Het college kiest voor nog meer geluid in de openlucht

Vorig jaar mei stelde het college van burgemeester & wethouders voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo te wijzigingen dat inrichtingen, denkt u hierbij aan horecabedrijven maar bijvoorbeeld ook aan Paleis Soestdijk, voortaan jaarlijks twaalf evenementen met versterkte muziek in de openlucht kunnen organiseren waarbij de normale geluidsnormen fors mogen worden overschreden. De nieuwe regel kwam er, gelet op het feit dat zich binnen een afstand van 50 meter van een inrichting geen woning mag bevinden, op neer dat vrijwel alleen in de landelijke gebieden van de gemeente gelegen inrichtingen ervan zouden kunnen profiteren. Met de nieuwe regel zou de bepaling dat inrichtingen maximaal drie dagen of dagdelen per jaar en uitsluitend bínnen de muren van de locatie dergelijke geluidbelastende festiviteiten mogen organiseren komen te vervallen. Omdat een groot deel van de Baarnse landelijke gebieden deel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en evenementen die gepaard gaan met hoge geluidsniveaus daar niet thuishoren, uitten wij samen met de fracties van GroenLinks en de PvdA de nodige kritiek op het collegevoorstel. Kennelijk ook gehoord de inbreng van de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche besloot het college uiteindelijk alles bij het oude te laten, met dien verstande dat inrichtingen gelegen binnen een afstand van 400 meter ten westen van de Amsterdamsestraatweg wél de gelegenheid KREGEN  jaarlijks twaalf versterkte muziekevenementen in de openlucht te organiseren zonder geluidsvergunning. Hiermee kwam de aap uit de mouw, het college was er met de aanpassing van de APV vooral op uit het Made by Holland/Paleis Soestdijk gemakkelijker te maken popconcerten op touw te zetten in de paleistuin. Natuurlijk ontkende het college dit motief in alle toonaarden en gesteund door de coalitiepartijen plus VoorBaarn haalde het de buit binnen voor Made by Holland.

Waar houdt het op?

Je zou denken tevredenheid alom, maar niets is minder waar. Het college komt nu met het voorstel de APV zo aan te passen dat het alle Baarnse inrichtingen wordt toegestaan maximaal drie keer per jaar óók in de openlucht versterkte muziekevenementen te organiseren. Gelet op het afstandscriterium zouden opnieuw vooral buiten de bebouwde kom gelegen inrichtingen zich kunnen beroepen op de nieuwe regel. Zo zouden bijvoorbeeld niet alleen de in de bossen van de Lage Vuursche (NNN!) gelegen brasserie Buiten in de Kuil en theehuis ‘t Hooge Erf dit soort festiviteiten mogen organiseren, maar ook de horeca die gepland is voor de tegenover Paleis Soestdijk gelegen Parade zou er baat bij hebben. Het zal toch niet zo zijn dat ook dit voorstel is ingegeven om Made by Holland van dienst te zijn? Natuurlijk, deze aanname zal wederom ten stelligste worden weersproken door het college. Maar los daarvan, als de Parade straks naar de wensen van Made by Holland is ingevuld met een hotel en diverse horeca lokaliteiten zouden daar per inrichting jaarlijks geluidsvergunningsvrij drie evenementen met versterkte muziek in de openlucht mogen worden georganiseerd. Dat zou gelet op het karakter van het aangrenzende Baarnse Bos en de daar voorkomende fauna volstrekt ongewenst zijn.

Mag er dan niets?

Zeker wel! Wat u moet weten is dat vigerende milieuregelgeving het inrichtingen toestaat bij de gemeente een vergunning aan te vragen voor een evenement in de openlucht waarbij de geluidsnormen worden overschreven. Stel een sportvereniging wil een incidentele festiviteit met versterkte muziek organiseren op eigen terrein. Bij de vergunningsaanvraag moet dan onder andere een geluidsplan worden gevoegd met alle relevante informatie aangaande het te verwachten geluid. Het is dan aan de gemeente de aanvraag te toetsen aan de geluidsregels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien er een vergunning wordt afgegeven wordt dit door de gemeente gepubliceerd en binnen een termijn van zes weken kunnen bijvoorbeeld omwonenden die overlast vrezen daar bezwaar tegen aantekenen. Als het verruimingsvoorstel van het college door de raad wordt gesteund hoeft zo’n festiviteit voortaan alleen nog maar te worden gemeld bij de gemeente.

Het mag duidelijk zijn dat de BOP zich ook nu zal uitspreken tegen het wijzigingsvoorstel van het college. Mocht het college niet eigener beweging terugkomen op punt 11 van het wijzigingsvoorstel dan zal de BOP pogen dit af te dwingen middels een amendement.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Voor meer achtergrondinformatie leest u:

Aantal geluidsdragende festiviteiten niet ophogen

Coalitie en VoorBaarn slikken alles voor Paleis Soestdijk

Selectieve verslaggeving

Tijdens de raadsvergadering van jl. 12 februari sprak een aantal betrokken belangstellenden in bij het collegevoorstel de APV zo te wijzigen dat versterkte muziekevenementen in de openlucht van de landelijke gebieden mogelijk worden gemaakt. De onwenselijkheid daarvan werd met veel verve voor het voetlicht gebracht. De BOP zal als er as. 19 februari een besluit over het voorstel wordt genomen middels een amendement erop aandringen de gewraakte wijziging te schrappen. De fracties van het CDA, GroenLinks en de PvdA zullen het amendement vrijwel zeker steunen, de overige fractie beraden zich er nog op.