komen van de initiatiefnemer. Lees verder

Made by Holland zoekt dekking van 11 miljoen

Maya Meyer in de G&E

In de Gooi en Eemlander (G&E) van zaterdag 30 november komt  de eigenaresse van Paleis Soestdijk, Maya Meijer, aan het woord. Ze zegt geschrokken te zijn van de motie die de gemeenteraad afgelopen april aannam. Daarin is vastgelegd dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) de bouw van woningen uitsluitend mag plannen binnen de 2.9 hectare die het terrein van de voormalige marechausseekazerne biedt. Het feit dat in die motie ook is neergelegd dat de raad geen heil ziel in de nieuwbouwplannen voor een hotel op de Parade lijkt ondertussen wat ondergesneeuwd, want blijft ook in dit interview onbesproken. Mevrouw Meijer zegt verrast te zijn door de uitspraak van de gemeenteraad, omdat dat vanaf dag één duidelijk was, dat er ook buiten de grenzen van het marechausseeterrein zou worden gebouwd.  De oppervlakte van 6.1 hectare die zij noemt mag dan bekend zijn geweest bij insiders, naar buiten is altijd geventileerd dat er 65 woningen waren bedacht óp het marechausseeterrein. Het mag, zoals mevrouw Meijer zegt, bij de ‘gemeente’ bekend zijn geweest dat er ook woningen gebouwd zouden worden buiten het marechausseeterrein, de gemeenteraad was daar niet van op de hoogte en voelde zich dan ook afgelopen april overvallen door de nieuwbouwplannen van de ontwikkelaar. En voor de goede orde, het bidbook waarin een en ander was opgenomen, is eerst afgelopen april aan de raad geopenbaard.

Lees verder