College verzet zich tegen de vervanging van rubberkorrels

In de raadsvergadering van 22 februari 2017 kreeg een door de BOP geïnitieerde motie steun van een raadsmeerderheid. In deze motie werd het college verzocht op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het vervangen van het rubbergranulaat van het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court en drie op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden door een voor gezondheid en milieu vriendelijk alternatief. De mede door de fracties van D66, PvdA, Groenlinks, CU/SGP en LTS ondertekende motie kreeg geen steun van de fracties van de VVD, het CDA en NuBaarn. Staande de vergadering werd op voorspraak van de CU/SGP-fractie aan de motie toegevoegd dat alvorens over te gaan tot de vervanging van het rubbergranulaat eerst de ondergrond van de sportvelden te onderzoeken op mogelijke vervuiling. Het college kreeg als boodschap mee, dat als er van dat laatste sprake zou zijn ‘terug te komen bij de raad’.

Op 6 september zijn de resultaten van het bodemonderzoek gepubliceerd en blijkt er geen sprake te zijn van bodemvervuiling onder de sportvelden. Op zich is dat een even verheugend als logisch resultaat, want de onderzochte bodem onder de velden bestaat uit lagen lava en zand die als eigenschap hebben waterdoorlatend te zijn. Dit zorgt ervoor dat regen- en sproeiwater direct via de drainage wordt afgevoerd naar het grondwater. Of er sprake is van vervuiling van het grondwater en het nabij de sportvelden gelegen oppervlaktewater is niet onderzocht.

Ondanks het feit dat er geen bodemvervuiling is aangetroffen komt het college bij de raad terug maar nu met het voorstel het rubbergranulaat niét te vervangen en eerst ‘als bij aanscherping van de Nederlandse of Europese normen in 2019 de korrels niet voldoen, dan te besluiten ze te vervangen en de meerkosten ad € 400.000 – € 600.000 te dekken uit de Algemene Reserve’. Om kort te gaan zegt het college dat zij de door een raadsmeerderheid aangenomen motie naast zich neerlegt. De BOP kan zich niet kan vinden in het voorstel van het college: er hebben zich in de afgelopen zeven maanden geen nieuwe feiten of omstandigheden voorgedaan die de in de motie vastgelegde overwegingen ontkrachten! Voor alle duidelijkheid sommen we ze hier nog eens op:

  • Eerdere stellingen van het RIVM dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is opnieuw ernstig in twijfel worden getrokken door gezaghebbende wetenschappers;
  • Deze twijfel wordt gevoed door proeven van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met zebravisjes en zebravisembryo’s die zijn blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen met negatieve consequenties voor die embryo’s en visjes;
  • Zolang wetenschappelijk niet is vastgesteld dat sporten op kunstgrasvelden waarop rubbergranulaat is aangebracht niet schadelijk  is voor de volksgezondheid het voorzorgsprincipe altijd leidend dient te zijn.

Wij gaan ervan uit dat de fracties die jongstleden februari hun ja-woord gaven aan de motie voet bij stuk zullen houden en hun zorgplicht vóór de onwil van het college laten gaan. Dat de fracties van VVD, CDA en NuBaarn fel gekant waren en zijn tegen het vervangen van het rubbergranulaat door een milieuvriendelijk alternatief is duidelijk, maar het college heeft zich te houden aan het verzoek van een raadsmeerderheid. Immers, de gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de gemeente en als het college, c.q. de verantwoordelijk wethouder, weigert de wil van de raad te volgen dan is er sprake van een serieus politiek conflict. Wij gaan er vooralsnog van uit dat het college, gehoord de meerderheid van de raad, het zover niet zal laten komen.

Namens de Bop-fractie,
Kees Koudstaal

Zie ook:

Gooi en Eemlander

Baarnse kunstgrasvelden rubbergranulaat vrij

Rubbergranulaat blijft opspelen…

Een voorbeeld van Vorstelijk populisme…

Uit voorzorg