Categorie archief: Uit de raad

Een daad van krachtig bestuur…

De BOP kan zich onmogelijk schikken in het raadsvoorstel dat voorziet in een mini-herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat. De geschiedenis is bekend. In de zucht naar een grootstedelijke invulling van het parkeerterrein bedacht een VVD-CDA-PvdA-college in 2009 in samenwerking met projectontwikkelaar DAV een allesomvattend plan dat onder andere voorzag in de bouw van twee supermarkten, winkels, woningen en een parkeergarage. De gemeente kocht, als ‘handreiking’ de Garage Kooij van deze ontwikkelaar voor  € 2.25 mln., terwijl DAV deze garage zelf een jaar eerder voor € 1.5 mln. had aangekocht. De desastreuze geschiedenis van dit onzalige plan is bekend. Het liep uit op een gerechtelijke procedure.

In deze procedure claimt DAV een bedrag van ruim € 3.5 mln. van de gemeente, die op haar beurt de ontwikkelaar wil houden aan zijn plicht Garage Kooij terug te kopen voor € 2.25 mln. vermeerderd met 250.000 euro aan gemaakte kosten. Hoe de zaken er bij de rechtbank voorstaan weet ik niet, maar in een poging DAV te behagen stelt het college voor een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met de projectontwikkelaar die in het verleden bewezen heeft een partner te zijn waarop niet gebouwd kan worden! Het college stelt voor dat DAV de garage terugkoopt voor één miljoen euro. Tel uit het verlies van € 1.5 mln. … Een nieuw plan voorziet in de bouw van twintig appartementen op de plek van Garage Kooij plus op een aantal belendende percelen een nieuw onderkomen voor de ALDI. Voor de huidige ALDI-locatie is een bedrijfsruimte met bovenwoning bedacht. De BOP is vanzelfsprekend van oordeel dat de gemeente niet opnieuw zaken moet doen met DAV en als de ALDI  het nodig vindt te verhuizen dan staat het de supermarkt vrij zélf met een bouwplan te komen. Die wens betrekken bij een nieuwe deal met DAV is volkomen ongepast.

Het standpunt van de BOP komt haar op veel kritiek te staan van raadsfracties die medeverantwoordelijk zijn voor het ontstane miljoenendebacle. Ze zeggen dat de opstelling van de BOP slecht is voor de bevolking van Baarn die al zo lang met dit dossier en de bouwval Garage Kooij zit opgescheept. Is dat ook zo? Als de garage in afwachting van een rechterlijke uitspraak – en inderdaad, die kan nog even op zich laten wachten – aan het zicht wordt onttrokken door een passende omheining is de bevolking de garage heus snel vergeten. Hooguit zullen de inwoners van Baarn het object opvatten als een tijdelijk monument dat herinnert aan vorstelijk bestuurlijk falen. Hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen in de kwestie is de vraag. Het is zaak dat het dan zittende college verstandig en naar bevind van zaken handelt.

De hoon die mij als brenger van dit BOP-standpunt ten deel valt laat ik langs mijn koude kleren afglijden. Zeker ook omdat die vooral en opnieuw komt uit de hoek van partijen die nota bene zélf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van dit miljoenendebacle. Je hoeft niet in de huid van een voorspeller te kruipen om te kunnen voorzien dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met de hernieuwde samenwerking met projectontwikkelaar DAV. Die partijen zien onder het motto ‘Samen in Baarn, krachtig bestuurd’ de bouwval Garage Kooij het liefst nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 uit het straatbeeld verdwijnen. En u snapt wel waarom…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

(Deze bijdrage is als ingezonden brief geplaatst in de Baarnsche Courant van 26 juni 2017)

Algemeen Politieke Beschouwing (2017)

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 juni – in meerdere opzichten de langste dag van het jaar – was het bij het agendapunt ‘Perspectiefnota’  weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Beschouwingen. Alle negen fractievoorzitters deden hun verhaal en pleitten voor dit en voor dat. Hier leest de 988 woorden van de BOP.

“Voorzitter, ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om tijdens de Algemene Beschouwingen – niet gehinderd door interrupties – een politiek getint betoog af te steken. Het huidige breed door de raad omarmde vergadermodel biedt geen ruimte om dit tijdens reguliere raadsvergaderingen te doen! Dat is curieus, want insprekende burgers krijgen wel de gelegenheid om ongestoord hun verhaal te doen. Binnenkort wordt het vergadermodel geëvalueerd, maar ik vrees dat onze wens het vergadermodel aan te passen geen gehoor zal vinden bij een meerderheid van de raad. Zo blijft een vergadermodel in stand dat bovendien alleen gelegenheid biedt voor het debat tussen raadsleden onderling en de leden van het college goeddeels buiten schot laat.

Het is gebruikelijk om tijdens de Algemene Beschouwingen inhoudelijk in te gaan op de perspectiefnota die voorafgaat aan de begroting die later dit jaar door het college wordt gepresenteerd. Daar zie ik vanaf. De aanstaande begroting ligt samen met de beleidsvoornemens in grote lijnen al klaar op de ambtelijke tekentafels en ondertussen wentelt het college zich in zelfgenoegzaamheid over het gevoerde beleid. Het staat vrijwel vast dat de begroting straks welwillend zal worden ontvangen door de coalitiepartijen en ook de fracties die volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen hopen te kunnen aanschuiven in een dan nieuw te vormen coalitie zullen er zich niet al te kritisch over uitlaten.

Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen van deze raadsperiode blik ik graag even terug op de na de verkiezingen van 2014 gesmede coalitie. Daar kwam na amper een jaar al een einde aan. Ik kijk met gemengde gevoelens op die periode terug. Door het  toenmalige college is een aantal goede stappen gezet. Helaas bleek het om meerdere redenen onmogelijk vruchtbaar samen te werken met de D66-wethouder en moest het vertrouwen in die wethouder worden opgezegd. Tot mijn verbijstering echter werd toen het college opgeblazen door D66 die na het wegsturen van de eigen wethouder nota bene koos voor herstel van de oude politieke orde. Gedane zaken nemen geen keer en volgend jaar maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Hoe die eruit gaat zien moeten we afwachten. Oproepen om aan te sluiten bij andere groeperingen om te komen tot één lokale partij zijn wat ons betreft niet aan de orde. Het zou van weinig geloofwaardigheid getuigen als de BOP zich zou aansluiten bij een nieuwe partij mede gevormd door weglopers uit eigen kring…

Voorzitter, een belangrijk deel van het leven van de inwoners van onze gemeente wordt bepaald door landelijke en provinciale regelgeving en maatregelen. Zo gaat de gemeente niet over inkomstenbelasting, hoogte van de BTW, pensioengerechtigde leeftijd, vrijwillige levensbeëindiging, zorgpremies, eigen bijdragen en de hoogte van woontoeslagen. Daar komt nog bij dat de bewegingsvrijheid van de gemeente op diverse terreinen is beperkt door grotere samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan met andere gemeenten. Zo is er in het kader van de transitie van het zorgdomein destijds gekozen voor een groot samenwerkingsverband met een spilfunctie voor de gemeente Amersfoort. De BOP zou graag zien dat er wordt gekozen voor verdergaande samenwerking met Bunschoten/Spakenburg en Soest, zoals nu al het geval is bij de sociale dienst. Het in kleiner verband optrekken met onze buurtgemeenten maakt dat wij als gemeenteraad meer mogelijkheden hebben om daar waar nodig bij te sturen.

Waar wij als lokale politiek wel een belangrijk stempel op kunnen drukken zijn de terreinen van ruimtelijke kwaliteit inclusief groenvoorziening en woningbouw. En wij kunnen beleid ontwikkelen dat juist tegemoet komt aan de eisen die de vergrijzing van de samenleving met zich meebrengt. In dit licht geloven wij de makelaarspraatjes niet die zeggen dat bouwen voor jonge gezinnen de voorspelde demografische ontwikkeling keert. En laten het nu juist die praatjes zijn die ten grondslag liggen aan de in november 2016 vastgestelde nieuwe Visie Wonen. Het vormt de rechtvaardiging voor een meerderheid van de raad om het bouwen van woningen op de Noordschil, pal naast de steeds drukker wordende A1, mogelijk te maken. Net als tien jaar geleden hebben wij geen vertrouwen in de omstreden meet- en rekenmodellen naar de milieueffecten. Dat de rijksoverheid adviseert géén scholen te bouwen binnen een afstand van 300 meter van autosnelwegen zegt wat mijn fractie betreft genoeg over het bouwen van woningen binnen een afstand van 100 meter van de A1. En, gelooft u mij, bouwdrift kent geen grenzen. Bij sommigen leeft al de gedachte om op de Rusthoekweide, waar nu nog Schotse hooglanders grazen, straks stenen te gaan stapelen. En, ik voorspel u, als de bouwlustigen hun zin krijgen zal straks ook het laatst overgebleven poldergebied langs de Eem er aan moeten geloven.

Waar de zucht naar woningen toe leidt zien we bij het in het groen gelegen seniorencomplex tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan. Met een beroep op die nieuwe woonvisie kiest Eemland Wonen voor sloop en het terugbouwen van eengezinswoningen voor jonge gezinnen. Dat de raad eerder dit jaar niet akkoord ging met de voorgestelde afbraak van de weliswaar kleine maar door de bewoners als prima ervaren woningen had voor veel fracties van doen met de gebrekkige informatieverstrekking aan de bewoners en juist niet met het behoud van de woningen voor de doelgroep! Door Eemland Wonen worden de bewoners met doemverhalen en een fikse oprotpremie onder druk gezet hun woning te verlaten. En de gemeenteraad laat het samen met het college gebeuren, gaat straks akkoord met een nieuw voorstel van Eemland Wonen en zo zal een karakteristiek groen seniorenwijkje met betaalbare huizen alsnog verdwijnen. Hetzelfde staat te gebeuren met soortgelijke seniorenwoningen op de Oosterhei.

Met de oproep dat Baarn een groene gemeente moet blijven en de hoop dat ons dorp in de toekomst financiële debacles als het parkeerterrein Laanstraat en het Gasontvangstation bespaard zullen blijven sluit ik deze Algemene Beschouwing van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) af.”

Column: En nu vooruit, dat is de mores!

In september 2009 kwam het toenmalige VVD-CDA-PvdA-college met het bedenksel het parkeerterrein Laaanstraat en directe omgeving te reconstructeren. Men had een partner gevonden in een projectontwikkelaar die op de plek van Garage Kooij aan de Eemnesserweg een supermarkt wilde bouwen. Op uitnodiging van de gemeente stapte de ontwikkelaar aan boord van een grootschaliger plan dat onder andere voorzag in de bouw van woningen, bedrijfsruimten, supermarkten, winkels en een parkeergarage. Vanaf het allereerste moment heeft de BOP zich goed gefundeerd uitgesproken tegen de megalomane ideeën. Het droeg bij aan haar geuzennaam ‘tegenpartij’. De geschiedenis heeft geleerd dat het kritische tegenspel van de BOP wel degelijk hout sneed. De cruciaal voor de toekomst van het winkelcentrum geachte plannen – aldus toenmalig VVD-wethouder Lieberwerth – zijn Gode zij dank nooit tot uitvoering gekomen. Ondertussen draait de strop voor de gemeentelijke schatkist uit op minstens 1.5 mln.euro en daar zijn de kosten die zijn verspild  aan stedenbouwkundige bureaus, ambtelijke en juridische uren niet bij inbegrepen.

Onverantwoordelijke aankoop Garage Kooij

Toen feitelijk al vaststond dat de plannen voor het parkeerterrein waren afgeschoten kocht de gemeente onder aanvoering van ook VVD-wethouder Laseur op 22 december 2011 alsnog het complex Garage Kooij aan van projectontwikkelaar DAV. Die incasseerde 2.25 mln. euro terwijl hij het vastgoed in juni 2010 voor 1.5 mln. euro had verkregen…

De BOP sprak zich destijds fel uit tegen de gemeentelijke aankoop van de garage en subsidiëring van de projectontwikkelaar, maar dat vond geen gehoor bij een meerderheid van de gemeenteraad. Die liet zich overtuigen door de VVD-wethouder die meldde dat er feitelijk niets aan de hand was. Contractueel was immers vastgelegd dat Garage Kooij als er geen sprake zou zijn van een herontwikkeling van het parkeerterrein in elk geval in december 2014 zou worden teruggekocht door de projectontwikkelaar voor de 2.25 mln. euro vermeerderd met een bedrag aan rente en kosten (thans begroot op € 250.000,-). (De feiten van toen op een rijtje)

Inmiddels schrijven we juni 2017 en is de situatie bewaarheid geworden waar de BOP altijd voor heeft gewaarschuwd: de gewraakte aankoop van Garage Kooij komt de Baarnse gemeenschap duur te staan! Uit een concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 11 mei 2017 blijkt dat de gemeente de garage voor een bedrag van afgerond € 1.000.000,- van de hand doet aan projectontwikkelaar DAV. Tel uit het tekort van maar liefst € 1.5 mln! Door te melden dat dit verlies wellicht nog kan worden gecompenseerd door het af te trekken van een mogelijk door de rechter toe te wijzen claim van de projectontwikkelaar, is verhullend.

Nieuw plan

Momenteel ligt er een nieuw ontwikkelingsplan voor het gebied op tafel. Op de plaats van Garage Kooij en een tweetal belendende percelen is voor de ALDI een supermarkt ingetekend en de bouw van twintig appartementen bedacht. Op de vrijkomende ALDI-plek voorziet het plan in een commercieel bedrijf met bovenwoning. Het wachten is op de ruimtelijke invulling van de plannen, maar voor de BOP wringt het dat de gemeente zich in een positie heeft gemanoeuvreerd dat er blijkbaar zaken gedaan móéten worden met een partij die in het verleden heeft laten zien een niet al te betrouwbare partner te zijn. Komt nog bij dat projectontwikkelaar DAV de gemeente voor de rechter heeft gedaagd in de hoop een miljoenenclaim te kunnen incasseren. Het zal je portuur maar wezen!

Samengevat kan worden vastgesteld dat de in september 2009 als cruciaal voor het centrumwinkelgebied gestarte discutabele planvorming voor het parkeerterrein Laanstraat de gemeente handenvol met duiten heeft gekost. Je zou zeggen dat dit de verantwoordelijken op een flinke tik op de vingers komt te staan. Ik voorspel u dat daar geen sprake van zal zijn, want de coalitiepartijen van weleer zullen de hand niet in eigen boezem steken. De VVD zal het huidige college prijzen en zich verder koest houden en het CDA zal zich vooral kritisch uiten over de vermaledijde regelgeving inzake vleermuizen die een snelle sloop van de garage in de weg staat. De PvdA, destijds ook collegepartij, opperde tijdens de informatieraad van 8 juni jl. de boel de boel te laten en te wachten op de uitspraak van de rechter. Indien de claim van DAV niet wordt toegewezen zou dat uiteindelijk financieel gunstiger uit kunnen pakken voor de gemeente. Een interessante optie, maar wel een die getuigt van weinig realisme.

