Het college speelt voor Sinterklaas

Tijdens het voor verhuur gebruiksklaar maken van de Wintertuin werd duidelijk dat er inpandig een niet voorziene houten constructie moest worden aangebracht om een aantal warmtegstralingspanelen aan te kunnen bevestigen. Dit leverde niet alleen een extra investering op van € 40.000, het zorgt ook voor enig uitstel van de opening van de Wintertuin. Vervelend voor exploitant Experience BV (= Living Story), maar dit soort tegenslagen worden gewoonlijk door ondernemers zelf gedragen. Groot was dan ook onze verbazing over het collegebesluit van jl. 5 maart de exploitant van de Wintertuin de eerste twee jaar geen huur in rekening te brengen. Feitelijk komt dit neer op een schenking van € 60.000. De BOP gunt ieder het zijne, maar hoezo een dergelijk fors bedrag overheidssteun verlenen aan een commercieel bedrijf zonder de raad daar vooraf in te kennen? Een maand vóór het betreffende collegebesluit stelde de fractie van VoorBaarn het college schriftelijk de vraag of de gemeente een bijdrage gaat leveren in de inkomstenderving die voortvloeit uit het uitstel van de opening van de kas. Het antwoord op die vraag van het college biedt wat ons betreft geen klare taal. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, daarom hier de betreffende vraag met het antwoord weergegeven. Als u er iets van begrijpt laat het ons dan even weten.

Vraag: ‘Door deze tegenvaller kan Living Story later open, wat natuurlijk erg vervelend is voor een commerciële exploitant. Ook dit neemt extra kosten met zich mee. Kunt  u aangeven hoe deze gedekt worden en of de gemeente Baarn bijdraagt aan deze dervingskosten?’
Antwoord: ‘Hoe de extra kosten door de exploitant gedekt worden, is niet aan de gemeente. Bij de selectie van de nieuwe gebruiker van de Wintertuin zijn de plannen getoetst op de haalbaarheid van de exploitatie, waaronder de financiële haalbaarheid. Daaruit is gebleken dat het geselecteerde plan financieel haalbaar wordt geacht. Extra kosten bij de voorinvestering als gevolg van een latere openingsdatum zijn daarin niet voorzien. Omdat wij alle vertrouwen hebben in het succes van het plan, hebben wij de exploitant voor twee jaar vrijgesteld van de verplichting om huur te betalen. Dit levert voor Wintertuin Experience BV (opgericht door Living Story voor uitvoering van de plannen in de Wintertuin) voldoende financiële ruimte om te kunnen starten en de mogelijke inkomstenderving in te lopen.’

Het college geeft hierbij nog aan dat de gemeente ingeval de Wintertuin op grond van de Wet Markt en Overheid niet verplicht is om de integrale kostprijs in rekening te brengen, omdat verhuur van de voormalige plantenkas wordt aangemerkt als een activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang. Het college beroept zich hier op een raadsbesluit van 28 januari 2014 waarin een en ander is vastgelegd. Dat mag zo zijn, maar zal er destijds één raadsfractie zijn geweest die kon bevroeden dat er in de toekomst zo met geld zou worden gestrooid in de richting van een ondernemer? De BOP had het in elk geval niet kunnen verzinnen.

Zoals hierboven aangegeven heeft VoorBaarn vragen gesteld over de actie van het college. De antwoorden staan geagendeerd voor de besluitraad van as. 27 maart en zullen zeker door VoorBaarn aan de orde worden gesteld. Natuurlijk is ook de BOP nieuwsgierig naar de beweegredenen van het college Living Story te verblijden met zo’n riante huurcompensatie. Aangezien de komende vergadering geen ruimte biedt voor een debat over dit onderwerp, moet het college in elk geval worden uitgenodigd de raad middels een raadsinformatiebrief alsnog te informeren over het hoe en waarom van zijn besluit aan Living Story € 60.000 cadeau te doen. Zo’n brief kan vervolgens wél leiden tot een debat in de raad. En dat is nodig, want het college heeft immers heel wat meer uit te leggen dan de in de beantwoording van de vragen van VoorBaarn gebezigde kromtaal…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Vervolg

Tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2019 zegde verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma (VVD) toe de raad alsnog schriftelijk te informeren over het hoe en wat rond de vrijstelling van huur voor de periode van twee jaar die is bedacht voor Living Story. Wij zien de raadsinformatiebrief met belangstelling tegemoet.