Digitale reclamemast opnieuw in de raad

In oktober 2016 ging raad akkoord met het voorstel het op de Noordschil gevestigde Woonwarenhuis Nijhof toe te staan zijn bestaande reclamemast te vervangen door een 35 meter hoge ‘analoge’ mast. Tegelijkertijd vroeg het college de raad in te stemmen met het niet tegemoet komen aan de wens van de Van Wijnen Groep een 28 meter hoge reclamemast te plaatsen in de nabijheid van hun pand op De Drie Eiken. Dat laatste motiveerde het college zo: ‘In de Toekomstvisie en Structuurvisie “Baarn in 2030’’ is nadrukkelijk ingezet op behoud van kwaliteit en duurzaamheid met oog voor de schaal en de menselijke maat. Hoge reclamemasten zijn, in zijn algemeenheid, niet passend bij het dorpse karakter van Baarn en de menselijke maat die wordt nagestreefd.’ 

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel kwamen de VVD en de toenmalige LTS met het voorstel een aanbestedingsprocedure te starten om op Sportpark Ter Eem het plaatsen een ‘moderne digitale reclamemast op gemeentegrond langs de A1’ mogelijk te maken. Die moest dienen als alternatief voor een nooit op Sportpark Ter Eem geplaatste 12 meter hoge reclamemast. De te verwachten opbrengst van € 60.000 zou ten goede moeten komen aan de sport.  Een nipte meerderheid van de raad (10-9) ging hiermee akkoord. Om de wens van Woonwarenhuis Nijhof niet te frustreren stemde de BOP vóór het geamendeerde raadsvoorstel en sprak zij zich in een stemverklaring nadrukkelijk uit tégen de digitale reclamemast. Voor de BOP was het plaatsen van zo’n mast zeker nog geen gelopen race. Immers, gelet op het noodzakelijk wijzigen van het bestemmingsplan zou na de aanbestedingsprocedure het college alsnog met een raadsvoorstel moeten komen waarin de raad gevraagd wordt een ‘Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen’ (O-VVGB) af te geven teneinde de plaatsing van een digitale reclamemast op de Noordschil mogelijk te maken. Daar zou de BOP dan alsnog negatief op reageren.

Het vervolg is bekend. Het college kwam na een door het bedrijf Interbest aangevraagde omgevingsvergunning afgelopen mei met zo’n voorstel. Tijdens de raadsbehandeling bleek dat de tegenstanders van de mast niet van gedachten waren veranderd. Behalve dan VoorBaarn-raadslid Van Ommen die zich in oktober 2016 als NuBaarnaar faliekant uitsprak tegen de reclamemast…

In verband met de afwezigheid van een VVD-raadslid staakten in mei de stemmen. Op 4 juli werd het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Door absentie van ondergetekende én veranderd stemgedrag van de CU/SGP-fractie – eerst voor, nu tegen – staakten de stemmen wederom. Overeenkomstig een regel in de Gemeentewet werd het bewuste raadsvoorstel geacht niet te zijn aangenomen. Vanuit het oogpunt van de tegenstanders van de reclamemast zou je kunnen zeggen eind goed, al goed. Echter, om echt opgelucht adem te kunnen halen blijkt er bij nader inzien meer nodig te zijn. Het college laat op 27 augustus weten dat het oorspronkelijke raadsvoorstel opnieuw aan de raad moet worden voorgelegd, omdat het college al in een eerder stadium een positief besluit nam over de ontwerp-omgevingsvergunning en akkoord ging met de ruimtelijke onderbouwing inzake de door het bedrijf Interbest voor de Noordschil bedachte 28 meter hoge digitale reclamemast.

Na ingewonnen juridisch advies meldt het college nu dat het tweemaal staken van de stemmen ingeval het niet verlenen van een O-VVGB niet volstaat. De gemeenteraad dient zich derhalve alsnog uit te spreken over het voorstel en zal bij meerderheid een besluit moeten nemen. Ervan uitgaande dat bij de behandeling van het nieuwe raadsvoorstel de raad voltallig aanwezig zal zijn en het aantal tegenstanders van de digitale mast gelijk blijft, zal de raad in september geen O-VVGB voor de digitale reclamemast afgeven. Om een en ander juridisch sluitend te maken is een door de raad geformuleerde onderbouwing, waarin de redenen van het weigeren een O-VVGB af te geven zijn vastgelegd, vereist. Wat die onderbouwing betreft heeft het college al een belangrijke voorzet gegeven bij zijn afwijzing van de door de Van Wijnen Groep gevraagde reclamemast en de voorstanders van de digitale reclamemast hoeven zich dan ook geen illusies te maken…

Kees Koudstaal