De coalitiepartijen van nu zullen het miljoenendebacle ‘Laanplein’ toedekken met de mantel der liefde en kiezen voor het D66-motto ‘En nu vooruit!’ Zo houden de brokkenmakers van weleer schone handen. Zo gaat dat in Baarn…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

Eemland Wonen toont zijn ware gezicht

Eind vorig jaar ontstond grote ongerustheid onder de bewoners van het aan de Groen van Prinstererlaan en Nolenslaan in het groen gelegen seniorencomplex. Eemland Wonen had het plan opgevat over te gaan tot sloop van de vierentwintig woningen. Daarvoor in de plaats had de corporatie, die zich de grootste sociale verhuurder in Baarn noemt, dertig eengezinswoningen bedacht. De bouw hiervan zou aansluiten bij het nieuwe denken dat zich binnen het gemeentebestuur van Baarn heeft meester gemaakt: bouwen voor jonge gezinnen om het bevolkingsaantal op peil te houden en zo de vergrijzing een halt toe te roepen. Al eerder uitte de BOP haar ongenoegen over deze onzinnige vorm van vooruitgangsdenken. In januari besloot de raad niet te vallen voor het plan van Eemland Wonen. Niet omdat een raadsmeerheid op zich tegen de sloop was, maar omdat de verhuurder tekort had geschoten in de communicatie met bewoners en omwonenden. Voor meer achtergrondinformatie leest u de bijdragen die eerder zijn geplaatst op de website van de BOP:

Handen af van de Troelstraatjes!

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Ondertussen neemt de onrust toe onder de bewoners van het seniorencomplex. De grootste verhuurder in Baarn – het bijvoeglijke naamwoord ‘sociale’ laat ik bewust achterwege – laat niets na om de bewoners te laten weten dat het binnenkort echt afgelopen is met ‘hun’ seniorencomplex. Huurders krijgen te horen dat leegkomende huizen nog slechts tijdelijk zullen worden verhuurd (antikraak) of worden dichtgetimmerd. Een aantal bewoners is inmiddels bezweken onder de druk van Eemland Wonen en heeft gekozen of gaat kiezen voor vervangende huisvesting. De verhuurder geeft aan dat van druk op de bewoners geen enkele sprake is. Uit een aantal gesprekken dat ik vandaag voerde met bewoners blijkt dat dit in elk geval door hen wel zo wordt ervaren: ze voelen zich enorm onder druk gezet!  Vast staat dat Eemland Wonen vasthoudt aan het plan de woningen te slopen om op dezelfde plek over te kunnen gaan tot nieuwbouw voor een andere doelgroep. De opluchting die na de raadsvergadering van januari de overhand had bij de bewoners en omwonenden van het seniorencomplex blijkt te voorbarig te zijn geweest. Eemland Wonen zal zich opnieuw bij de gemeente melden met een sloop- en nieuwbouwplan en ik geef u op een briefje dat dan een meerderheid van de raad zich wel achter de plannen zal scharen. Het is te treurig voor woorden…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

 

UIT VOORZORG

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017 is een door de BOP geïnitieerde en mede door de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en CU/SGP ondertekende motie aangenomen aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden en die te vervangen door een voor de gezondheid en milieu vriendelijk alternatief. Op verzoek van de Christen Unie is daar nog aan toegevoegd dat er ook een onderzoek naar de bodemkwaliteit onder de bewuste sportvelden moet worden ingesteld. In de dagen die volgden op de raadsvergadering hebben de tegenstanders van de aangenomen motie zich via de pers en ‘sociale’ media bijzonder negatief uitgelaten over sommige voorstanders van de motie. De criticasters voelden zich in hun verzet gesteund door een rapport van het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemical Agency). Dit bureau liet op 28 februari, net als het RIVM vorig jaar, weten dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. Dat de Finse onderzoekers benadrukten dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt, wordt in de discussie gemakshalve vergeten. Geconcludeerd moet worden dat het ECHA niets anders meldt dan het RIVM al eerder deed. Feitelijk is er dus niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden?

In de rubriek ‘Op en om de Brink’ (10/3/17) doet de redactie van de Baarnsche Courant het college de suggestie aan de hand de motie ‘op basis van voortschrijdend inzicht naast zich neer te leggen’! Die tip zal bij de coalitiepartners VVD en CDA in goede aarde vallen en misschien ook bij het door die partijen gedomineerde college. Ik ga er vooralsnog van uit dat het college heel goed weet dat het verwijderen van het rubbergranulaat van de sportvelden niets van doen heeft met voor de muziek uitlopen en alles met handelen uit voorzorg. Het is dus zaak dat er vlot en loyaal wordt overgegaan tot het uitvoeren van de aangenomen motie. Hoe moeilijk kan het zijn..?

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Als we op Europa wachten eindigen we als een kikker in de kookpot…

Baarnse kunstgrasvelden rubbergranulaat vrij

De motie die de BOP samen met de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en ChristenUnie indiende aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de Baarnse kunstgrasvelden inclusief het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court kon tijdens de raadsvergadering van 22 februari rekenen op een meerderheid. Op voorstel van de ChristenUnie was aan de motie toegevoegd de regel dat alvorens het rubbergranulaat wordt vervangen de ondergrond van de kunstgrasvelden moet worden onderzocht op verontreiniging. De fracties van de VVD, CDA en NuBaarn stemden tegen de motie. NuBaarn merkte bij haar tegenstem op dat het hier zou gaan om symboolpolitiek. Opmerkelijk, want vorig jaar november stemde die partij tegen een voorstel het Cruyff Court te ontdoen van rubbergranulaat omdat die te beperkt zou zijn…

Hoe het ook zij de BOP is verheugd over het feit dat een raadsmeerderheid heeft gekozen voor het zogenoemde voorzorgsprincipe. Zolang niet vaststaat dat het spelen op gemalen autobanden niet schadelijk is voor de gezondheid van kinderen mag er geen enkel risico worden genomen. En dat die risico’s niet kunnen worden uitgesloten komt duidelijk aan het licht in de uitzending van 15 februari jongstleden van het televisieprogramma ZEMBLA. Daarin verklaart hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob de Boer van de VU dat de resultaten van in de wetenschap erkende proeven met zebravisjes en zebravisembryo’s. Volgens de professor staan de resultaten van dat onderzoek haaks op de uitkomsten van die van het RIVM. De Boer verklaart in ZEMBLA: “In het RIVM-rapport staat dat de stoffen zitten opgesloten in het granulaat. Dat is hiermee in tegenspraak. Er komen stoffen vrij, en dat is belangrijk. Dus als je zegt: het boek is dicht want die PAKS komen er toch niet uit, dan sla je dus een heleboel over.” Samen met de hoogleraren Toxicologie Martin van den Berg en Jos Kleinjans, respectievelijk van de universiteiten van Utrecht en Maastricht, pleit professor De Boer voor nader onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die spelen op met rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden met zich mee kunnen brengen. In afwachting van dat onderzoek wijzen de hoogleraren erop dat de overheid hier het voorzorgsprincipe in acht moet nemen. Dat er ook wetenschappers zijn die niet zover gaan in hun conclusies doet daar volgens de indieners van de motie niets aan af. Dat met het aannemen van de motie de gemeente Baarn overgaat tot het vervangen van het rubbergranulaat op alle gemeentelijke sportvelden, waaronder het Cruyff Court, door een veiliger en milieuvriendelijker alternatief, zal voor veel ouders van sportende Baarnse kinderen  een hele geruststelling zijn.

NOS.nl

RTV Utrecht

 

