Categorie archief: Uit de raad

Zelfredzaamheid slaat door!

Deze maand staat een onderwerp op de agenda waar u eerder over kon lezen op de website van de BOP, het zogenoemde Toekomstbestendig Mobiliteitsbeleid. Kort samengevat komt een en ander erop neer dat de gemeente in samenwerking met een aantal andere gemeenten onder het mom van zelfredzaamheid zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen op het leveren van aangepast vervoer aan kwetsbare inwoners. Denkt u hierbij niet alleen aan leerlingen die buiten Baarn speciaal (voortgezet) onderwijs volgen, maar ook aan oudere inwoners die deels, of helemaal niet, in staat om op eigen kracht te voorzien in hun mobiliteitsbehoefte. Hoe de BOP hierin staat leest u in onderstaande berichten:

Bijdrage Marjo Stam debatraad 14 februari 2018

Marjo Stam legt via de lokale radio uit hoe het zit

Kanteling doelgroepenvervoer

Raad akkoord met motie BOP leerlingenvervoer

Eerder deze maand kwam aan het licht dat het vervoer van leerlingen die buiten Baarn speciaal onderwijs volgen niet zelden gepaard gaat met aanzienlijke problemen. Tot en met het afgelopen schooljaar was dit vervoer in handen Connexxion. Regionale aanbesteding leverde drie nieuwe vervoerders op. Die hebben laten zien onvoldoende te zijn toegerust om het vervoer van de kwetsbare kinderen adequaat te laten verlopen. Wanhopige ouders wisten zich bij het uiten van hun klachten onvoldoende gehoord, zowel door de vervoersbedrijven als door de gemeente. Lees verder

Marjo Stam legt uit

Bopper Marjo Stam legde vrijdagavond 10 november jl. voor de microfoon van RTV Baarn uit waar de problemen precies liggen bij het vervoer van kinderen die gebruikmaken van speciaal onderwijs. De BOP is bezig met het opstellen van een motie die in elk geval een deel van de problematiek moet oplossen. De motie wordt mede ingediend door de fractie van de PVDA en wellicht besluiten meer fracties haar te ondertekenen.

Het interview kunt u hier beluisteren: Grote problemen leerlingenvervoer

Zie ook: ‘Leerlingenvervoer moet kantelen’

In de discussie rond rubbergranulaat telt het coalitiebelang

De kaarten zijn geschud. Het rubbergranulaat van de drie kunstgrasvelden op Sportpark Ter Eem wordt niet verwijderd. Als schaamlapje voor het bloeden wordt uiterlijk in de zomer van 2018 het rubbergranulaat van het deels al platgetrapte Cruyff Court vervangen door een gezondheids- en milieuvriendelijker alternatief. Het is in dit verband goed te weten dat de Johan Cruyff Foundation sinds 2016 zijn kunstgrasvelden uitsluitend nog voorziet van veilige synthetische rubberkorrels. Niet vanuit het voorzorgsprincipe, zo verklaarde de wethouder, maar vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de gemalen autobanden. Het Baarnse college neemt met een meerderheid van de raad die onrust niet serieus. Men laat zich niets gelegen liggen aan de zorg die bij velen – ook buiten de raad – leeft over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven aan het sporten op rubbergranulaat. Lees verder

De BOP vlogt ook!

Vloggen is hip. En het draagt bij aan het dichten van de kloof tussen kiezers en gekozenen. Althans dat maken wij op uit een vlog van het Baarnse CDA. De BOP gaat graag mee met de tijd en kan dus niet achterblijven. Daarom: de BOP vlogt ook!

Bekijkt u eerst de CDA-vlog. Dan weet u van het waarom…

 

Rubbergranulaat

Je hoeft geen profeet te zijn om de uitkomst van het debat over het rubbergranulaat op de Baarnse kunstgrasvelden, inclusief het Cruyff Court, te kunnen voorspellen. De in een aangenomen motie vastgelegde opdracht het rubbergranulaat van de velden te verwijderen en te vervangen door een milieuvriendelijk alternatief heeft het college naast zich neergelegd. Samen met de coalitiepartijen VVD en CDA had het college direct al grote moeite met de motie en het weet zich nu gesteund door een onderzoek dat concludeert dat de lagen granulight, lava en zand onder de velden zo goed als schoon zijn. De heer De Kroon van adviesbureau RIET, dat in opdracht van het college het onderzoek liet uitvoeren, gaf tijdens een raadsbijeenkomst aan dat het feit dat er in de lagen onder de velden nagenoeg geen vervuilende stoffen als zink en PAK’s zijn aangetroffen ook iets zegt over de staat van de rubberkorrels. Juist zand en lava zijn in staat stoffen als zink te adsorberen (vast te houden) en het feit dat de kwalijke stoffen daar niet, of vrijwel niet, in zijn aangetroffen zegt iets over de staat van de rubberkorrels op de velden, aldus De Kroon. Lees verder

Wmo-raad Baarn houdt het voor gezien

De Wmo-raad Baarn heeft op 9 oktober jl. unaniem besloten op te stappen. In een persbericht geeft de afgetreden adviesraad onder meer als reden aan dat zij te maken kreeg met steeds meer werk terwijl daar onvoldoende ambtelijke en financiële ondersteuning tegenover stond. Bovendien zou er sprake zijn van ‘te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren’ en konden vacatures in de Wmo-raad niet worden ingevuld.

