Het is weer verkiezingstijd…

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in aantocht maken politieke partijen steeds meer gebruik van loze promotiespraak. In de raad vliegen handen steeds sneller naar de interruptiemicrofoons om sneren uit te delen en worden er tal van overbodige vragen gesteld. Oh, wat zijn we toch alert! Ter illustratie een treffend voorbeeld. In december 2016 stelt de BOP vragen over de sloop van een aan de Amalialaan gelegen monumentale villa en later neemt zij het initiatief voor een raadsbreed aangenomen motie, die vraagt om cultureel erfgoedbeleid, waaronder actualisatie van de monumentenlijst. In juni 2017 presenteert het college een plan van aanpak waarin het proces van die actualisatie uiteen wordt gezet. In het plan geeft het college aan, dat er gewerkt wordt aan het opzetten van een organisatie met vertegenwoordigers van (cultuur)historische organisaties. Het college zegt toe in de eerste helft van 2018 te komen met een tussentijdse presentatie van de eerste resultaten. Een en ander is blijkbaar aan NúBaarn, nu VoorBaarn, voorbij gegaan, want er wordt nu schriftelijk aan het college gevraagd of de actualisatie al heeft plaatsgevonden en als dat zo is, waarom de raad daar dan nu niet over is geïnformeerd…

En dan GroenLinks... In Baarn vooral opererend als een keurige partij die vooral uitblinkt door een streven naar harmonie. Maar nu! In een voor die partij ongekend scherp artikel van de hand van steunfractielid Jeroen Bosman, wordt fel uitgehaald naar de VVD. Die partij wordt aangewezen als de hoofdschuldige in het veroorzaken van een aantal hoofdpijndossiers. Bosman frist ons geheugen op door onder andere te wijzen naar de Noordschil,  het aan de Drakenburgerweg gelegen gasontvangstation en de Kooijhoek. Over de Noordschil haalt hij een waarschuwing aan die de BOP al vanaf het begin van de planvorming heeft geuit: wonen naast de A1 schaadt de gezondheid van bewoners. Zeker, GroenLinks stemt in 2009 tegen woningbouw op de Noordschil, maar laat nu die mogelijkheid wel degelijk open! In oktober vorig jaar laat men immers ‘constructief’ weten de grote woningbouwlocatie niet te willen afschrijven omdat er in de komende tijd nou eenmaal een flink aantal nieuwe woningen nodig is! Op de website van GroenLinks staat te lezen: “Als het door een combinatie van voortvarend milieubeleid, technologische ontwikkelingen en onorthodoxe maatregelen op den duur toch zou kunnen lukken om te voldoen aan de WHO-normen voor fijnstof en geluid, is woningbouw op de Noordschil voor ons bespreekbaar. Nader onderzoek moet aantonen of dat realistisch is.” 

Het verwijzen naar nieuw onderzoek is vaak een truc die ook hier wordt toegepast. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken zijn gebaseerd op rekenmodellen. Die zorgen voor gemiddelde waarden die niet overeenkomen met de feitelijke piekbelastingen overdag. Het zijn juist die gemiddelde waarden die maken dat ook de normen van de WHO niet als gezondheidswaarden gezien mogen worden. Wonen en verblijven binnen een afstand van 300 meter van drukke autosnelwegen blijft een hachelijke zaak, een opinie die zelfs door de landelijke overheid wordt onderschreven.  Het zeer wankele standpunt van Groenlinks wordt door ons dan ook niet begrepen.

Dat GroenLinks ook de Kooijhoek aanhaalt als hoofdpijndossier is natuurlijk terecht, maar ook daar valt iets bij op te merken. Daar waar de BOP steeds een verklaard tegenstander was van de inmiddels failliete en miljoenen verslindende  planvorming voor het parkeerterrein Laanstraat, sprak GroenLinks zich tijdens cruciale raadsvergaderingen in 2009 en 2011 juist uit vóór de herontwikkeling van het parkeerterrein… Het maakt die partij medeverantwoordelijk voor het hoofdpijndossier Laanplein. Het bouwplan dat nu voorligt voor de Kooijhoek laat niet alleen een niet passend in de omgeving foeilelijk gebouw zien, maar brengt vanwege de aanlevering van goederen ook onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met zich mee voor het (fiets)verkeer op de Eemnesserweg. Als zo vaak tovert het college ook hier een truc uit de hoge hoed: aanpassing van de kruising Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg. Als het al komt tot zo’n aandacht afleidende aanpassing zal dat niets afdoen aan het gevaar dat door de achteruit rijdende vrachtauto’s zal worden veroorzaakt. De wethouder en de coalitiepartijen verwijzen maar al te graag naar deskundigen die de gekozen oplossing als “het meest voor de hand liggend” beoordelen. Echter, het zijn dezelfde deskundigen die eerder vanwege de drukke Eemnesserweg kozen voor bevoorrading via de Nieuwstraat…! Het mag duidelijk zijn: zoals bij Schiphol wordt geschipholt, doet men hier aan ‘Kooijhoeken’. Tel daar nog bij op dat de Eemnesserweg op weg is van 6.000 naar 9.500 passerende motorvoertuigen per etmaal in 2020 (bron: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Baarn) en het mag duidelijk zijn dat het ontkennen van verkeersonveiligheid volkomen onverantwoord is.

Het stemgedrag in deze van GroenLinks en andere fracties, laten we het beste ervan hopen…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter