College beantwoordt BOP-vragen participatieproces Paleis Soestdijk onbevredigend

Op 29 oktober 2019 stelde de BOP schriftelijke vragen aan het college van burgemeester & wethouders aangaande het ingestelde participatieproject inzake de ontwikkelingen rond Paleis Soestdijk. De vragen hadden van doen met de keuze voor het adviesbureau Awareness het middels klankbordgroepen vorm te geven participatieproces te begeleiden én over de financiering daarvan. Letterlijk op de valreep van de beantwoordingstermijn van 30 dagen kwam het college op 28 november met de de beantwoording. Burgemeester & wethouders geven daarin aan dat overeenkomstig de vigerende richtlijnen is gehandeld.

De 
verwijzing hier naar een ruim gesteunde motie die de BOP samen met de VVD in februari 2017 indiende is opvallend te noemen. Die motie gaf juist aan dat indien er sprake is van (nieuw-)bouwplannen die afwijken van een vigerend bestemmingsplan de verantwoordelijkheid voor het participatieproces bij projectontwikkelaars, corporaties en particulieren dient te liggen. Het is helder dat daar ingeval Paleis Soestdijk sprake van is. Toch ziet het college hier een eigen taak weggelegd voor de gemeente, ook waar het de financiering van het participatieproces betreft. Het college geeft hierbij aan dat er vooruitgelopen wordt op de Omgevingswet die voor 1 januari 2021 op stapel staat. Los van het feit dat het nog maar de vraag is of het ooit tot die wet zal komen, is het ongepast vooruit te lopen op wetgeving die er nog niet is, zeker als er sprake is van negatieve  financiële consequenties voor de gemeentekas. Bovendien sluit de redenering niet aan bij dat wat is vastgelegd in de Communicatieleidraad nieuwbouwplannen die het college in oktober 2017 presenteerde en waarin is opgenomen dat ‘de initiatiefnemer in principe risicodrager én financieel verantwoordelijk is’.

De BOP is van mening dat de kosten voor het participatieproces logischerwijze voor rekening moeten komen van de ontwikkelaar. Immers, schreef het college op 3 september 2018 in een startnotitie niet dat de Meyer Bergman Erfgoed Groep de initiatiefnemer is en dat zij in de planvormingsfase dan ook in eerste instantie verantwoordelijk is voor het betrekken van stakeholders en belanghebbenden’?

U begrijpt dat de antwoorden van het college nieuwe vragen bij de BOP oproepen. Die zullen dan ook aan de orde worden gesteld.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

BOP stelt vragen over participatieproces Paleis Soestdijk

Mondelinge vragen Klankbordgroep Paleis Soestdijk