Baarnsche Courant 13/10/2017


Lees verder

Politiek van alle dag, zo werkt het in Baarn…

Stel, je krijgt als college een motie van de raad voor je kiezen. De inhoud van die motie zint je niet. De wethouder weet zich inmiddels gesteund door een meerderheid binnen de coalitie (VVD & CDA). Die typeert het verzoek van de meerderheid van de raad als paniekvoetbal en de voorstanders als stumpers. Dan handel je als college volgens een beproefd concept: je nodigt een deskundige uit die de raad met droge ogen voorhoudt dat zorgen die geleid hebben tot de motie ongegrond(!) zijn. Lees verder

De BOP blijft erbij: Géén woningbouw op de Noordschil vanwege fijnstof en geluidsoverlast!

Vanwege de gezondheidsrisico’s was en is de BOP tegen het bouwen van woningen op de Noordschil. Al eerder in 2007, toen het uitbreidingsplan voor de Noordschil ook op tafel lag, hebben wij ons achter wetenschappers geschaard, die onomwonden stellen dat wonen dicht op een autosnelweg gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het destijds door het Amersfoortse bureau DHV ingestelde onderzoek inzake de luchtkwaliteit liet zien dat het fijnstof PM10 niveau op de Noordschil binnen de kritische grenswaardes viel zoals die zijn opgenomen in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (BLK).

Die grenswaarden worden onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betwist. De WHO gebruikt kritischer grenswaarden: 20 microgram per kubieke meter (20 µg/m3) met maximaal drie jaarlijkse overschrijdingen tot 50 µg/m3. Het BLK hanteert, overeenkomstig Europese regelgeving, voor het fijnstof een jaargemiddelde van 40 µg/m3, dat maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden tot 50 µg/m3.

Inmiddels is er meer bekend geworden over het gevaar en de risico’s van de kleinere fijnstofdeeltjes PM2.5 en sinds 2015 moet de luchtkwaliteit in Nederland ook getoetst worden aan de grenswaarde voor PM2.5.  De WHO hanteert hier een adviesgrens van 10 µg/m3 als jaargemiddelde en zelfs die norm is volgens de organisatie niet veilig en zou naar beneden moeten worden bijgesteld. In de EU geldt voor fijnstof PM2.5 een grenswaarde van 25 µg/m3, terwijl in de VS die waarde ligt op 12 µg/m3. Ondertussen komen er steeds meer signalen die wijzen op de gevaren van het nog kleinere ultra fijnstof (PM0.1). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat op zijn website weten dat ultra fijnstof mogelijk nóg schadelijker is voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijnstof en geeft bovendien aan dat de meeste ultra fijnstof zich dichtbij de bronnen bevindt. Één van de bronnen die het RIVM noemt is het (auto)wegverkeer. Hoewel de gevaren van dit ultra fijnstof dus zeker worden onderkend, zijn er (nog) geen Europese normen voor opgesteld (en ook niet door de WHO). De wetenschappelijk erkende risico’s daarvan vallen dus buiten de huidige normeringen. (Zie website RIVM).

Nieuwe berekeningen

In opdracht van het College van Burgemeester & Wethouders en projectontwikkelaar W&F Investments heeft onderzoeksbureau RoyalHaskoningDHV (RHDV) in een op 13 juli 2017 uitgebrachte Toetsing Noordschil Baarn aan gezondheidsrichtlijnen WHO (luchtkwaliteit en geluid) de situatie op de Noordschil opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met de verbreding van de A1 van vier naar acht rijstroken en de maximumsnelheid ter plaatse van 130 km/u. De opstellers van het memo laten weten dat de jaargemiddelde concentraties van het fijnstof PM10 zich zullen bevinden rond die van de normen die de WHO hanteert.

Prognoses geven aan dat in 2030 de concentraties zouden zijn afgenomen tot 1 á 2 µg/m3 onder de richtlijn van de WHO. Als uitgegaan wordt van het etmaalgemiddelde is er echter wél sprake van normoverschrijding. Daarbij merken de onderzoekers op dat er slechts sprake is van een gering aandeel fijnstof afkomstig van de A1 (1% tot 4%). Echter, deze aanname is verhullend, want genoemde percentages vloeien voort uit een gemiddeld landelijk beeld. Het staat buiten kijf dat wonen nabij autosnelwegen gepaard gaat met gezondheidsrisico’s. Zo concludeert de Gezondheidsraad dat er bij mensen die in de nabijheid van drukke wegen wonen of naar school gaan belangrijke nadelige effecten op de gezondheid zijn aangetoond. De GGD stelt in haar advies Luchtkwaliteit en gevoelige bestemmingen dat de in de wet Luchtkwaliteit vastgestelde grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) niet de grens aangeven tussen ongezond en veilig. Afstand tot de weg is daarvoor een betere maat. De GGD ontraadt dan ook het bouwen van woningen binnen een afstand van honderd meter van autosnelwegen. Dat standpunt uit 2008 hanteert de GGD nog steeds.

Over het fijnstof PM2.5 zegt het memo van het RHVD dat in 2020 de totale jaargemiddelde concentraties 2,5 µg/m3 boven de WHO-richtlijn zullen liggen, terwijl die concentraties in 2030 zijn afgenomen tot 1 µg/m3 boven de richtlijn. Samengevat: het fijnstofniveau bevindt zich langs de A1 rond en boven de WMO-richtlijn en daar waar het PM2.5 betreft dit die boven de grens die de WHO hanteert. Het memo zegt daarover: ‘Dat er voor O3 (= ozon), PM10 en PM2,5 sprake is van concentratieniveaus boven de WHO-richtlijnen, betekent dat het risico op gezondheidseffecten hoger is dan de WHO met haar richtlijnen adviseert. Zowel langdurige (jaargemiddeld) als kortdurende (uurgemiddeld, etmaalgemiddeld) blootstelling aan deze stoffen in de buitenlucht kunnen leiden tot negatieve gezondheidseffecten. De WHO beschouwt PM2,5 als schadelijker voor de gezondheid dan PM10. Dat komt doordat PM10 ook grotere deeltjes bevat die minder of niet schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld zeezout. Bovendien kunnen kleinere deeltje dieper in de longen doordringen en via het bloed in andere vitale organen.’

Zoals hierboven al opgemerkt wordt het ultra fijnstof PM0.1 geheel buiten beschouwing gelaten. Bovendien blijkt uit de laatste monitor van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat de concentraties voor fijnstof niet meer afnemen na 2020. Dat juist deze stoffen boven de advieswaarden zitten is zorgelijk.
Bericht Het belang van Limburg (B)

Het RHDV heeft ook het toekomstige geluidsniveau langs de A1 berekend. Die berekeningen zijn uitgevoerd conform de richtlijnen die voortvloeien uit de Wet geluidhinder (Wgh). Voor de A1 is uitgegaan van de nieuwe situatie van acht rijstroken, een rijsnelheid van 130 km/u en twee meter hoge geluidschermen. De uitkomsten laten zien dat het geluidsniveau overal in het plangebied boven de gezondheidsrichtlijn ligt die de WHO voor de nachtelijke uren hanteert. Men stelt als grens een geluidsniveau van 40 decibel (dB). De WHO geeft aan dat in landen waar op korte termijn niet aan die norm kan worden voldaan de norm mag worden opgetrokken tot 55 dB.

Zelfs als er langs de A1 een tien meter hoog scherm wordt opgetrokken en langs de Drakenburgerweg een scherm van zes meter dan nog wordt er op de Noordschil niet voldaan aan de WHO-richtlijn van 40-dB die geldt voor de nachtelijke uren. Het memo vermeldt dat het plaatsen van dergelijke geluidsschermen een verwaarloosbaar effect heeft voor het fijnstof (PM10 & PM2.5).

In zijn memo laat het RHDV tevens weten dat er op de Eemweg, Torenlaan en Drakenburgerweg ook niet wordt voldaan aan de WHO-gezondheidsrichtlijnen. In het licht van de woningbouwplannen voor de Noordschil is dat een niet relevante melding. Dit laat onverlet dat er gekeken moet worden naar probleemoplossende maatregelen die daar mogelijk verlichting bieden.

Conclusie

De BOP is van oordeel dat moet worden afgezien van het bouwen van woningen op de Noordschil. Schep duidelijkheid en stop met verdere planvorming. Het voorkomt dat er nog meer en weer geld verspild wordt aan vervolgonderzoeken en stedenbouwkundige plannen voor woningen op een plek die evident gezondheidsschade oplevert. Kwaliteit laat zich kennen door zorg…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

 

(Bericht is ook geplaatst in de Baarnsche Courant van 04.09.2017))