Nieuw hoofdstuk klucht ‘Cultuurhuis in het dorpscentrum’

In juni 2017 gaf het college van burgemeester en wethouders bij de presentatie van het raadsvoorstel ‘Samenwerking De Speeldoos, bibliotheek en Volksuniversiteit’ de boodschap mee, dat de gezamenlijke huisvesting van de drie culturele instellingen op de locatie Rembrandtlaan ervoor zou zorgen dat zij hun ambities voor de toekomst nog beter konden waarmaken en dat zij elkaar zouden gaan versterken. Dit uitgangspunt werd bevestigd door de directies van zowel het theater De Speeldoos als de bibliotheek. Op basis van deze zekerheden ging de raad akkoord met het voorstel de Speeldooslocatie aan de Rembrandtlaan te vernieuwbouwen en als de raad in maart 2019 een krediet van 3.76 miljoen euro beschikbaar stelt “voor de verdere realisatie van een duurzame, moderne, toekomstbestendige, cultureel-maatschappelijke voorziening die alle Baarnaars, jong en oud, iets te bieden heeft” lijkt niets de start van de bouwwerkzaamheden nog in de weg te staan.

Dat was echter buiten de waard gerekend. In juli 2019 was het minus de BOP de voltallige raad die roet in het eten gooide van het vernieuwbouwplan. Projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed kreeg de gelegenheid om in september 2019 een plan voor de bouw van een cultuurhuis op de plek van de Arcade aan de Brink te presenteren. Aangaande de vernieuwbouw van De Speeldoos mochten er voorlopig geen onomkeerbare stappen meer worden gezet. Wat volgde was het ene na het andere geldverslindende onderzoek. Uiteindelijk leek het gezond verstand het dwalen te hebben overwonnen en dat het doek zou vallen voor het Arcadeplan, maar opnieuw een neen. Nu was het nota bene het college zelf met een oud idee voor een cultuurhuis in het pand Hoofdstraat 1 op de proppen kwam. De voorstanders van een theater en bibliotheek in het dorpscentrum grepen deze kans met beide handen aan en het college kreeg de opdracht te komen met een voorstel waarin de opties Rembrandtlaan, Arcade en Hoofdstraat 1 naast elkaar zouden worden gezet.

Enorme kostenstijging

Gisteren, we schrijven 19 november 2020, kwam het college met zo’n voorstel. De raad wordt gevraagd opnieuw in te stemmen met het plan voor de gezamenlijke huisvesting van theater De Speeldoos en de bibliotheek op de locatie Rembrandtlaan. Je zou zeggen, terug naar maart 2019 toen de raad een krediet van 3.76 miljoen euro ter beschikking stelde om de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos te kunnen realiseren, maar niets is minder waar. Het college geeft weliswaar aan dat de centrumopties Arcade en Hoofdstraat 1 teveel financiële risico’s met zich meebrengen en ook wat betreft de omgevingsruimte vrijwel onhaalbaar zijn, maar zegt tegelijkertijd dat het oorspronkelijke huisvestingsplan voor het theater en de bibliotheek aan de Rembrandtlaan niet meer aan de ‘behoeften en wensen die passen bij de huidige tijdsgeest’ voldoet. Zo laat dat ontwerp voor de Rembrandtlaan een aantal tekortkomingen zien aangaande de gebruikskwaliteit en een ‘te lage verhouding kent tussen de bruto en de netto vierkante meters’. Het plan van vorig jaar, dat voor minder dan 4 miljoen euro kon worden gerealiseerd en zou zorgen voor een duurzame, moderne, toekomstbestendige, cultureel-maatschappelijke voorziening die dat voor alle Baarnaars, jong en oud, iets te bieden had, wordt geschrapt als optie voor de toekomstgerichte huisvesting en moet plaatsmaken voor een plan B en daar hangt een opgeschroefd prijskaartje aan van ruim  € 8.9 miljoen!. Ten opzichte van de in 2019 begrote 3.76 miljoen euro is er sprake van een meerbedrag van 5.14 miljoen!

De BOP plaatst hier grote vraagtekens bij. Niet omdat we de tegenpartij willen uithangen, maar omdat we ons werkelijk afvragen waar we in hemelsnaam in Baarn mee bezig zijn! Is het eisenpakket dat nu voorligt ook al in 2017 ingebracht bij het college en sneuvelde het toen door zuinigheid van het college? Los van de vraag hoe het antwoord op die vraag luidt, hoe bestaat het dat men van de zijde van De Speeldoos in mei van dit jaar de raad nog laat weten uit de voeten te kunnen met het plan van eisen dat toen nog voorlag? Daarbij liet men weliswaar weten dat nieuwe inzichten hebben geleid tot de vraag naar 60 m2 extra ruimte, maar uitgerekend op een bierviltje zou dit een meerbedrag vergen van een kleine twee ton. 

Theater van het Jaarprijs 2019

Als de geldverslindende optie voor de Arcade niet was ingebracht hadden we dan bij de feestelijke heropening van het Speeldoosgebouw te horen gekregen dat de inrichting daarvan al weer achterhaald was? Dacht men van de zijde van De Speeldoos eerst deze buit binnen te halen en dan volgt de rest later vanzelf later wel? Nou, wat de BOP betreft niet! We kennen het theater als een plek waar veel cultuurliefhebbers tevreden mee zijn. Vorig jaar was het theater één van de vijf genomineerden voor de ‘Theater van het Jaarprijs 2019’. Wij staan nog steeds achter de keuze die de raad eerder maakte voor de vernieuwbouw van het pand aan de  Rembrandtlaan op basis van het toen voorliggende programma van eisen. Voor een kleine gemeente als Baarn voldeed en voldoet het theater immers uitstekend. Onze keuze is dan ook helder. De BOP houdt vast aan het in 2017 door het college ingebrachte en in maart 2019 door de raad bekrachtigde plan voor het onder één dak brengen van De Speeldoos, bibliotheek en volksuniversiteit aan de Rembrandtlaan. Daarbij spreken we de hoop uit dat de meerderheid van de raad zich niet opnieuw laat verleiden door de droom van de VoorBaarn-fractie die via RTV-Utrecht laat weten nog steeds kansen te zien voor een cultuurhuis in het dorpscentrum…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter