Komt dat zien: raadscircus Baarn

Update 30-03-2016

Tijdens de besluitraad van 23 maart 2016 stemde bijna de voltallige raad (alleen de LTS stemde tegen) in met de bouw van een multifunctionele zaal voor sportcentrum De Trits. Een voorstel dat al in november op de agenda stond en toen alleen gesteund werd door de BOP en het CDA. Na het gehannes  in november vormden de coalitiepartijen weer één front en trokken met een tamelijk vrijblijvend amendement eendrachtig op. Met meer dan vier maanden vertraging kan De Trits nu aan de slag, zodat het sportcomplex hopelijk na de zomer voldoende capaciteit heeft om alle sporters en scholen te verwelkomen.

 

Marjo | 27-11-2015

De raadsvergadering van 25 november jl.  was een bijzondere vergadering: een klucht in twee bedrijven rond een extra sportzaal bij De Trits, gelardeerd met een snufje regentesk bestuurdersgedrag én met Sinterklaas in een opvallende bijrol.

De raadsvergadering begon met een verzoek om het raadsvoorstel rond de bouw van een multifunctionele sportzaal boven de fitnessafdeling van De Trits van de agenda te halen. Een verzoek dat door alle partijen werd gesteund, met uitzondering van het CDA en de BOP. Ruimte om via een stemverklaring aan te geven waarom de BOP vóór behandeling van het raadsvoorstel was, werd door de voorzitter van de vergadering nauwelijks geboden. De groep vertegenwoordigers van De Trits op de publieke tribune reageerde verbijsterd en volkomen verrast: de opstellers van het verzoek, de fracties van D66 en LTS,  hadden kennelijk niet het fatsoen gehad om De Trits vooraf te informeren dat het raadsvoorstel (zeer waarschijnlijk) niet behandeld zou worden.  Het voorstel werd inderdaad van de agenda afgevoerd, maar wel werden twee moties over De Trits  ingediend:  een van coalitiepartij VVD en een van coalitiepartij D66 die allebei eerst nader onderzoek bepleitten.  Waren dat niet juist de partijen die tijdens de vorige coalitie om het hardst riepen dat onderzoek maar weggegooid geld was?  D66 en VVD dienden twee aparte moties in: een sterk staaltje van samenwerking en daadkracht binnen de huidige coalitie! De VVD trok haar motie in toen die geen enkele steun kreeg, terwijl PvdA, GroenLinks, LTS, CU/SGP en NuBaarn de motie van D66 steunden. Opvallend daarbij was dat de LTS de motie van D66 steunde, een motie die vroeg om een onderzoek naar o.a. een grootscheepse renovatie van sportcomplex De Trits, terwijl LTS-fractievoorzitter Tinus Snijders in zijn betoog pleitte voor verplaatsing van De Trits en woningbouw op die plek. Kunt u het nog volgen? Wethouder Jansma sputterde nog wat tegen door de nadelige consequenties van de motie te benoemen, maar tevergeefs. Ik hoop niet dat van uitstel afstel komt, maar voorlopig kan De Trits haar plannen in de ijskast zetten en wordt het straks behelpen voor de sporters in Baarn.

Vormde deze klucht de hoofdmoot van de vergadering, de entr’acte van de beantwoording van vragen van de BOP over het proces van vergunningverlening Winter Village en de rol van het college daarin was ook niet te versmaden. Het college is bestuurlijk verantwoordelijk, maar de aansturing van ambtenaren vindt niet plaats vanuit het college , aldus de burgemeester. Kortom, het college vond het niet haar verantwoordelijkheid na eerdere missers rond vergunningverlening tijdig een vinger aan de pols te houden bij de vergunningaanvraag van Winter Village. Een formele opstelling die de constatering van David van Reijbrouck over de regenteske bestuurscultuur in Nederland maar weer bevestigt.

Gelukkig (?) kwam ook Sinterklaas nog even langs: VVD-raadslid Frans Luiten verweet  opsteller GroenLinks en mede-indieners (waaronder de BOP) van de motie en het amendement bij het raadsvoorstel ‘Aanpak wortelopdruk Professorenbuurt en Dalweg’ voor Sinterklaas te spelen. De motie en amendement droegen het college o.a. op zo spoedig mogelijk  een herplantfonds  in te stellen en aan de betreffende bewoners de mogelijkheid te bieden om voor een verwijderde boom een gratis boom in de eigen voortuin te planten.  Tot het instellen van een herplantfonds was al besloten bij het vaststellen van het bomenbeleidsplan in 2013. Niet echt een sinterklaascadeautje dus. Zo’n sinterklaascadeau deelde het college wel uit aan de NBS. Deze school weigert zelf de graffiti van het in eigendom zijnde seinwachtershuisje te verwijderen.  Waarop het college maar besloten heeft dit zelf te doen, er een muurschildering op aan te laten brengen en de kosten van dit alles zelf te dragen.  Voorwaar een gul gebaar. Staan straks andere schooleigenaren en bijvoorbeeld de eigenaar van het Oranjemuseum in de rij om ook zo’n present te ontvangen? Dat de NBS bij het gemeentebestuur een wit voetje heeft, bleek al eerder uit de soepele voorwaarden die voor de NBS worden gehanteerd rond de verhuur van de schoolgymzaal.

Verder hebben alle fracties op de BOP na zonder onderzoek naar neveneffecten en risico’s klakkeloos het raadsvoorstel ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’ aangenomen.

Al met al een raadsvergadering die een onthutsend inkijkje geeft in hoe in Baarn politiek bedreven wordt. De afstand tot de inwoners die wij als politieke partijen vertegenwoordigen zal er niet kleiner op zijn geworden.  Voor wie zich niet laat afschrikken, hier kunt u de raadsvergadering terugkijken.