Categorie archief: Uit de raad

Wmo-raad Baarn houdt het voor gezien

De Wmo-raad Baarn heeft op 9 oktober jl. unaniem besloten op te stappen. In een persbericht geeft de afgetreden adviesraad onder meer als reden aan dat zij te maken kreeg met steeds meer werk terwijl daar onvoldoende ambtelijke en financiële ondersteuning tegenover stond. Bovendien zou er sprake zijn van ‘te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren’ en konden vacatures in de Wmo-raad niet worden ingevuld.

Baarnsche Courant 13/10/2017

Lees verder

Politiek van alle dag, zo werkt het in Baarn…

Stel, je krijgt als college een motie van de raad voor je kiezen. De inhoud van die motie zint je niet. De wethouder weet zich inmiddels gesteund door een meerderheid binnen de coalitie (VVD & CDA). Die typeert het verzoek van de meerderheid van de raad als paniekvoetbal en de voorstanders als stumpers. Dan handel je als college volgens een beproefd concept: je nodigt een deskundige uit die de raad met droge ogen voorhoudt dat zorgen die geleid hebben tot de motie ongegrond(!) zijn. Lees verder

De BOP blijft erbij: Géén woningbouw op de Noordschil vanwege fijnstof en geluidsoverlast!

Vanwege de gezondheidsrisico’s was en is de BOP tegen het bouwen van woningen op de Noordschil. Al eerder in 2007, toen het uitbreidingsplan voor de Noordschil ook op tafel lag, hebben wij ons achter wetenschappers geschaard, die onomwonden stellen dat wonen dicht op een autosnelweg gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het destijds door het Amersfoortse bureau DHV ingestelde onderzoek inzake de luchtkwaliteit liet zien dat het fijnstof PM10 niveau op de Noordschil binnen de kritische grenswaardes viel zoals die zijn opgenomen in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (BLK).

Die grenswaarden worden onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betwist. De WHO gebruikt kritischer grenswaarden: 20 microgram per kubieke meter (20 µg/m3) met maximaal drie jaarlijkse overschrijdingen tot 50 µg/m3. Het BLK hanteert, overeenkomstig Europese regelgeving, voor het fijnstof een jaargemiddelde van 40 µg/m3, dat maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden tot 50 µg/m3.

Inmiddels is er meer bekend geworden over het gevaar en de risico’s van de kleinere fijnstofdeeltjes PM2.5 en sinds 2015 moet de luchtkwaliteit in Nederland ook getoetst worden aan de grenswaarde voor PM2.5.  De WHO hanteert hier een adviesgrens van 10 µg/m3 als jaargemiddelde en zelfs die norm is volgens de organisatie niet veilig en zou naar beneden moeten worden bijgesteld. In de EU geldt voor fijnstof PM2.5 een grenswaarde van 25 µg/m3, terwijl in de VS die waarde ligt op 12 µg/m3. Ondertussen komen er steeds meer signalen die wijzen op de gevaren van het nog kleinere ultra fijnstof (PM0.1). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat op zijn website weten dat ultra fijnstof mogelijk nóg schadelijker is voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijnstof en geeft bovendien aan dat de meeste ultra fijnstof zich dichtbij de bronnen bevindt. Één van de bronnen die het RIVM noemt is het (auto)wegverkeer. Hoewel de gevaren van dit ultra fijnstof dus zeker worden onderkend, zijn er (nog) geen Europese normen voor opgesteld (en ook niet door de WHO). De wetenschappelijk erkende risico’s daarvan vallen dus buiten de huidige normeringen. (Zie website RIVM).

Nieuwe berekeningen

In opdracht van het College van Burgemeester & Wethouders en projectontwikkelaar W&F Investments heeft onderzoeksbureau RoyalHaskoningDHV (RHDV) in een op 13 juli 2017 uitgebrachte Toetsing Noordschil Baarn aan gezondheidsrichtlijnen WHO (luchtkwaliteit en geluid) de situatie op de Noordschil opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met de verbreding van de A1 van vier naar acht rijstroken en de maximumsnelheid ter plaatse van 130 km/u. De opstellers van het memo laten weten dat de jaargemiddelde concentraties van het fijnstof PM10 zich zullen bevinden rond die van de normen die de WHO hanteert.

