Kies voor zekerheid en jaag geen droom na

Website Gooi & Eemlander

Bij monde van hun voorzitter Jan de Wijer pleiten de verenigde  centrumwinkeliers samen met een aantal vastgoedeigenaren ervoor om gelet op de coronacrisis de centrumplannen even in de koelkast te zetten. Genoemd wordt ondermeer het Arcadeplan. In een korte aan de gemeenteraad gerichte brief laten de centrumondernemers weten, ‘dat de wereld en dus ook Baarn er over een paar weken anders uit zal zien en dat plannen (nog) niet te maken zijn en voorspellingen (nog) niet te doen’.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft inmiddels de economische effecten van de crisis op een rijtje gezet en beoordeeld en komt met een ernstige waarschuwing. Op de website van het CPB zegt directeur Pieter Hasekamp het zo: “Corona is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zijn noodzakelijk, maar het is duidelijk dat ze diep ingrijpen in de economie. Tegelijkertijd is nog veel onzeker. We weten nog niet hoelang de huidige maatregelen van kracht moeten blijven, en ook de precieze doorwerking op de economie kennen we niet, omdat dit soort maatregelen nog niet eerder zijn vertoond. Naarmate de contactbeperkingen langer duren en dieper ingrijpen, neemt de kans op problemen in het financiële systeem toe en zal de recessie ook in andere landen dieper worden, waardoor het herstel weer verder vertraagt.”

Gelet op de woorden van het CPB nemen onze zorgen over het negatieve effect dat kleeft aan het vasthouden aan het Arcadeplan alleen maar toe. Het zou ons een lief ding waard zijn als de voorstanders van de bouw van een nieuw cultuurhuis hun knopen gaan tellen en ook tot de conclusie komen dat het verstandiger is alles op alles te zetten om het eerder genomen besluit, over te gaan tot vernieuwbouw van de huidige Speeldoos, uit te voeren. Het college gaf eerder aan dat het onder één dak huisvesten van het theater en de bibliotheek noodzakelijk is om beide voorzieningen voor de langere termijn in stand te houden. Waarom een droom blijven najagen die vrijwel zeker zal uitdraaien op een nachtmerrie? Hoe eerder er gestart wordt met het uitbreiden, renoveren en verduurzamen van de aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoos , hoe zekerder de toekomst voor de daar ondergebrachte sociaal/culturele voorziening kan worden geborgd.