Ook college plaatst vraagtekens bij het plan voor een cultuurhuis in het centrum

De BOP heeft afgelopen juli weloverwogen besloten de VoorBaarn-motie die vroeg om uitstel van het in april dit jaar door de raad aangenomen besluit de huidige Speeldoos te renoveren en uit te breiden niet te steunen. De overige partijen in de raad zagen wel heil in uitstel om zo projectontwikkelaar Jee Gee Vastgoed BV de mogelijkheid te bieden om haar plannen nader financieel te onderbouwen en schetsmatig in beeld te brengen. Twee weken geleden presenteerde de ontwikkelaar een verder uitgewerkt plan en vorige week lichtte hij een en ander toe aan de gemeenteraad. Ook na deze toelichting heeft het plan ons niet op andere gedachten gebracht. Aan de ontwikkeling van een cultuurhuis aan de Brink worden voordelen toegedicht, waarin wij ons niet herkennen. Gezegd wordt dat zo’n cultuurhuis gaat zorgen van een verlevendiging van het dorpscentrum en dat dit een positief effect zal hebben op het centrum winkelgebied. Wij gaven bij eerdere gelegenheden al aan dat er aan de winkelleegstand andere oorzaken ten grondslag liggen. Overal in ons land laat de praktijk van alledag dit zien.

Wat voor ons ook zwaar weegt is dat het plan van de ontwikkelaar naast aanzienlijke financiële consequenties voor de gemeente ook grote logistieke en ruimtelijke ordeningsbezwaren laat zien. Denk hierbij aan de beperkte parkeerfaciliteiten in het centrum, maar zeker ook aan de huidige bewoners van de vijftien sociale huurwoningen in de Arcade. Als de plannen doorgaan raken zij hun aantrekkelijk woonomgeving in het dorpscentrum kwijt en bij verhuizing gaan zij onherroepelijk te maken krijgen met stijgende woonlasten. Vergeet ook de bewoners van de Brinkendaelflat niet. Die krijgen aan de achterzijde van hun woning uitzicht op een kolossale theaterbehuizing en verliezen bovendien veel privacy door inkijk vanuit de geplande nieuwe appartementen.

Het ingebrachte positieve woningbouwargument snijdt wat ons betreft geen of in elk geval te weinig hout. Was het niet Jee Gee Vastgoed die, voordat zij op de proppen kwam met het cultuurhuisplan, voornemens was op de plek van de Arcade winkels en woningen te bouwen? Bij nieuwe winkels kun je vraagtekens plaatsen, maar me dunkt dat er heel wat woningen gebouwd kunnen worden op de Arcadeplek. Met het behoud van de daar al aanwezige vijftien sociale-huurwoningen én het in acht nemen van de 30%-regel die voor deze categorie woningen geldt, blijft er van het woningwinstargument weinig over.

College en BOP op één lijn

Eerder gaven wij aan dat de toekomst van zowel het theater, de bibliotheek en volksuniversiteit het meest gebaat zijn bij het onder één dak brengen op de huidige Speeldooslocatie aan de Rembrandtlaan. In een memo die het college van burgemeester & wethouders vandaag (23 sept.) naar de raad stuurde worden ook de nodige vraagtekens geplaatst bij het plan van Jee Gee Vastgoed. Vrijwel alle door de BOP genoemde argumenten die pleiten tegen de bouw van een cultuurhuis aan de Brink worden door het college onderschreven. De BOP zit niet altijd op een lijn met het college, maar in dit geval prijzen wij het gezonde verstand van het college. En nu maar hopen dat ook een meerderheid van de gemeenteraad besluit het plan voor een cultuurhuis aan de Brink te laat varen en inzet op alles hens aan dek voor de (ver)nieuwbouw van de Speeldooslocatie aan de Rembrandtlaan.

Kees Koudstaal
fractievoorzitter BOP

Memo Reactie College Arcadeplan 23 september 2019 definitief