Over een ‘stukje bos dat niet veel voorstelt’

Voorstanders van de bouw van woningen op en rond het terrein van de voormalige marechausseekazerne bij Paleis Soestdijk, het Alexanderkwartier, herkennen zich niet in de ophef die is ontstaan nu Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben laten weten dat natuurbelangen zich verzetten tegen die aantasting van het daar aanwezige oude bosgebied.  Dit in een Statenbrief van jl. 29 oktober opgenomen standpunt sluit aan bij  wat de gemeenteraad eerder dit jaar vastlegde in een motie: ‘Woningbouw op het Alexanderkwartier vindt uitsluitend plaats op basis van ‘rood voor rood’ met inachtneming van provinciaal beleid’. 

Dat over de waarde van oude bosgebieden verschillend kan worden gedacht bewijzen uitspraken als deze: “Ik ken dat stukje bos en zoveel stelt het niet voor.”  Ook al in het licht van het grote belang dat zowel oud-koningin Wilhelmina als haar dochter, de latere koningin Juliana, hechtten aan de staat van hun landgoed, is dit een simpel denkbeeld. Zo laat Wilhelmina, die in september 1949 het betreffende perceel, kadastraal bekend onder nummer ‘BAA01 D 618’,  in erfpacht geeft aan de Staat der Nederlanden om er een kazerne en woningen voor de paleiswacht op te bouwen, in de erfpachtovereenkomst ondermeer opnemen dat de ‘Boterberg’ ongewijzigd intact moet blijven en dat het terrein bij het eindigen van het erfpachtrecht zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand moet worden opgeleverd. Ook de wegverhardingen en straatverlichting moeten worden verwijderd van het perceel. Met andere woorden, het was de wens van Hare Koninklijke Hoogheid dat de in erfpacht uitgegeven grond na gebruik terug gegeven zou worden aan de natuur. Als koningin Juliana in 1986 akkoord gaat met het toevoegen van een extra stukje grond aan de noordzijde van het marechausseeterrein laat zij in een notariële akte vastleggen dat de bepalingen die haar moeder in 1949 verordonneerde onverminderd van kracht moeten blijven.

Ik wil maar zeggen, beide Koninklijke Hoogheden gingen zorgvuldig om met het landgoed Paleis Soestdijk. Gelet op dat wat Made by Holland voorstaat op het betreffende deel van de buitenplaats is de vraag gerechtvaardigd of de twee oud-koninginnen er blij mee zouden zijn geweest. Ik denk zomaar van niet…

Kees Koudstaal


Ps.

Mocht u belangstelling hebben beide genoemde notariële aktes in te zien laat dit dan weten.