Categorie archief: Gemeenteraad

Zouden zij er zelf gaan wonen?

In een vlog over wonen op de Noordschil laat CDA-er Van Hardeveld weten dat er, gelet op het tekort aan woningen, wel gebouwd móét worden langs de A1. Het standpunt van de BOP is bekend: het mag zo zijn dat het, in het algemeen gesproken, beroerd gesteld is met de luchtkwaliteit in Nederland – dus ook in Baarn – mensen nu laten wonen in de directe nabijheid van een bron van fijnstof en geluidsoverlast is ronduit misdadig.
Lees verder

‘Fake History’

Oud-Bopper Cok de Zwart heeft in de Baarnsche Courant van 5 maart jl. met een ‘achtergrondsverhaal’ gepoogd zijn eigen politieke blazoen op te poetsen. Over zijn verdraaide kijk op de geschiedenis valt veel te zeggen. Het zou andere partijen die de Baarnse bestuurscrisis van begin 2015 van nabij meemaakten sieren De Zwarts vertekende beeld van de werkelijkheid te weerspreken… Echter, in een politiek klimaat waar terugkijken taboe is en vriendschappelijke relaties van overwegend belang zijn, is dat ijdele hoop. De BOP houdt het voorlopig op een korte reactie die ook als ingezonden brief is verstuurd naar de Baarnsche Courant.

Bestuur & fractie BOP

Een gezamenlijk meerderheidsbesluit

In de Baarnsche Courant van 5 maart jongstleden deelt lokaal politicus Cok de Zwart zijn herinneringen met de lezers. Ik heb geen behoefte in te gaan op de wijze waarop hij zich schuldig maakt aan geschiedvervalsing, maar wil wel één ding rechtzetten. Het opzeggen van het vertrouwen in D66-wethouder Vermeer begin 2015 was een zaak van het gehele college en had niets van doen met een knallende ruzie tussen Vermeer en mij.

Mag ik u eraan herinneren dat ik in de aanloop naar de crisis van doen had met een vervelende en langdurige longontsteking. Juist in die periode liepen de gemoederen binnen het college zó hoog op dat het gezamenlijke besluit viel het vertrouwen in wethouder Vermeer van D66 op te zeggen. De Zwart kan misschien leven met zijn verdraaiing van de waarheid, ik wens mij aan de feiten te houden. Feiten overigens die te checken zijn bij andere spelers in het politieke spel van toen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter/lijsttrekker BOP

De BOP: de daad bij het woord

Als ingezonden brief verstuurd naar de Baarnsche Courant, maar niet geplaatst…

Tijdens de raadsvergadering van december 2017 stemde de BOP voor een motie die alleen gevraagd reclamedrukwerk bepleitte voor de Baarnse brievenbussen. Staande de vergadering gaf de BOP aan, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart het brievenbusfolderen achterwege te zullen laten. Immers, als je vanuit het duurzaamheidsprincipe een signaal afgeeft dat papierverspilling moet worden bestreden, dan past het om daar ook zelf consequenties aan te verbinden. De BOP doet liever niet aan toeters en bellen. Bij ons geen in al dan niet afbreekbare plastic zakken verpakte balpennen, luciferdoosjes, buttons en ander verkiezingsprullaria. Wilt u weten waar de BOP voor staat? Op de website www.bopbaarn.nl kunt u kennisnemen van onze verkiezingsuitgangspunten. Lees verder

Wonen op de Noordschil: een nieuw hoofdpijndossier!

Deze maand staat de woningbouw op de Noordschil opnieuw op de raadsagenda. De uitkomst van het debat over dit heikele dossier lijkt op voorhand vast te staan. Het college ziet, na de bouwcrisis die zich tien jaar geleden aandiende, eindelijk kans de eerder in het vooruitzicht gestelde miljoenenwinst in de wacht te slepen en weet zich gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Dit lijkt het debat over dit onderwerp tot verspilde moeite te maken.

Voorstanders van woningbouw op de smalle strook groen langs de A1 zullen pochen met de door het college aangedragen schaamlappen als het binnenkort sowieso verplichte gasloos bouwen, ledverlichting, het verleggen van de Drakenburgerweg en het advies aan toekomstige bewoners van de meest duurzame [sic!] wijk in Baarn om vooral wel meer te gaan bewegen!
Lees verder

Vallende wethouders…

Dagblad Trouw meldt dat er in de afgelopen vier jaar 241 wethouders onvrijwillig en voortijdig zijn opgestapt. Een van die wethouders is onze huidige fractievoorzitter en lijsttrekker Kees Koudstaal. Aan het BOP-college kwam begin 2015 een einde omdat de overige wethouders van dat college gezamenlijk het vertrouwen opzegden in D66-wethouder Vermeer. Inplaats van een vervangend wethouder te presenteren zag de rechtervleugel van de D66-fractie de kans schoon een nieuw verbond te sluiten met de VVD, het CDA en de CU/SGP. Dat ook onze toenmalige fractievoorzitter De Zwart zijn eigen te betreuren rol speelde tijdens de bestuurscrises mag niet onvermeld blijven.
 
Bestuur BOP

Meten is weten, maar niet in Baarn!

December vorig jaar behandelde de gemeenteraad een raadsvoorstel dat voorzag in de verplaatsing van het gasontvangstation (GOS) van de Drakenburgwerweg naar de Noordschil. Een en ander is noodzakelijk omdat zorgcentrum De Wiekslag te dicht op het GOS is gebouwd. De afstand tussen De Wiekslag en het GOS bedraagt veertien meter, terwijl de minimale afstand vijfentwintig meter had moeten zijn. Dit kon gebeuren door een gemeentelijke fout bij de afgifte van de bouwvergunning. In het raadsvoorstel werden drie locaties beschreven als mogelijke nieuwe plek voor een GOS. Eén van die locaties, Locatie 2, bleek deels gelegen op het terrein van de voormalige vuilstortplaats de Belt en vanwege de vervuilde bodem niet geschikt. Over de vervuiling meldde het raadsvoorstel: ‘Vanwege de ligging naast de Belt is een bodemonderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen of deze locatie geschikt is om te bebouwen. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze locatie gedeeltelijk deel uit maakt van de voormalige vuilstortplaats. Dat betekent dat de grond ter plaatse waarschijnlijk tot 5m diep, maar in ieder geval tot op de einddiepte van de boringen, i.e. 3,5m, ernstig vervuild is. Het bevoegd gezag, de RUD, beschouwt de grond ter plaatse dan ook niet als ‘bodem’ en er is dus ook geen sprake van ernstige bodemverontreiniging tot op de einddiepte van de boringen.’
Lees verder

De Belt en de Beltvijver. Hoe staan die er eigenlijk voor?

Als er zich ergens in het land ernstige, al dan niet historische, bodemverontreiniging voordoet dan schrijft de Wet bodembescherming saneringsmaatregelen voor. De website van de gemeente Baarn haakt daarop in: ‘Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt moet worden. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.’  Een aantal jaren geleden deed zich zoiets voor in het centrum van ons dorp. U herinnert zich vast nog wel het Gat van Lettenmeijer. Maar wat als de vervuilde bodem geen bodem is, is er dan sprake van bodemverontreiniging? Die vraag werd actueel door een zinsnede in het raadsvoorstel inzake de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen gasontvangstation (gos) naar de Noordschil. Lees verder

Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Eind 2016 uitte een aantal bewoners en omwonenden van het aan de Troelstralaan gelegen complex van vierentwintig seniorenwoningen (‘Troelstraatjes’) hun zorg over de door Eemland Wonen aangekondigde sloop van hun huizen. Die moesten plaatsmaken voor dertig eengezinswoningen voor starters vallend in de categorie ‘sociale sector’. Net als andere fracties dat deden sprak ook de BOP met een bewoners en omwonenden van de Troelstraatjes. Me dunkt dat dit behoort tot de taken van volksvertegenwoordigers! Als één ding duidelijk werd dan was het wel dat verzet en teleurstelling overheerste bij alle betrokkenen die wij spraken. Toen het raadsvoorstel dat sloop mogelijk moest maken in de raad aan de orde kwam, maakten óók inspraakreacties duidelijk dat er verzet heerste bij de bewoners van de Troelstraatjes. Niet alleen vanwege de dreiging te moeten verhuizen. Maar ook over de gemankeerde informatievoorziening door Eemland Wonen, zoals zij dat aangaven te hebben ervaren. Lees verder

BOP klaar voor de verkiezingen!

Maandagavond 11 december jl. hebben de leden van de BOP de lijst met kandidaat gemeenteraadsleden voor de verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. De leden gingen ook akkoord met de uitgangspunten waar de partij de komende vier jaar mee aan de slag wil gaan.

De nummers een en twee van de kandidatenlijst zijn Kees Koudstaal en Marjo Stam. Zittend raadslid Erkan Çelikkaya heeft aangegeven dat hij gelet op drukke werkomstandigheden zich niet meer kandidaat wil stellen voor een nieuwe periode. Vanzelfsprekend respecteert de BOP zijn beweegredenen en is hem grote dank verschuldigd. Dat we met Erkan een bevlogen BOPPER gaan missen staat vast! Gelukkig heeft hij aangegeven de huidige periode af te willen maken. Plaats drie op de lijst is nu gereserveerd voor Toon Verhoeven die al jarenlang als BOPPER de lokale politiek volgt. Lees verder

Theehuis Overbosch, het volgende Baarnse debâcle?

Als de informatieavond van 6 december jl. één ding duidelijk heeft gemaakt over de affaire theehuis op het landgoed Pijnenburg is het wel dat de binnen- en buitenraadse stellingen onwrikbaar zijn betrokken. Landgoedeigenaar Insinger gaf tijdens zijn inspraak de tegenstanders van zijn theehuisplan er stevig van langs. Op hun beurt gaven de opposanten, soms opnieuw, maar niet zelden goed onderbouwd, tegengas. De informatieavond is geen plaats voor debat, maar non-verbaal viel er wel het nodige op. Van de coalitiepartijen liet alleen de D66-fractie op inmiddels bekende wijze van zich horen met een aantal vragen waar al eerder antwoord op was gegeven. Zo is en was bijvoorbeeld mediation een gepasseerd station. En waarom zou de landgoedeigenaar daarop ingaan? Ook hij zal weten dat de coalitiepartijen, ja ook D66, zich zullen scharen achter zijn theehuisplan. Lees verder