Over een debat dat komt en geluidsverrommeling in Vorstelijk Baarn

Tijdens de raadsvergadering van februari 2020 speelden twee hete hangijzers een prominente rol. Beide hadden al dan niet direct van doen met de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met Paleis Soestdijk. Zo lagen er mondelinge vragen op de raadstafel aangaande de door de gemeente aan de oud-burgemeester van Houten gegeven opdracht op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing voor het financiële tekort van 11 miljoen euro dat is ontstaan in de begroting c.q. winstverwachting van de paleiseigenaar én kwam de verruiming van het organiseren van openlucht evenementen met versterkte muziek aan de orde.

In zijn beantwoording van de door de BOP mede namens de fracties van GroenLinks en PvdA gestelde vragen aangaande de gegeven opdracht gaf verantwoordelijk wethouder Jansma (VVD) aan, dat die door de gemeente is verstrekt namens de stuurgroep Paleis Soestdijk. Daarin hebben naast de wethouder ook zijn Soester collega en de directeur van Paleis Soestdijk zitting. Dat Baarn als voorzitter van de stuurgroep als opdrachtgeefster optrad mag volgens de wethouder logisch zijn, maar daar valt ons inziens het nodige op af dingen. Immers, het tekort waar de MBEG tegenaan is gelopen komt volledig de paleiseigenaar toe. De verwijzing naar veranderde regelgeving, die zou maken dat er geen 100 woningen gebouwd kunnen worden op en rond het voormalige marechausseeterrein, is ons inziens dan ook onterecht. Kijkend naar wat de MBEG aanvankelijk van plan was met het paleis en wat er nu voorligt aan bedenksels voor het paleis en het landgoed lijkt het eerder dat daar de oorzaak van het tekort ligt. Maar los hiervan is het naar onze stellige overtuiging volstrekt ongepast dat de gemeente Baarn de opdracht heeft verstrekt. Het ware beter en zorgvuldiger geweest als het college zich hier afzijdig had gehouden en daarmee het tekort geheel als probleem voor de MBEG had gelaten. De opmerking van de wethouder, dat de paleiseigenaar geen financiële bijdrage van de gemeente Baarn hoeft te verwachten doet daar niets aan af, want dat is niet meer dan logisch. Waarom zou de gemeente de portemonnee trekken voor de ontwikkelaar? Voor het woord ‘gemeente’ kunnen overigens ook de woorden ‘provincie’ en ‘rijksoverheid’ worden gelezen.

Het protocol rond het stellen van mondelinge vragen sloot een verder debat over dit onderwerp uit. Op verzoek van de vragenstellers komt het college op korte termijn met een raadsinformatiebrief. Daarin zal de gang van zaken rond de opdrachtverlening nader uiteen worden gezet. Ervan uitgaande dat die brief de raad tijdig bereikt kan er in de raadscyclus van volgende maand een debat over dit onderwerp worden gevoerd. Ondertussen is het nog maar de vraag of het voorontwerpbestemming voor de komende zomer door de raad kan worden behandeld en die vertraging heeft niets van doen met veranderde regelgeving en/of geteut van de raad, maar alles met het rupsje-nooitgenoeg-gedrag van de MBEG. 

Geluidsverrommeling

De stemmen worden geteld. Tegen het BOP/GL/PvdA-amendement 15. Voor 5.

Ook bij het voorstel van het college de APV zo aan te passen dat het  inrichtingen mogelijk wordt gemaakt om voortaan jaarlijks drie openlucht festiviteiten te organiseren met luid versterkte muziek speelt Paleis Soestdijk een rol. Immers, de wijziging zou voor Made by Holland de mogelijkheid scheppen om naast popconcerten in de paleistuin dit soort evenementen ook te organiseren op de aan de oostelijke zijde van de Amsterdamsestraatweg gelegen Parade. Die maakt weliswaar deel uit van het Natuurnetwerkwerk Nederland, maar ligt binnen een van de bebouwde kommen van de gemeente. Naar eigen zeggen mede gelet op de tegenspraak van een aantal insprekers tijdens de debatraad van 12 februari kwamen de fracties van het CDA en de VVD met een amendement waarin de raad werd voorgelegd het collegevoorstel zo aan te passen dat de voorgestelde wijziging alleen binnen de bebouwde kommen gaat gelden. In de praktijk betekent dit dat niet alleen de sportverenigingen langs de Geerenweg van de aanpassing zouden kunnen profiteren, maak uw borst maar nat bewoners van de Geerenweg en achterliggende straten, maar tegelijkertijd kan Made by Holland de pal naast het Baarnse Bos gelegen Parade jaarlijks drie maal inzetten als festivalterrein met fikse geluidsbelastingen. Uiteindelijk vergaarde het CDA/VVD-amendement een raadsmeerderheid. Het door de BOP samen met GroenLinks en PvdA ingediende amendement, waarin werd voorgesteld alles bij het oude te laten, kreeg alleen steun van de indieners. Al met al krijgt Vorstelijk Baarn van doen met nog meer geluidsverrommeling…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Dit meldt RTVUtrecht