Prognoses geven aan dat in 2030 de concentraties zouden zijn afgenomen tot 1 á 2 µg/m3 onder de richtlijn van de WHO. Als uitgegaan wordt van het etmaalgemiddelde is er echter wél sprake van normoverschrijding. Daarbij merken de onderzoekers op dat er slechts sprake is van een gering aandeel fijnstof afkomstig van de A1 (1% tot 4%). Echter, deze aanname is verhullend, want genoemde percentages vloeien voort uit een gemiddeld landelijk beeld. Het staat buiten kijf dat wonen nabij autosnelwegen gepaard gaat met gezondheidsrisico’s. Zo concludeert de Gezondheidsraad dat er bij mensen die in de nabijheid van drukke wegen wonen of naar school gaan belangrijke nadelige effecten op de gezondheid zijn aangetoond. De GGD stelt in haar advies Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen dat de in de wet Luchtkwaliteit vastgestelde grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) niet de grens aangeven tussen ongezond en veilig. Afstand tot de weg is daarvoor een betere maat. De GGD ontraadt dan ook het bouwen van woningen binnen een afstand van honderd meter van autosnelwegen. Dat standpunt uit 2008 hanteert de GGD nog steeds.

Over het fijnstof PM2.5 zegt het memo van het RHVD dat in 2020 de totale jaargemiddelde concentraties 2,5 µg/m3 boven de WHO-richtlijn zullen liggen, terwijl die concentraties in 2030 zijn afgenomen tot 1 µg/m3 boven de richtlijn. Samengevat: het fijnstofniveau bevindt zich langs de A1 rond en boven de WMO-richtlijn en daar waar het PM2.5 betreft dit die boven de grens die de WHO hanteert. Het memo zegt daarover: ‘Dat er voor O3 (= ozon), PM10 en PM2,5 sprake is van concentratieniveaus boven de WHO-richtlijnen, betekent dat het risico op gezondheidseffecten hoger is dan de WHO met haar richtlijnen adviseert. Zowel langdurige (jaargemiddeld) als kortdurende (uurgemiddeld, etmaalgemiddeld) blootstelling aan deze stoffen in de buitenlucht kunnen leiden tot negatieve gezondheidseffecten. De WHO beschouwt PM2,5 als schadelijker voor de gezondheid dan PM10. Dat komt doordat PM10 ook grotere deeltjes bevat die minder of niet schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld zeezout. Bovendien kunnen kleinere deeltje dieper in de longen doordringen en via het bloed in andere vitale organen.’

Zoals hierboven al opgemerkt wordt het ultra fijnstof PM0.1 geheel buiten beschouwing gelaten. Bovendien blijkt uit de laatste monitor van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat de concentraties voor fijnstof niet meer afnemen na 2020. Dat juist deze stoffen boven de advieswaarden zitten is zorgelijk.
Bericht Het belang van Limburg (B)

Het RHDV heeft ook het toekomstige geluidsniveau langs de A1 berekend. Die berekeningen zijn uitgevoerd conform de richtlijnen die voortvloeien uit de Wet geluidhinder (Wgh). Voor de A1 is uitgegaan van de nieuwe situatie van acht rijstroken, een rijsnelheid van 130 km/u en twee meter hoge geluidschermen. De uitkomsten laten zien dat het geluidsniveau overal in het plangebied boven de gezondheidsrichtlijn ligt die de WHO voor de nachtelijke uren hanteert. Men stelt als grens een geluidsniveau van 40 decibel (dB). De WHO geeft aan dat in landen waar op korte termijn niet aan die norm kan worden voldaan de norm mag worden opgetrokken tot 55 dB.

Zelfs als er langs de A1 een tien meter hoog scherm wordt opgetrokken en langs de Drakenburgerweg een scherm van zes meter dan nog wordt er op de Noordschil niet voldaan aan de WHO-richtlijn van 40-dB die geldt voor de nachtelijke uren. Het memo vermeldt dat het plaatsen van dergelijke geluidsschermen een verwaarloosbaar effect heeft voor het fijnstof (PM10 & PM2.5).

In zijn memo laat het RHDV tevens weten dat er op de Eemweg, Torenlaan en Drakenburgerweg ook niet wordt voldaan aan de WHO-gezondheidsrichtlijnen. In het licht van de woningbouwplannen voor de Noordschil is dat een niet relevante melding. Dit laat onverlet dat er gekeken moet worden naar probleemoplossende maatregelen die daar mogelijk verlichting bieden.