Column: De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Vorige maand sprak de raad zich unaniem uit tegen een plan van Eemland Wonen (EW) de tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan in het groen gelegen  vierentwintig seniorenwoningen te slopen. Daarvoor in de plaats bedacht EW dertig eengezins-woningen. De bewoners van de zogenoemde Troelstraatjes konden met een urgentieverklaring en een stevige tegemoetkoming in verhuiskosten in de hand op zoek gaan naar vervangende huisvesting. Sommige bewoners gaven aan graag gebruik te maken van de mogelijkheid te verhuizen naar een grotere woning. Bij anderen zorgden de plannen voor onrust. Zij voelen zich prima thuis in hun volgens de huidige normen te kleine huis en moeten niet denken aan verkassen. Na de situatie ter plekke in ogenschouw te hebben genomen en gesproken te hebben met bewoners (zowel voor- als tegenstanders van de plannen) besloot de BOP te kiezen voor behoud van de Troelstraatjes. Wij vinden het belangrijk dat Baarn ook oog heeft voor ouderen met een dunnere portemonnee. Voor die inwoners voldoet dit seniorencomplex uitstekend en ook later zal er behoefte zijn aan dit type kleinschalige woonprojecten. (Voor verdieping lees de bijdrage Handen af van de Troelstraatjes  van 12 januari 2017)

Zoals gezegd, de raad verwees het plan van EW naar de prullenmand. Dit had echter vooral van doen met het feit dat gevonden werd dat er nogal wat schortte aan de wijze van communiceren van EW met de bewoners. Zo wisten verhuurder en gemeente al langer van de sloop- en nieuwbouwplannen, maar liet men na nieuwe huurders daarover te informeren. In de Baansche Courant van 13 februari jl. laat de directeur van EW weten dat de kritiek op de sloop- en nieuwbouwplannen misplaatst was. Slechts op details zou de communicatie geen schoonheidsprijs verdienen en dit was bovendien ook nog eens afgesproken met de gemeente!   Pas in genoemd interview kwam de EW directeur op de proppen met het argument dat het plan de seniorenwoningen te verruilen voor gewone eengezinswoningen mede ingegeven was door de wens van Woonzorg Nederland en Lyvore – beide organisaties zijn betrokken bij het wooncomplex voor ouderen Santvoorde – geen nieuwe seniorenwoningen te bouwen omdat zij vrezen voor leegstand in het woon- en zorgcentrum.

Eemland Wonen zet door

Voorafgaande aan de raadsvergadering van januari was EW ervan overtuigd dat de sloopplannen gefiatteerd zouden worden door de raad. Dat liep dus anders af. Het heeft er alle schijn van dat EW zich niet bij de nederlaag neerlegt. In een poging alsnog een raadsmeerderheid achter de sloopplannen te krijgen voert de corporatie momenteel overleg met een aantal gemeenteraadsfracties. De BOP heeft geen uitnodiging ontvangen. Waarschijnlijk heeft EW goed naar ons verhaal geluisterd en ziet zij terecht in dat de BOP niet te winnen valt voor de sloopplannen van het seniorencomplex.

Ondertussen vallen er na de raadsvergadering van januari nog steeds aanbiedingen voor vervangende huisvesting in de bus bij bewoners van de Troelstraatjes. Het laat zien dat EW vrijwel zeker kiest voor een sterfhuisconstructie. Uiteindelijk moet die zorgen voor verpaupering van het buurtje en zal een meerderheid van de raad zich alsnog achter de sloopplannen scharen. Ik vraag me af hoe men dat uit zal leggen aan de bewoners die vorige maand na de raadsvergadering opgelucht adem haalden. En ondertussen vragen politici zich op alle niveaus af hoe het toch komt dat velen het vertrouwen in de politiek hebben verloren…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

Het klonk zo fier de uitspraak van de directeur van Eemland Wonen (EW) in de Gooi & Eemlander van 17 januari jl. Tijdens het raadsdebat een avond later ontstond een andere werkelijkheid: geen van de raadsfracties kon zich vinden in de plannen van EW.  Daarom moet het wel heel raar lopen als volgende week tijdens de besluitraad het sloopplan van EW niet naar de prullenmand wordt verwezen. EW heeft dus duidelijk buiten de waard gerekend. Misschien dat het de woningcorporatie leert voortaan niet zo hoog van de toren te blazen én zich voortaan meer om haar huurders te bekommeren…

Te weinig parkeerplek bij NS-station

Namens de BOP heeft Erkan Çelikkaya op 18 januari 2017 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W aangaande het tekort aan plek voor fietsen op de aan het Stationsplein gelegen openbare fietsenstalling. Het is een probleem dat al langer speelt maar nog niet heeft geleid tot een oplossing. Aanleiding van de vragen vormt ook een door een inwoner van Baarn aan het college gericht schrijven aangaande dit onderwerp. Het college is eraan gehouden de vragen binnen dertig dagen te beantwoorden. We kijken ernaar uit!

Schriftelijke vragen BOP Fietsenstalling NS-station

Handen af van de Troelstraatjes!

De grootste sociale verhuurder in Baarn, Eemland Wonen, heeft het plan opgevat over te gaan tot sloop van een tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan gelegen groen seniorencomplex. De in totaal vierentwintig woningen moeten plaatsmaken voor dertig ruimere eengezinswoningen bedoeld voor jonge gezinnen. Het huidige bouwvlak kent eenderde deel bebouwing en tweederde deel groen. Als het plan bewaarheid wordt, is de verhouding ongeveer omgekeerd.

Eemland Wonen laat weten dat het opruimen van de seniorenwoningen noodzakelijk is omdat ze uit de tijd zijn en energetisch gedateerd. Bovendien komt de bouw van dertig eengezinswoningen tegemoet aan de vorig jaar november door de raad aangenomen Visie Wonen 2016. In de nota, waar de BOP zich om meerdere redenen niet in kon vinden, is vastgelegd dat de huisvestingskansen voor jonge huishoudens moet worden vergroot door ‘voldoende en gerichte nieuwbouw (830-1.150 woningen tot 2030)’. Over oudere inwoners zegt de nota: ‘Baarn heeft relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder. Voor de diverse groep senioren zien we de huisvestingsopgave vooral in de bestaande woningvoorraad en minder in nieuwbouw. De focus ligt op het aanpassen van de bestaande woning aan de veranderende woonwensen.’

De betreffende woningen zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en als ensemble geeft het een fraai beeld van hoe er in de vorige eeuw kort na de wederopbouw werd gedacht over het huisvesten van ouderen in de verzorgingsstaat Nederland. Toegegeven, het zijn geen grote woningen, maar veel van de huidige bewoners zijn zeer tevreden met hun driekamerhuis dat voor hen voldoende leef- en woonruimte biedt. Zij herkennen zich volstrekt niet in de stelling van Eemland Wonen dat de woningen door hun leeftijd en energetische kwaliteit ten prooi moeten vallen aan de sloophamer. Zij voelen zich thuis in hun wijkje waar ze genieten van het omringende groen en de rust van hun woonomgeving. Een aantal bewoners maakt gebruik van de faciliteiten die het in de directe omgeving van het complex gelegen Woon- en Zorgcentrum Santvoorde biedt, waaronder de warme maaltijdvoorziening. Ze moeten er niet aan denken onder dwang te vertrekken naar een ander huis. De BOP heeft de situatie ter plekke in ogenschouw genomen, een aantal woningen bezocht en gesproken met bewoners en is tot de conclusie gekomen dat het plan van Eemland Wonen in de prullenbak thuishoort. De woningen in kwestie verkeren zeker niet in een slechte bouwkundige staat. In plaats van slopen zouden Eemland Wonen en de gemeente Baarn het seniorencomplex met zijn bijzondere karakter juist moeten koesteren.

Samenvattend

Wat de BOP betreft blijft het huidige seniorencomplex in tact. Indien er woningen moeten worden aangepast aan veranderde woonwensen en energetische kwaliteit dan ligt hier een schone taak voor de sociale verhuurder. Het argument dat dit kosten me zich meebrengt die zullen leiden tot forse huurverhogingen is geen wet van Meden en Perzen, maar een keuze.  Al jarenlang verkoopt Eemland Wonen huurwoningen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe woningen elders te bouwen (zelfs buiten Baarn!). De opbrengst van die verkopen kan ook worden ingezet om de bestaande woningvoorraad in goede staat te houden en/of te brengen.

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP