En weer gaat het over vorstelijk wonen langs de A1

                                              Affiche 2008

Deze maand bespreekt de Baarnse gemeenteraad opnieuw plannen voor woningbouw op de Noordschil. Gooide de  kredietcrisis een aantal jaren geleden roet in het eten voor de Noordschilplannen, nu is het dus opnieuw ruim baan voor de ontwikkeling van de buitenrand van ons dorp, inmiddels euforisch herdoopt tot Baarnsche Zoom. Het ontbreekt er nog maar aan dat de aanduiding ‘vorstelijk’ niet is opgenomen in de nieuwe naam. De BOP heeft zich altijd verzet tegen de bouw van woningen op de Noordschil. Wij verwezen daarbij naar door instanties als GGD, Longfonds en de Wereldgezondheidsorganisatie geuite bezwaren die kleven aan het wonen binnen een afstand van 300 meter van een autosnelweg. Wat wij ook aan feiten aandroegen, bijvoorbeeld over de risico’s die verhoogde concentraties fijnstof met zich meebrengen voor bewoners, het werd allemaal gepareerd met niet zelden grof gemankeerde tegenargumenten. 

Dat wij in dezen geen onzin verkondigen, blijkt uit de bij de raadsstukken gevoegde ‘Nota van gezondheidskundige uitgangspunten GGD regio Utrecht Versie 2, april 2019 – Baarnsche Zoom: visie op gezondheid’. Daarin stelt de GGD dat de Baarnsche Zoom vanuit een gezondheidskundig oogpunt geen geschikte locatie is voor het bouwen van woningen. Zonneklaar zegt de GGD er dit van: ‘Geen nieuwe gevoelige bestemmingen (ook woningen) binnen 300 meter van de snelweg (zeker niet binnen 100 meter) ongeacht of voldaan wordt aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen.’ 

Het niet voor een gat te vangen college wist de gemeentelijke gezondheidsdienst de uitspraak te ontlokken, dat als er toch woningen gebouwd gaan worden op de Noordschil het wenselijk is de aspirant huurders en kopers goed te informeren over luchtkwaliteit en geluidsbelasting in hun nieuwe woonomgeving en ook het advies mee te geven vooral gezond te eten en goed in beweging te blijven. Een typisch geval van ‘Wiens brood men eet diens woord men spreekt’…

Overigens zal het ‘gezondheidsadvies’ vooral gehoord worden door minder draagkrachtige niet per se Baarnse inwoners, die dikwijls al jarenlang op zoek zijn naar een ‘goedkoop’ huis waar dan ook in Baarn. Voor grootverdieners, die er willens en wetens voor kiezen duur te gaan wonen in een geluidswal naast een acht rijstroken brede autosnelweg waar een maximum snelheid geldt van 130 KM/u, geldt een ander verhaal. Los van dit alles behoort een overheid die zorg in het vaandel heeft staan voor haar inwoners, wonen op de Noordschil niet te faciliteren.

De BOP zal er in de raadszaal weinig woorden meer aan vuil maken. Wat we ook voor argumenten aandragen die pleiten tegen woningbouw op de Noordschil, het zal niets veranderen aan de wil van de meerderheid van de raad en het college dat juist wél te doen. Daarvoor zijn de afspraken die in het verleden gemaakt zijn met projectontwikkelaar W&F Investments alsook het 1000-woningen-dogma kennelijk teveel in beton gegoten.

Kees Koudstaal

Uit de oude doos