Conclusie

De BOP is van oordeel dat moet worden afgezien van het bouwen van woningen op de Noordschil. Schep duidelijkheid en stop met verdere planvorming. Het voorkomt dat er nog meer en weer geld verspild wordt aan vervolgonderzoeken en stedenbouwkundige plannen voor woningen op een plek die evident gezondheidsschade oplevert. Kwaliteit laat zich kennen door zorg…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

 

(Bericht is ook geplaatst in de Baarnsche Courant van 04.09.2017))

Een daad van krachtig bestuur…

De BOP kan zich onmogelijk schikken in het raadsvoorstel dat voorziet in een mini-herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat. De geschiedenis is bekend. In de zucht naar een grootstedelijke invulling van het parkeerterrein bedacht een VVD-CDA-PvdA-college in 2009 in samenwerking met projectontwikkelaar DAV een allesomvattend plan dat onder andere voorzag in de bouw van twee supermarkten, winkels, woningen en een parkeergarage. De gemeente kocht, als ‘handreiking’ de Garage Kooij van deze ontwikkelaar voor  € 2.25 mln., terwijl DAV deze garage zelf een jaar eerder voor € 1.5 mln. had aangekocht. De desastreuze geschiedenis van dit onzalige plan is bekend. Het liep uit op een gerechtelijke procedure.

In deze procedure claimt DAV een bedrag van ruim € 3.5 mln. van de gemeente, die op haar beurt de ontwikkelaar wil houden aan zijn plicht Garage Kooij terug te kopen voor € 2.25 mln. vermeerderd met 250.000 euro aan gemaakte kosten. Hoe de zaken er bij de rechtbank voorstaan weet ik niet, maar in een poging DAV te behagen stelt het college voor een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met de projectontwikkelaar die in het verleden bewezen heeft een partner te zijn waarop niet gebouwd kan worden! Het college stelt voor dat DAV de garage terugkoopt voor één miljoen euro. Tel uit het verlies van € 1.5 mln. … Een nieuw plan voorziet in de bouw van twintig appartementen op de plek van Garage Kooij plus op een aantal belendende percelen een nieuw onderkomen voor de ALDI. Voor de huidige ALDI-locatie is een bedrijfsruimte met bovenwoning bedacht. De BOP is vanzelfsprekend van oordeel dat de gemeente niet opnieuw zaken moet doen met DAV en als de ALDI  het nodig vindt te verhuizen dan staat het de supermarkt vrij zélf met een bouwplan te komen. Die wens betrekken bij een nieuwe deal met DAV is volkomen ongepast.

Het standpunt van de BOP komt haar op veel kritiek te staan van raadsfracties die medeverantwoordelijk zijn voor het ontstane miljoenendebacle. Ze zeggen dat de opstelling van de BOP slecht is voor de bevolking van Baarn die al zo lang met dit dossier en de bouwval Garage Kooij zit opgescheept. Is dat ook zo? Als de garage in afwachting van een rechterlijke uitspraak – en inderdaad, die kan nog even op zich laten wachten – aan het zicht wordt onttrokken door een passende omheining is de bevolking de garage heus snel vergeten. Hooguit zullen de inwoners van Baarn het object opvatten als een tijdelijk monument dat herinnert aan vorstelijk bestuurlijk falen. Hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen in de kwestie is de vraag. Het is zaak dat het dan zittende college verstandig en naar bevind van zaken handelt.

De hoon die mij als brenger van dit BOP-standpunt ten deel valt laat ik langs mijn koude kleren afglijden. Zeker ook omdat die vooral en opnieuw komt uit de hoek van partijen die nota bene zélf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van dit miljoenendebacle. Je hoeft niet in de huid van een voorspeller te kruipen om te kunnen voorzien dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met de hernieuwde samenwerking met projectontwikkelaar DAV. Die partijen zien onder het motto ‘Samen in Baarn, krachtig bestuurd’ de bouwval Garage Kooij het liefst nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 uit het straatbeeld verdwijnen. En u snapt wel waarom…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

(Deze bijdrage is als ingezonden brief geplaatst in de Baarnsche Courant van 26 juni 2017)

Algemeen Politieke Beschouwing (2017)

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 juni – in meerdere opzichten de langste dag van het jaar – was het bij het agendapunt ‘Perspectiefnota’  weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Beschouwingen. Alle negen fractievoorzitters deden hun verhaal en pleitten voor dit en voor dat. Hier leest de 988 woorden van de BOP.

“Voorzitter, ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om tijdens de Algemene Beschouwingen – niet gehinderd door interrupties – een politiek getint betoog af te steken. Het huidige breed door de raad omarmde vergadermodel biedt geen ruimte om dit tijdens reguliere raadsvergaderingen te doen! Dat is curieus, want insprekende burgers krijgen wel de gelegenheid om ongestoord hun verhaal te doen. Binnenkort wordt het vergadermodel geëvalueerd, maar ik vrees dat onze wens het vergadermodel aan te passen geen gehoor zal vinden bij een meerderheid van de raad. Zo blijft een vergadermodel in stand dat bovendien alleen gelegenheid biedt voor het debat tussen raadsleden onderling en de leden van het college goeddeels buiten schot laat.

Het is gebruikelijk om tijdens de Algemene Beschouwingen inhoudelijk in te gaan op de perspectiefnota die voorafgaat aan de begroting die later dit jaar door het college wordt gepresenteerd. Daar zie ik vanaf. De aanstaande begroting ligt samen met de beleidsvoornemens in grote lijnen al klaar op de ambtelijke tekentafels en ondertussen wentelt het college zich in zelfgenoegzaamheid over het gevoerde beleid. Het staat vrijwel vast dat de begroting straks welwillend zal worden ontvangen door de coalitiepartijen en ook de fracties die volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen hopen te kunnen aanschuiven in een dan nieuw te vormen coalitie zullen er zich niet al te kritisch over uitlaten.

Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen van deze raadsperiode blik ik graag even terug op de na de verkiezingen van 2014 gesmede coalitie. Daar kwam na amper een jaar al een einde aan. Ik kijk met gemengde gevoelens op die periode terug. Door het  toenmalige college is een aantal goede stappen gezet. Helaas bleek het om meerdere redenen onmogelijk vruchtbaar samen te werken met de D66-wethouder en moest het vertrouwen in die wethouder worden opgezegd. Tot mijn verbijstering echter werd toen het college opgeblazen door D66 die na het wegsturen van de eigen wethouder nota bene koos voor herstel van de oude politieke orde. Gedane zaken nemen geen keer en volgend jaar maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Hoe die eruit gaat zien moeten we afwachten. Oproepen om aan te sluiten bij andere groeperingen om te komen tot één lokale partij zijn wat ons betreft niet aan de orde. Het zou van weinig geloofwaardigheid getuigen als de BOP zich zou aansluiten bij een nieuwe partij mede gevormd door weglopers uit eigen kring…

Voorzitter, een belangrijk deel van het leven van de inwoners van onze gemeente wordt bepaald door landelijke en provinciale regelgeving en maatregelen. Zo gaat de gemeente niet over inkomstenbelasting, hoogte van de BTW, pensioengerechtigde leeftijd, vrijwillige levensbeëindiging, zorgpremies, eigen bijdragen en de hoogte van woontoeslagen. Daar komt nog bij dat de bewegingsvrijheid van de gemeente op diverse terreinen is beperkt door grotere samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan met andere gemeenten. Zo is er in het kader van de transitie van het zorgdomein destijds gekozen voor een groot samenwerkingsverband met een spilfunctie voor de gemeente Amersfoort. De BOP zou graag zien dat er wordt gekozen voor verdergaande samenwerking met Bunschoten/Spakenburg en Soest, zoals nu al het geval is bij de sociale dienst. Het in kleiner verband optrekken met onze buurtgemeenten maakt dat wij als gemeenteraad meer mogelijkheden hebben om daar waar nodig bij te sturen.

Waar wij als lokale politiek wel een belangrijk stempel op kunnen drukken zijn de terreinen van ruimtelijke kwaliteit inclusief groenvoorziening en woningbouw. En wij kunnen beleid ontwikkelen dat juist tegemoet komt aan de eisen die de vergrijzing van de samenleving met zich meebrengt. In dit licht geloven wij de makelaarspraatjes niet die zeggen dat bouwen voor jonge gezinnen de voorspelde demografische ontwikkeling keert. En laten het nu juist die praatjes zijn die ten grondslag liggen aan de in november 2016 vastgestelde nieuwe Visie Wonen. Het vormt de rechtvaardiging voor een meerderheid van de raad om het bouwen van woningen op de Noordschil, pal naast de steeds drukker wordende A1, mogelijk te maken. Net als tien jaar geleden hebben wij geen vertrouwen in de omstreden meet- en rekenmodellen naar de milieueffecten. Dat de rijksoverheid adviseert géén scholen te bouwen binnen een afstand van 300 meter van autosnelwegen zegt wat mijn fractie betreft genoeg over het bouwen van woningen binnen een afstand van 100 meter van de A1. En, gelooft u mij, bouwdrift kent geen grenzen. Bij sommigen leeft al de gedachte om op de Rusthoekweide, waar nu nog Schotse hooglanders grazen, straks stenen te gaan stapelen. En, ik voorspel u, als de bouwlustigen hun zin krijgen zal straks ook het laatst overgebleven poldergebied langs de Eem er aan moeten geloven.

Waar de zucht naar woningen toe leidt zien we bij het in het groen gelegen seniorencomplex tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan. Met een beroep op die nieuwe woonvisie kiest Eemland Wonen voor sloop en het terugbouwen van eengezinswoningen voor jonge gezinnen. Dat de raad eerder dit jaar niet akkoord ging met de voorgestelde afbraak van de weliswaar kleine maar door de bewoners als prima ervaren woningen had voor veel fracties van doen met de gebrekkige informatieverstrekking aan de bewoners en juist niet met het behoud van de woningen voor de doelgroep! Door Eemland Wonen worden de bewoners met doemverhalen en een fikse oprotpremie onder druk gezet hun woning te verlaten. En de gemeenteraad laat het samen met het college gebeuren, gaat straks akkoord met een nieuw voorstel van Eemland Wonen en zo zal een karakteristiek groen seniorenwijkje met betaalbare huizen alsnog verdwijnen. Hetzelfde staat te gebeuren met soortgelijke seniorenwoningen op de Oosterhei.

Met de oproep dat Baarn een groene gemeente moet blijven en de hoop dat ons dorp in de toekomst financiële debacles als het parkeerterrein Laanstraat en het Gasontvangstation bespaard zullen blijven sluit ik deze Algemene Beschouwing van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) af.”

Column: En nu vooruit, dat is de mores!

In september 2009 kwam het toenmalige VVD-CDA-PvdA-college met het bedenksel het parkeerterrein Laaanstraat en directe omgeving te reconstructeren. Men had een partner gevonden in een projectontwikkelaar die op de plek van Garage Kooij aan de Eemnesserweg een supermarkt wilde bouwen. Op uitnodiging van de gemeente stapte de ontwikkelaar aan boord van een grootschaliger plan dat onder andere voorzag in de bouw van woningen, bedrijfsruimten, supermarkten, winkels en een parkeergarage. Vanaf het allereerste moment heeft de BOP zich goed gefundeerd uitgesproken tegen de megalomane ideeën. Het droeg bij aan haar geuzennaam ‘tegenpartij’. De geschiedenis heeft geleerd dat het kritische tegenspel van de BOP wel degelijk hout sneed. De cruciaal voor de toekomst van het winkelcentrum geachte plannen – aldus toenmalig VVD-wethouder Lieberwerth – zijn Gode zij dank nooit tot uitvoering gekomen. Ondertussen draait de strop voor de gemeentelijke schatkist uit op minstens 1.5 mln.euro en daar zijn de kosten die zijn verspild  aan stedenbouwkundige bureaus, ambtelijke en juridische uren niet bij inbegrepen.

Onverantwoordelijke aankoop Garage Kooij

Toen feitelijk al vaststond dat de plannen voor het parkeerterrein waren afgeschoten kocht de gemeente onder aanvoering van ook VVD-wethouder Laseur op 22 december 2011 alsnog het complex Garage Kooij aan van projectontwikkelaar DAV. Die incasseerde 2.25 mln. euro terwijl hij het vastgoed in juni 2010 voor 1.5 mln. euro had verkregen…

De BOP sprak zich destijds fel uit tegen de gemeentelijke aankoop van de garage en subsidiëring van de projectontwikkelaar, maar dat vond geen gehoor bij een meerderheid van de gemeenteraad. Die liet zich overtuigen door de VVD-wethouder die meldde dat er feitelijk niets aan de hand was. Contractueel was immers vastgelegd dat Garage Kooij als er geen sprake zou zijn van een herontwikkeling van het parkeerterrein in elk geval in december 2014 zou worden teruggekocht door de projectontwikkelaar voor de 2.25 mln. euro vermeerderd met een bedrag aan rente en kosten (thans begroot op € 250.000,-). (De feiten van toen op een rijtje)

Inmiddels schrijven we juni 2017 en is de situatie bewaarheid geworden waar de BOP altijd voor heeft gewaarschuwd: de gewraakte aankoop van Garage Kooij komt de Baarnse gemeenschap duur te staan! Uit een concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 11 mei 2017 blijkt dat de gemeente de garage voor een bedrag van afgerond € 1.000.000,- van de hand doet aan projectontwikkelaar DAV. Tel uit het tekort van maar liefst € 1.5 mln! Door te melden dat dit verlies wellicht nog kan worden gecompenseerd door het af te trekken van een mogelijk door de rechter toe te wijzen claim van de projectontwikkelaar, is verhullend.

Nieuw plan

Momenteel ligt er een nieuw ontwikkelingsplan voor het gebied op tafel. Op de plaats van Garage Kooij en een tweetal belendende percelen is voor de ALDI een supermarkt ingetekend en de bouw van twintig appartementen bedacht. Op de vrijkomende ALDI-plek voorziet het plan in een commercieel bedrijf met bovenwoning. Het wachten is op de ruimtelijke invulling van de plannen, maar voor de BOP wringt het dat de gemeente zich in een positie heeft gemanoeuvreerd dat er blijkbaar zaken gedaan móéten worden met een partij die in het verleden heeft laten zien een niet al te betrouwbare partner te zijn. Komt nog bij dat projectontwikkelaar DAV de gemeente voor de rechter heeft gedaagd in de hoop een miljoenenclaim te kunnen incasseren. Het zal je portuur maar wezen!

Samengevat kan worden vastgesteld dat de in september 2009 als cruciaal voor het centrumwinkelgebied gestarte discutabele planvorming voor het parkeerterrein Laanstraat de gemeente handenvol met duiten heeft gekost. Je zou zeggen dat dit de verantwoordelijken op een flinke tik op de vingers komt te staan. Ik voorspel u dat daar geen sprake van zal zijn, want de coalitiepartijen van weleer zullen de hand niet in eigen boezem steken. De VVD zal het huidige college prijzen en zich verder koest houden en het CDA zal zich vooral kritisch uiten over de vermaledijde regelgeving inzake vleermuizen die een snelle sloop van de garage in de weg staat. De PvdA, destijds ook collegepartij, opperde tijdens de informatieraad van 8 juni jl. de boel de boel te laten en te wachten op de uitspraak van de rechter. Indien de claim van DAV niet wordt toegewezen zou dat uiteindelijk financieel gunstiger uit kunnen pakken voor de gemeente. Een interessante optie, maar wel een die getuigt van weinig realisme.

De coalitiepartijen van nu zullen het miljoenendebacle ‘Laanplein’ toedekken met de mantel der liefde en kiezen voor het D66-motto ‘En nu vooruit!’ Zo houden de brokkenmakers van weleer schone handen. Zo gaat dat in Baarn…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

Eemland Wonen toont zijn ware gezicht

Eind vorig jaar ontstond grote ongerustheid onder de bewoners van het aan de Groen van Prinstererlaan en Nolenslaan in het groen gelegen seniorencomplex. Eemland Wonen had het plan opgevat over te gaan tot sloop van de vierentwintig woningen. Daarvoor in de plaats had de corporatie, die zich de grootste sociale verhuurder in Baarn noemt, dertig eengezinswoningen bedacht. De bouw hiervan zou aansluiten bij het nieuwe denken dat zich binnen het gemeentebestuur van Baarn heeft meester gemaakt: bouwen voor jonge gezinnen om het bevolkingsaantal op peil te houden en zo de vergrijzing een halt toe te roepen. Al eerder uitte de BOP haar ongenoegen over deze onzinnige vorm van vooruitgangsdenken. In januari besloot de raad niet te vallen voor het plan van Eemland Wonen. Niet omdat een raadsmeerheid op zich tegen de sloop was, maar omdat de verhuurder tekort had geschoten in de communicatie met bewoners en omwonenden. Voor meer achtergrondinformatie leest u de bijdragen die eerder zijn geplaatst op de website van de BOP:

Handen af van de Troelstraatjes!

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Ondertussen neemt de onrust toe onder de bewoners van het seniorencomplex. De grootste verhuurder in Baarn – het bijvoeglijke naamwoord ‘sociale’ laat ik bewust achterwege – laat niets na om de bewoners te laten weten dat het binnenkort echt afgelopen is met ‘hun’ seniorencomplex. Huurders krijgen te horen dat leegkomende huizen nog slechts tijdelijk zullen worden verhuurd (antikraak) of worden dichtgetimmerd. Een aantal bewoners is inmiddels bezweken onder de druk van Eemland Wonen en heeft gekozen of gaat kiezen voor vervangende huisvesting. De verhuurder geeft aan dat van druk op de bewoners geen enkele sprake is. Uit een aantal gesprekken dat ik vandaag voerde met bewoners blijkt dat dit in elk geval door hen wel zo wordt ervaren: ze voelen zich enorm onder druk gezet!  Vast staat dat Eemland Wonen vasthoudt aan het plan de woningen te slopen om op dezelfde plek over te kunnen gaan tot nieuwbouw voor een andere doelgroep. De opluchting die na de raadsvergadering van januari de overhand had bij de bewoners en omwonenden van het seniorencomplex blijkt te voorbarig te zijn geweest. Eemland Wonen zal zich opnieuw bij de gemeente melden met een sloop- en nieuwbouwplan en ik geef u op een briefje dat dan een meerderheid van de raad zich wel achter de plannen zal scharen. Het is te treurig voor woorden…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

 

UIT VOORZORG

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017 is een door de BOP geïnitieerde en mede door de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en CU/SGP ondertekende motie aangenomen aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden en die te vervangen door een voor de gezondheid en milieu vriendelijk alternatief. Op verzoek van de Christen Unie is daar nog aan toegevoegd dat er ook een onderzoek naar de bodemkwaliteit onder de bewuste sportvelden moet worden ingesteld. In de dagen die volgden op de raadsvergadering hebben de tegenstanders van de aangenomen motie zich via de pers en ‘sociale’ media bijzonder negatief uitgelaten over sommige voorstanders van de motie. De criticasters voelden zich in hun verzet gesteund door een rapport van het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemical Agency). Dit bureau liet op 28 februari, net als het RIVM vorig jaar, weten dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. Dat de Finse onderzoekers benadrukten dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt, wordt in de discussie gemakshalve vergeten. Geconcludeerd moet worden dat het ECHA niets anders meldt dan het RIVM al eerder deed. Feitelijk is er dus niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden?

In de rubriek ‘Op en om de Brink’ (10/3/17) doet de redactie van de Baarnsche Courant het college de suggestie aan de hand de motie ‘op basis van voortschrijdend inzicht naast zich neer te leggen’! Die tip zal bij de coalitiepartners VVD en CDA in goede aarde vallen en misschien ook bij het door die partijen gedomineerde college. Ik ga er vooralsnog van uit dat het college heel goed weet dat het verwijderen van het rubbergranulaat van de sportvelden niets van doen heeft met voor de muziek uitlopen en alles met handelen uit voorzorg. Het is dus zaak dat er vlot en loyaal wordt overgegaan tot het uitvoeren van de aangenomen motie. Hoe moeilijk kan het zijn..?

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Als we op Europa wachten eindigen we als een kikker in de kookpot…

Baarnse kunstgrasvelden rubbergranulaat vrij

De motie die de BOP samen met de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en ChristenUnie indiende aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de Baarnse kunstgrasvelden inclusief het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court kon tijdens de raadsvergadering van 22 februari rekenen op een meerderheid. Op voorstel van de ChristenUnie was aan de motie toegevoegd de regel dat alvorens het rubbergranulaat wordt vervangen de ondergrond van de kunstgrasvelden moet worden onderzocht op verontreiniging. De fracties van de VVD, CDA en NuBaarn stemden tegen de motie. NuBaarn merkte bij haar tegenstem op dat het hier zou gaan om symboolpolitiek. Opmerkelijk, want vorig jaar november stemde die partij tegen een voorstel het Cruyff Court te ontdoen van rubbergranulaat omdat die te beperkt zou zijn…

Hoe het ook zij de BOP is verheugd over het feit dat een raadsmeerderheid heeft gekozen voor het zogenoemde voorzorgsprincipe. Zolang niet vaststaat dat het spelen op gemalen autobanden niet schadelijk is voor de gezondheid van kinderen mag er geen enkel risico worden genomen. En dat die risico’s niet kunnen worden uitgesloten komt duidelijk aan het licht in de uitzending van 15 februari jongstleden van het televisieprogramma ZEMBLA. Daarin verklaart hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob de Boer van de VU dat de resultaten van in de wetenschap erkende proeven met zebravisjes en zebravisembryo’s. Volgens de professor staan de resultaten van dat onderzoek haaks op de uitkomsten van die van het RIVM. De Boer verklaart in ZEMBLA: “In het RIVM-rapport staat dat de stoffen zitten opgesloten in het granulaat. Dat is hiermee in tegenspraak. Er komen stoffen vrij, en dat is belangrijk. Dus als je zegt: het boek is dicht want die PAKS komen er toch niet uit, dan sla je dus een heleboel over.” Samen met de hoogleraren Toxicologie Martin van den Berg en Jos Kleinjans, respectievelijk van de universiteiten van Utrecht en Maastricht, pleit professor De Boer voor nader onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die spelen op met rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden met zich mee kunnen brengen. In afwachting van dat onderzoek wijzen de hoogleraren erop dat de overheid hier het voorzorgsprincipe in acht moet nemen. Dat er ook wetenschappers zijn die niet zover gaan in hun conclusies doet daar volgens de indieners van de motie niets aan af. Dat met het aannemen van de motie de gemeente Baarn overgaat tot het vervangen van het rubbergranulaat op alle gemeentelijke sportvelden, waaronder het Cruyff Court, door een veiliger en milieuvriendelijker alternatief, zal voor veel ouders van sportende Baarnse kinderen  een hele geruststelling zijn.

NOS.nl

RTV Utrecht

 

Column: De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Vorige maand sprak de raad zich unaniem uit tegen een plan van Eemland Wonen (EW) de tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan in het groen gelegen  vierentwintig seniorenwoningen te slopen. Daarvoor in de plaats bedacht EW dertig eengezins-woningen. De bewoners van de zogenoemde Troelstraatjes konden met een urgentieverklaring en een stevige tegemoetkoming in verhuiskosten in de hand op zoek gaan naar vervangende huisvesting. Sommige bewoners gaven aan graag gebruik te maken van de mogelijkheid te verhuizen naar een grotere woning. Bij anderen zorgden de plannen voor onrust. Zij voelen zich prima thuis in hun volgens de huidige normen te kleine huis en moeten niet denken aan verkassen. Na de situatie ter plekke in ogenschouw te hebben genomen en gesproken te hebben met bewoners (zowel voor- als tegenstanders van de plannen) besloot de BOP te kiezen voor behoud van de Troelstraatjes. Wij vinden het belangrijk dat Baarn ook oog heeft voor ouderen met een dunnere portemonnee. Voor die inwoners voldoet dit seniorencomplex uitstekend en ook later zal er behoefte zijn aan dit type kleinschalige woonprojecten. (Voor verdieping lees de bijdrage Handen af van de Troelstraatjes  van 12 januari 2017)

Zoals gezegd, de raad verwees het plan van EW naar de prullenmand. Dit had echter vooral van doen met het feit dat gevonden werd dat er nogal wat schortte aan de wijze van communiceren van EW met de bewoners. Zo wisten verhuurder en gemeente al langer van de sloop- en nieuwbouwplannen, maar liet men na nieuwe huurders daarover te informeren. In de Baansche Courant van 13 februari jl. laat de directeur van EW weten dat de kritiek op de sloop- en nieuwbouwplannen misplaatst was. Slechts op details zou de communicatie geen schoonheidsprijs verdienen en dit was bovendien ook nog eens afgesproken met de gemeente!   Pas in genoemd interview kwam de EW directeur op de proppen met het argument dat het plan de seniorenwoningen te verruilen voor gewone eengezinswoningen mede ingegeven was door de wens van Woonzorg Nederland en Lyvore – beide organisaties zijn betrokken bij het wooncomplex voor ouderen Santvoorde – geen nieuwe seniorenwoningen te bouwen omdat zij vrezen voor leegstand in het woon- en zorgcentrum.

Eemland Wonen zet door

Voorafgaande aan de raadsvergadering van januari was EW ervan overtuigd dat de sloopplannen gefiatteerd zouden worden door de raad. Dat liep dus anders af. Het heeft er alle schijn van dat EW zich niet bij de nederlaag neerlegt. In een poging alsnog een raadsmeerderheid achter de sloopplannen te krijgen voert de corporatie momenteel overleg met een aantal gemeenteraadsfracties. De BOP heeft geen uitnodiging ontvangen. Waarschijnlijk heeft EW goed naar ons verhaal geluisterd en ziet zij terecht in dat de BOP niet te winnen valt voor de sloopplannen van het seniorencomplex.

Ondertussen vallen er na de raadsvergadering van januari nog steeds aanbiedingen voor vervangende huisvesting in de bus bij bewoners van de Troelstraatjes. Het laat zien dat EW vrijwel zeker kiest voor een sterfhuisconstructie. Uiteindelijk moet die zorgen voor verpaupering van het buurtje en zal een meerderheid van de raad zich alsnog achter de sloopplannen scharen. Ik vraag me af hoe men dat uit zal leggen aan de bewoners die vorige maand na de raadsvergadering opgelucht adem haalden. En ondertussen vragen politici zich op alle niveaus af hoe het toch komt dat velen het vertrouwen in de politiek hebben verloren…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter