Coronacrisis houdt ook Baarn stevig in zijn greep

Alhoewel er momenteel belangrijker zaken aan de orde zijn die om aandacht vragen dan bijvoorbeeld een stroomhuisje op de Brink, kan het niet zo zijn dat vrijwel alles in onze gemeente langdurig ondergeschikt wordt gemaakt aan het coronavirus. Zolang de beperkende richtlijnen van de overheid van kracht zijn moeten er ook binnen het pand Laanstraat 1 voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo spreekt het voor zich dat er tijdelijk geen al te zwaar beroep gedaan kan worden op ambtenaren. Ook het werk van de gemeenteraad is geminimaliseerd, slechts het hoognodige wordt behandeld. Dat publiek geen toegang heeft tot de gewoonlijk openbare raadsvergaderingen is logisch. Via RTVBaarn kunnen de vergaderingen thuis worden gevolgd. De coronacrisis vraagt veel gevraagd wordt van zowel het college als de ambtelijke organisatie en hier past het onze waardering daarover uit te spreken.

Hoe verder?

De beperkingen waar de gemeenteraad mee van doen heeft zorgen er onder andere voor dat twee door de BOP aangekondigde moties samen met een aangevraagd interpellatiedebat n.a.v. antwoorden van het college op door de BOP gestelde vragen over Paleis Soestdijk niet aan de orde konden komen tijdens de raadsvergadering van jl. 25 maart. Er kon bovendien ook niet worden gesproken over de schrijnende omstandigheden waar kinderen in Griekse vluchtelingenkampen mee van doen hebben en over wat eufemistisch het ‘stroomhuisje’ op de Brink wordt genoemd.

De fracties van het CDA, GroenLinks, PvdA en CU/SGP stelden ons inziens overbodige en gemakkelijk te beantwoorden vragen aan het college. De vragen konden dan ook ruim binnen de 30-dagen-termijn voorspelbaar worden beantwoord door het college. Wij zijn benieuwd of de vragenstellers zich kunnen vinden in de antwoorden. De BOP in elk geval niet. Wij blijven erbij dat de huidige locatie gelet op aard en vorm van het ‘stroomhuisje’ volstrekt ongepast is. Daarom houden wij vast aan de motie die op een later moment alsnog zal worden voorgelegd aan de raad. Dan zullen we zien hoe zwaar de grote woorden van de CDA-fractievoorzitter ‘Huiswerk snel overdoen svp’ wegen. Er valt trouwens nog wel wat meer op te merken over de detonerende betonnen bak die Stedin in overleg met de gemeente op de Brink plaatste. Er wordt geringschattend sproken over een stroom- of transformatorhuisje. Het is goed te weten dat hier sprake is van een zogenoemde middenspanningsruimte voor de distributie van elektriciteit voor de omgeving (woningen, winkels, openbare straatverlichting, laadpalen e.d.). Voor een dergelijk distributiestation, waarin 10.000 Volt wordt getransformeerd naar 400 Volt, heeft de Stedin een aantal locatiecriteria opgesteld. Enerzijds zijn die richtlijnen gebaseerd op wetgeving, anderzijds hebben ze van doen met het efficiënt beheer van dit soort stations met het oog op milieu en veiligheid. Zo dient er rondom een distributiestation een ruimte van 1 meter vrij te blijven van ondergrondse en bovengrondse obstakels. Ingeval het op de Brink geplaatste station is aan dit voorschrift niet voldaan, immers de afstand tussen het station en de stenen erfgrens van perceel Stationsweg 2 bedraagt 49 cm en ook aan de achterzijde van het station is het afstandsvoorschrift niet in acht genomen. Het is daarbij ook de vraag of gelet op de locatiecriteria de door het college in het vooruitzicht gestelde ‘taxuscamouflage’ niet teveel afbreuk zal doen aan de herkenbaarheid van het station, hetgeen risico’s zou kunnen opleveren bij calamiteiten.*

Los van de ernstige aantasting van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse lijkt het erop dat Stedin hier een loopje heeft genomen met de eigen locatiecriteria. Voor de goede orde, de BOP heeft de regels niet verzonnen, ze komen uit de koker van Stedin zelf. Overigens blijven wij van mening dat de gekozen plek op de Brink niet juist is, dus weg ermee! Vandaar dat wij de motie zodra de gelegenheid zich voordoet alsnog zullen voorleggen aan de raad. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor ‘motie vluchtelingenkinderen’ én het aangevraagde interpellatiedebat Paleis Soestdijk.

Kees Koudstaal
fractievoorzitter


Fragment Gooi en Eemlander

*De Gooi en Eemlander Als blijkt dat er met eigen criteria is gesjoemeld dan noem je dat simpelweg genuanceerd. De krant laat weten dat de antwoorden van het college ook niet in de pul vallen van het CDA en GroenLinks. Wat de BOP betreft ligt er een simpel vervolg klaar in de vorm van een al aangekondige motie.