EXTRA VAKANTIE!

Vandaag meldt de raadsgriffier dat door het college geen raadsvoorstellen zijn aangeleverd voor de maand april. Alle voor die maand geplande raadsvergaderingen zijn dan ook geschrapt. Je denkt bij zo’n mededeling aan een te vroeg geuite 1-april-grap. Navraag leert echter dat het Baarnse college geen grappen maakt…

De vorige maand door de raad vastgesteld jaarplanning meldt nog dat er voor april een viertal belangrijke onderwerpen geagendeerd zou worden:

  1. Evaluatie van de Algemene Voorziening Hulp bij Huishouden
  2. Concept-aanvraag herontwikkeling Heuveloordstraat
  3. Plan van aanpak woningbouw Noordschil
  4. Asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen

Deze dossiers worden dus vooruitgeschoven in de tijd. Naar volgende maand of een maand later? Als u zich bedenkt dat er voor mei en juni onderwerpen gepland staan als de Garage Kooijhoek, het Gasontvangstation, Samenwerking Speeldoos en Bibliotheek, Beleidsnota Beschermd Wonen en de Perspectiefnota 2018, dan kun je je afvragen hoe serieus de behandeling van al die onderwerpen zal verlopen. Ik hoor het de voorzitter al zeggen “we hebben een volle agenda, dus houdt u het kort”. Zo’n oproep zal bij sommigen in goede aarde vallen, maar het belooft weinig goeds voor het serieus behandelen van de raadsvoorstellen. En dan zwijg ik nog maar over het ontnemen van de mogelijkheid in te gaan op actuele raadsinformatiebrieven en het mondeling aan de tand voelen van het college. Met het buitenspel zetten van de politiek waagt het college zich op glad ijs.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Naschrift
Valt de vakantie toch nog in duigen! Later vandaag kwam het college met de mededeling dat er op 5 april een avond wordt georganiseerd in het teken van de verbreding van de A1 en de inkoopstrategie Sociaal Domein 2018. Geen officiële raadsvergaderingen, dus het bovenstaande boet aan inhoud niets in…