Handen af van de Troelstraatjes!

De grootste sociale verhuurder in Baarn, Eemland Wonen, heeft het plan opgevat over te gaan tot sloop van een tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan gelegen groen seniorencomplex. De in totaal vierentwintig woningen moeten plaatsmaken voor dertig ruimere eengezinswoningen bedoeld voor jonge gezinnen. Het huidige bouwvlak kent eenderde deel bebouwing en tweederde deel groen. Als het plan bewaarheid wordt, is de verhouding ongeveer omgekeerd.

Eemland Wonen laat weten dat het opruimen van de seniorenwoningen noodzakelijk is omdat ze uit de tijd zijn en energetisch gedateerd. Bovendien komt de bouw van dertig eengezinswoningen tegemoet aan de vorig jaar november door de raad aangenomen Visie Wonen 2016. In de nota, waar de BOP zich om meerdere redenen niet in kon vinden, is vastgelegd dat de huisvestingskansen voor jonge huishoudens moet worden vergroot door ‘voldoende en gerichte nieuwbouw (830-1.150 woningen tot 2030)’. Over oudere inwoners zegt de nota: ‘Baarn heeft relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder. Voor de diverse groep senioren zien we de huisvestingsopgave vooral in de bestaande woningvoorraad en minder in nieuwbouw. De focus ligt op het aanpassen van de bestaande woning aan de veranderende woonwensen.’

De betreffende woningen zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en als ensemble geeft het een fraai beeld van hoe er in de vorige eeuw kort na de wederopbouw werd gedacht over het huisvesten van ouderen in de verzorgingsstaat Nederland. Toegegeven, het zijn geen grote woningen, maar veel van de huidige bewoners zijn zeer tevreden met hun huis dat voor hen voldoende leef- en woonruimte biedt. Zij herkennen zich volstrekt niet in de stelling van Eemland Wonen dat de woningen door hun leeftijd en energetische kwaliteit ten prooi moeten vallen aan de sloophamer. Zij voelen zich thuis in hun wijkje waar ze genieten van het omringende groen en de rust van hun woonomgeving. Een aantal bewoners maakt gebruik van de faciliteiten die het in de directe omgeving van het complex gelegen Woon- en Zorgcentrum Santvoorde biedt, waaronder de warme maaltijdvoorziening. Ze moeten er niet aan denken onder dwang te vertrekken naar een ander huis. De BOP heeft de situatie ter plekke in ogenschouw genomen, een aantal woningen bezocht en gesproken met bewoners en is tot de conclusie gekomen dat het plan van Eemland Wonen in de prullenbak thuishoort. De woningen in kwestie verkeren zeker niet in een slechte bouwkundige staat. In plaats van slopen zouden Eemland Wonen en de gemeente Baarn het seniorencomplex met zijn bijzondere karakter juist moeten koesteren.

Samenvattend

Wat de BOP betreft blijft het huidige seniorencomplex in tact. Indien er woningen moeten worden aangepast aan veranderde woonwensen en energetische kwaliteit dan ligt hier een schone taak voor de sociale verhuurder. Het argument dat dit kosten me zich meebrengt die zullen leiden tot forse huurverhogingen is geen wet van Meden en Perzen, maar een keuze.  Al jarenlang verkoopt Eemland Wonen huurwoningen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe woningen elders te bouwen (zelfs buiten Baarn!). De opbrengst van die verkopen kan ook worden ingezet om de bestaande woningvoorraad in goede staat te houden en/of te brengen.

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP