En dan nog dit over het dossier ‘Paleis Soestdijk’

Na een turbulente afsluiting van het voorbije politieke seizoen, waarin veel is gebeurd met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk, ging eerder deze maand een nieuw politiek jaar van start. Naar verwachting krijgt de gemeenteraad begin 2021 een ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk ter behandeling aangeboden. Het op 15 juli 2020 door vrijwel de gehele gemeenteraad, alleen de BOP sprak zich tegen de plannen uit, geaccordeerde voorbereidingsbesluit zal de basis vormen voor dat ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 4 september tot en met 15 oktober 2020 ligt het VOBP ter inzage en kan er door “een ieder” op worden gereageerd middels een schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn ingediende inspraakreactie. Het college zal begin volgend jaar in een ‘nota van inspraak’ nader ingaan op de reacties en geeft aan dat ook bekeken zal worden ‘of en hoe de plannen voor Soestdijk en het bestemmingsplan aangepast dient te worden.’ 

Borrebos

In de aanloop naar het besluit over het VOBP hebben de gemeenteraad vele tientallen schriftelijke reacties op het VOBP bereikt en verdeeld over twee avonden is een aantal daarvan ook mondeling verwoord/toegelicht door een aantal insprekers. Naast een klein aantal positieve reacties op het plan was het overgrote deel van de reacties negatief van toon. Zo zagen insprekers bezwaren in het aantal evenementen dat de MeyerBergman Erfgoed Groep voornemens is te gaan organiseren bij het paleis, werden zorgen uitgesproken over de parkeer- en verkeersafwikkeling op en rond het landgoed, de schending van natuurbelangen, de nieuwbouw van een hotelvoorziening op de Parade en de bouw van tien appartementsgebouwen op het voormalige marechausseeterrein en het ten noorden daarvan gelegen Borrebos.

Het VOBP dat ter inzage is gelegd is ten opzichte van het plan dat voorlag op 15 juli op een aantal kleine punten gewijzigd. Zo is het langs de Praamgracht gelegen weiland geschrapt als mogelijke parkeervoorziening (pag. 17 en 89) en is de voor de Parade bedachte winkelvoorziening beperkt tot maximaal 750 m2 bvo (pag. 42). Opvallend genoeg wordt er in het VOBP nog steeds gesproken over de bouw van 80 woningen in 10 appartementengebouwen op het marechausseeterrein (pag. 50).

Wij zien met belangstelling de door het college in het vooruitzicht gestelde nota van inspraak tegemoet en kijken uit naar de reacties van de diverse raadsfracties. Daarbij moet opgemerkt worden dat de wijze waarop de raad eerder is omgegaan met de inspraakreacties maakt dat wij daar geen hooggespannen verwachtingen bij hebben…

Kosten participatietraject

Ondertussen is de wijze waarop het college heeft gehandeld inzake het door adviesbureau Awareness in opdracht van de gemeente uitgevoerde participatietraject Paleis Soestdijk voor de BOP nog steeds een heikel punt. Eerder gaf het college aan dat aan Awareness een bedrag van ca. € 65.000 was overgemaakt, maar dat er nog een eindafrekening zou volgen na afloop van het participatietraject. (zie o.a. BOP hekelt wijze van aanbesteding participatie Paleis Soestdijk)

Vandaag schrijven we 4 september 2020 en het komt ons voor dat het totaal van de door Awareness ingediende facturen inmiddels bekend zal zijn. Vandaar de schriftelijke vragen die wij heden op het bordje van het college legden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter


Dit meldt de Gooi & Eemlander: