Column: En nu vooruit, dat is de mores!

In september 2009 kwam het toenmalige VVD-CDA-PvdA-college met het bedenksel het parkeerterrein Laaanstraat en directe omgeving te reconstructeren. Men had een partner gevonden in een projectontwikkelaar die op de plek van Garage Kooij aan de Eemnesserweg een supermarkt wilde bouwen. Op uitnodiging van de gemeente stapte de ontwikkelaar aan boord van een grootschaliger plan dat onder andere voorzag in de bouw van woningen, bedrijfsruimten, supermarkten, winkels en een parkeergarage. Vanaf het allereerste moment heeft de BOP zich goed gefundeerd uitgesproken tegen de megalomane ideeën. Het droeg bij aan haar geuzennaam ‘tegenpartij’. De geschiedenis heeft geleerd dat het kritische tegenspel van de BOP wel degelijk hout sneed. De cruciaal voor de toekomst van het winkelcentrum geachte plannen – aldus toenmalig VVD-wethouder Lieberwerth – zijn Gode zij dank nooit tot uitvoering gekomen. Ondertussen draait de strop voor de gemeentelijke schatkist uit op minstens 1.5 mln.euro en daar zijn de kosten die zijn verspild  aan stedenbouwkundige bureaus, ambtelijke en juridische uren niet bij inbegrepen.

Onverantwoordelijke aankoop Garage Kooij

Toen feitelijk al vaststond dat de plannen voor het parkeerterrein waren afgeschoten kocht de gemeente onder aanvoering van ook VVD-wethouder Laseur op 22 december 2011 alsnog het complex Garage Kooij aan van projectontwikkelaar DAV. Die incasseerde 2.25 mln. euro terwijl hij het vastgoed in juni 2010 voor 1.5 mln. euro had verkregen…

De BOP sprak zich destijds fel uit tegen de gemeentelijke aankoop van de garage en subsidiëring van de projectontwikkelaar, maar dat vond geen gehoor bij een meerderheid van de gemeenteraad. Die liet zich overtuigen door de VVD-wethouder die meldde dat er feitelijk niets aan de hand was. Contractueel was immers vastgelegd dat Garage Kooij als er geen sprake zou zijn van een herontwikkeling van het parkeerterrein in elk geval in december 2014 zou worden teruggekocht door de projectontwikkelaar voor de 2.25 mln. euro vermeerderd met een bedrag aan rente en kosten (thans begroot op € 250.000,-). (De feiten van toen op een rijtje)

Inmiddels schrijven we juni 2017 en is de situatie bewaarheid geworden waar de BOP altijd voor heeft gewaarschuwd: de gewraakte aankoop van Garage Kooij komt de Baarnse gemeenschap duur te staan! Uit een concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 11 mei 2017 blijkt dat de gemeente de garage voor een bedrag van afgerond € 1.000.000,- van de hand doet aan projectontwikkelaar DAV. Tel uit het tekort van maar liefst € 1.5 mln! Door te melden dat dit verlies wellicht nog kan worden gecompenseerd door het af te trekken van een mogelijk door de rechter toe te wijzen claim van de projectontwikkelaar, is verhullend.

Nieuw plan

Momenteel ligt er een nieuw ontwikkelingsplan voor het gebied op tafel. Op de plaats van Garage Kooij en een tweetal belendende percelen is voor de ALDI een supermarkt ingetekend en de bouw van twintig appartementen bedacht. Op de vrijkomende ALDI-plek voorziet het plan in een commercieel bedrijf met bovenwoning. Het wachten is op de ruimtelijke invulling van de plannen, maar voor de BOP wringt het dat de gemeente zich in een positie heeft gemanoeuvreerd dat er blijkbaar zaken gedaan móéten worden met een partij die in het verleden heeft laten zien een niet al te betrouwbare partner te zijn. Komt nog bij dat projectontwikkelaar DAV de gemeente voor de rechter heeft gedaagd in de hoop een miljoenenclaim te kunnen incasseren. Het zal je portuur maar wezen!

Samengevat kan worden vastgesteld dat de in september 2009 als cruciaal voor het centrumwinkelgebied gestarte discutabele planvorming voor het parkeerterrein Laanstraat de gemeente handenvol met duiten heeft gekost. Je zou zeggen dat dit de verantwoordelijken op een flinke tik op de vingers komt te staan. Ik voorspel u dat daar geen sprake van zal zijn, want de coalitiepartijen van weleer zullen de hand niet in eigen boezem steken. De VVD zal het huidige college prijzen en zich verder koest houden en het CDA zal zich vooral kritisch uiten over de vermaledijde regelgeving inzake vleermuizen die een snelle sloop van de garage in de weg staat. De PvdA, destijds ook collegepartij, opperde tijdens de informatieraad van 8 juni jl. de boel de boel te laten en te wachten op de uitspraak van de rechter. Indien de claim van DAV niet wordt toegewezen zou dat uiteindelijk financieel gunstiger uit kunnen pakken voor de gemeente. Een interessante optie, maar wel een die getuigt van weinig realisme.

De coalitiepartijen van nu zullen het miljoenendebacle ‘Laanplein’ toedekken met de mantel der liefde en kiezen voor het D66-motto ‘En nu vooruit!’ Zo houden de brokkenmakers van weleer schone handen. Zo gaat dat in Baarn…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter