Geheime cijfers. Waar loopt het college voor weg?

Op verzoek van de fracties van GroenLinks, PvdA en de BOP deelde het college jl. 16 april met de gemeenteraad de cijfers aangaande het bedrag dat gemoeid is met het door de gemeente geïnitieerde én gefinancierde participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk. Jammergenoeg voorzag het college die informatie van het stempel vertrouwelijk. Samen met de fracties van GroenLinks en PvdA betreurt de BOP deze wijze van handelen, omdat het volstrekt niet past bij de transparante overheid die zij voorstaan. Voor de goede orde, de BOP kan zich voorstellen dat een deel van de door het Adviesbureau Awareness uitgebrachte offerte met het oog op concurrentiebelangen niet aan de openbaarheid wordt prijsgegeven, maar wat staat het openbaar delen van de koele eindbedragen in de weg? Uiteindelijk ligt het eindoordeel over dit handelen door het college bij de gemeenteraad. Het argument dat het onderwerp van de vraag momenteel in het kader van een WOB-procedure onder de rechter is, wordt niet gedeeld door de drie fracties. Het betreft hier immers een zaak tussen het college en de gemeenteraad waar de rechter buiten staat. De BOP zal in elk geval aandringen op het openbaar maken van de niet gespecificeerde kosten. Zonder openbaarmaking van die cijfers kan immers het noodzakelijke publieke debat over dit onderwerp niet worden gevoerd.

Wat is er aan de hand?

Vorig jaar mei besloot het college het participatieproces rond de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk in strijd met de eigen gemeentelijke regels zelf ter hand te nemen. Om uitvoering te geven aan het proces nam het college Awareness in de arm. De BOP protesteerde tegen de inschakeling van dit bureau omdat Awereness warme banden onderhoudt met de paleiseigenaar, een uitgangspunt dat niet werd gedeeld door een meerderheid van de raad. Aanvankelijk dacht het college met twee klankbordgroepen de MBEG-plannen te kunnen bespreken. Omdat het aantal aanmeldingen groter was dan verwacht besloten het college en Awareness met drie klankbordgroepen aan de slag te gaan.

Vertraging

Lag het oorspronkelijk in de bedoeling het participatietraject na een half jaar te kunnen afronden met een eindconclusie, allerlei omstandigheden maken dat er nog steeds geen definitief eindoordeel van de klankbordgroepen op tafel ligt. Een van de oorzaken van de vertraging vindt zijn oorzaak in het feit dat na de gemeenteraad ook de provincie bezwaar aantekende tegen de geplande bouw van 98 woningen op en vooral rond het in het Paardenbos gelegen voormalige marechausseeterrein. Dit heeft van doen met de vigerende provinciale regelgeving inzake beschermde oude bosgebieden. De MBEG liet weten dat naleving van die regels een financieel tekort van 11 miljoen euro met zich mee zou brengen. Momenteel is, eveneens in opdracht van het college, een oud-burgemeester op zoek naar een wijze waarop dit ‘verlies’ voor de MBEG zou kunnen worden gedekt. De kans bestaat dat de gemeente opdraait voor (een deel van) die onderzoekskosten. (Aanvulling: Het college heeft heden, 30 april 2020, laten weten dat de MBEG de onderzoekskosten ad. € 20.000 voor haar rekening neemt)

Geheimhouding moet van tafel

Zoals gezegd, het vertrouwelijke karakter van de cijfers maakt dat een raadsdebat over dit aspect van het participatieproces achter gesloten deuren zal moeten plaatsvinden. De BOP is van mening dat de kernvraag – is de raad gelet op de hoge kosten die het participatieproces met zich meebrengt nog steeds van mening dat het college hier terecht het voortouw heeft genomen? – in het openbaar gesteld en beantwoord moet worden. De beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt maken dat er momenteel alleen via een digitale beeldverbinding kan worden vergaderd. Dit maakt het voeren van een uitgebreid debat over dit belangrijke onderwerp vrijwel onmogelijk. Wat voor ons telt is dat de raad laat weten geen genoegen te nemen met de in dezen door het college opgelegde geheimhouding. Is die van tafel dan kan er op een later moment worden gedebatteerd over de handelwijze van het college.

Daartoe zal de BOP samen met de fracties van GroenLinks en PvdA tijdens de raadsvergadering van komende 22 april een motie indienen waarin het college wordt verzocht de opgelegde vertrouwelijkheid aangaande het bedrag dat gemoeid is met het door de gemeente geïnitieerde én gefinancierde participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk op te heffen opdat het debat daarover alsnog in het openbaar kan plaatsvinden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Tekst motie