Cultuuromslag?

Marjo | 26-11-2015

De gemeenteraad ontving kort geleden een informatiebrief over  organisatieontwikkeling binnen onze gemeente. Het gaat om een verbetertraject dat in een stroomversnelling is geraakt na een aantal pijnlijke blunders met betrekking tot de vergunningverlening die speelde rond zowel de Speelfontein op de Brink als het Winter Village op het braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat. Het college schrijft dat er een scala aan maatregelen getroffen zal worden om een kwaliteitsslag binnen de ambtelijke organisatie te realiseren, een ambitie die ook al eerder in het collegeprogramma was verwoord.

De BOP is van mening dat het hoog tijd werd voor een verbeterplan. Sinds de presentatie van het coalitieakkoord tot en met de behandeling van het collegeprogramma en de begroting in de raad van afgelopen september en oktober  heeft de BOP steeds benadrukt dat het college in haar ambitie om de ambtelijke organisatie te verbeteren en de daarbij horende voorgenomen acties,  veel te eenzijdig gefocust was op het aanpassen van systemen en veel te weinig oog had voor de mensen op wie het aankwam.  Het woord ‘cultuurverandering’ ontbreekt totaal in coalitieakkoord en collegeprogramma, en toen de BOP  tijdens het debat over het collegeprogramma  juist de noodzaak van een cultuuromslag aan de orde stelde, werd zo’n cultuuromslag door coalitiepartijen als een  ‘niet objectiveerbaar’ modieus begrip terzijde geschoven.

Na de genoemde blunders is er nu eindelijk erkenning door dit college dat een cultuurverandering  noodzakelijk is om tot een transparante, en  vooral dienstverlenende organisatie te komen. De BOP is blij met dit voortschrijdend inzicht.  Tegelijkertijd is van belang dat die cultuuromslag niet beperkt zal  blijven tot alleen de uitvoerende ambtelijke organisatie , maar dat ook het college zelf en het managementteam voorbeelden zullen zijn van die noodzakelijke verandering in cultuur en werkwijze.  Want ligt daar niet de crux? Weerspiegelt een ambtelijke organisatie niet de cultuur die het bestuur uitdraagt? Is dat een afrekencultuur waar angst overheerst en het sleutelwoord ‘nee’ is,  of is er ruimte voor overleg en initiatief, voor dienstverlening met een attitude van ‘ja, tenzij’?  Denk aan wethouders die hun deuren open laten staan,  met hun ambtenaren een broodje eten in de kantine, en vooral ook buiten het gemeentehuis voortdurend in gesprek gaan met inwoners.

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord citeerde ik de Vlaamse  cultuurhistoricus David van Reybrouck die Nederland aan de buitenkant een pure democratie noemde, maar aan de binnenkant een technocratische regentencultuur. Helaas al te toepasselijk op de Baarnse bestuurscultuur, zoals die uit het coalitieakkoord en later uit het collegeprogramma naar voren kwam.

Bestuurders van het college, zowel wethouders als de burgemeester, zijn er niet alleen om ‘wet te houden’, maar minstens even belangrijk is dat zij leiding geven aan processen waarbij het gemeentebestuur betrokken is. Een voortdurende en zorgvuldige aansturing en afstemming is noodzakelijk om het verleden achter ons te laten.