Categorie archief: Diversen

Uitgangspunten Baarnse Onafhankelijke Partij  (BOP)

In PDF-formaat

Sinds de oprichting in 2002 verenigt de BOP mensen van verschillende politieke en culturele achtergrond. Onze kracht ligt in ongebondenheid, onafhankelijkheid. Wij streven naar een beter en duurzaam Baarn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Ook  in de komende raadsperiode wil   de   BOP   het Baarnse belang op een creatieve wijze dienen. De BOP kent geen vastomlijnd verkiezingsprogramma. Wel wordt ons denken en handelen bepaald door een aantal uitgangspunten. Lees verder

Je kunt het niet iedereen direct naar de zin maken…

“In de Baarnsche Courant (BC) van 3 januari 2018 trekt de heer Guis fel van leer tegen de BOP en haar fractievoorzitter. De BOP zou zich schuldig maken aan ketelmuziek! De heer Guis deed eerder in de BC van 24 november 2017 de politiek een aantal mogelijke oplossingen aan de hand, die in zijn ogen een stop zouden kunnen zetten op het sluipverkeer waar veel inwoners van ons dorp zo veel hinder van ondervinden. De BOP reageerde middels een ingezonden brief in de BC van 27 november. Citaat: ‘Hoe nu verder? Eind volgend jaar is de verbreding van de A1 een feit. Dan zal blijken of mijn pessimisme ongegrond is. Doet het sluipverkeer zich nog steeds voor dan pleit de BOP ervoor dat een onafhankelijk onderzoeksbureau aan de slag gaat met als doel te komen met voorstellen die het sluiprouteprobleem hanteerbaar maken. In dat onderzoek zouden de suggesties van de heer Guis kunnen worden meegenomen. Let wel, wij bepleiten geen onderzoek met voorgekookte oplossingswensen van het gemeentebestuur. Zelfs indien zo’n onderzoek zou uitwijzen dat oplossingen leiden tot ongemak voor autorijdende inwoners, zouden wij daar gelet op de milieuschade die het sluipverkeer veroorzaakt, wel voor kiezen. Immers, de vervuilde lucht wordt ook door ons ingeademd.’

De BOP blijft erbij hier een realistisch standpunt in te nemen.

Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?

Een openbare reactie op vertrouwelijk geuite kritiek van een sociaal verhuurder

De Baarnsche Courant (BC) meldt in de editie van 15 december jl. de resultaten van een in opdracht van Eemland Wonen ingesteld onderzoek naar de communicatie rond de aangekondigde sloop van de zogenoemde Troelstraatjes. Het was niet de sociale verhuurder die steken liet vallen, neen, het was juist de politiek die ruis op de lijn veroorzaakte. Lokale politici zorgden voor onrust bij de kwetsbare bewoners van het seniorencomplex!

De BOP weerlegde dit verhaal in een ingezonden brief die op 17 december is geplaatst in de BC.
De directie van Eemland Wonen heeft gemeend te moeten reageren met een aan de leden van de gemeenteraad gestuurde vertrouwelijke brief. Wij nemen de beleefdheid in acht die vertrouwelijkheid niet te schenden, maar geven hier wel onze aan de directie van Eemland Wonen gestuurde reactie aan de openbaarheid prijs. Als lezer daarvan zult u aan een half woord genoeg hebben…

Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Reactie BOP vertrouwelijke brief Eemland Wonen

Reactie oud-lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen

Reactie voorzitter BOP…

… en de reactie daar weer op van de heer Pieterse

De reactie van de heer Anders Pieterse tilt de discussie naar een bedenkelijk niveau.                  Het lijkt ons zinloos daaraan een vervolg te geven.

Bestuur BOP

Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?

Als iets vaststaat is het wel dat de bebouwde kom van ons dorp te vaak tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd wordt door sluipverkeer. Ik hoef niet uit te leggen dat die verkeersstromen bijdragen tot allerlei vormen van overlast voor omwonenden. Tot nu toe bedachte oplossingen blijken geen soelaas te bieden. Zodra de Amsterdamsestraatweg volloopt en er op de A1 ter hoogte van Baarn sprake is van filevorming, worden automobilisten via hun navigatiesysteem naar de binnendorps gelegen sluiproutes geleid. Dat men daar vervolgens opnieuw in de file staat – met alle negatieve milieuaspecten van dien – maakt voor de automobilisten die niets te zoeken hebben in ons dorp blijkbaar niets uit. Geconstateerd moet worden dat de door de gemeente in 2015 ingevoerde tijdelijke maatregelen tegen het sluipverkeer niet hebben gewerkt.
Lees verder

Ook de Kemphaantjes gaan plat…

Indachtig de in de Visie Wonen 2016 vastgelegde prioriteit te bouwen voor starters en jonge gezinnen is er nu een derde complex seniorenwoningen dat er binnenkort aan moet geloven. Dat in slechte staat verkerende woningen aan de Jan Steenlaan plaats moesten maken voor nieuwbouw, daar was geen ontkomen aan. Voor het aan de Troelstralaan gelegen tweede complex van 24 woningen geldt een ander verhaal. De daar in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwde woningen zouden na een renovatie uitstekend dienst kunnen blijven doen als betaalbare huizen in het groen voor ouderen. Hoe het gaat afgelopen met de Troelstraatjes is inmiddels duidelijk. Na de onrust die vorig jaar ontstond bij veel bewoners toen Eemland Wonen zijn sloopplannen presenteerde sprak de raad zich afgelopen januari daar tegen uit. Niet omdat men tegen sloop was, maar vanwege de gebrekkige communicatie rond die plannen. In de afgelopen maanden heeft Eemland Wonen niet stil gezeten. Bewoners van de Troelstraatjes werden benaderd en erop gewezen dat het beter was te verhuizen, want aan sloop van de woningen viel niet te ontkomen… Lees verder

Bomenkap moet zorgen voor meer winkelend publiek in de Laanstraat…

In de hoop en verwachting meer winkelend publiek naar het centrum winkelgebied te lokken is in januari 2017 de gemeenteraad akkoord gegaan met een herinrichtingsplan dat onder andere voorzag in het stevig aanpakken van de Laanstraat. De BOP stemde tegen dat voorstel. Over het strak trekken van de straten en het meer toegankelijk maken van de winkels hoorde u de BOP toen niet klagen. Het plan bomen aan te pakken om zo de zichtlijnen op winkelgevels te vergroten, het creëren van zitjes en pleintjes met fonteinen zagen wij echter  niet als oplossing om de winkelleegstand tegen te gaan. Doodzonde dus om daar 1.4 miljoen euro aan uit te geven.  Het kwam ons – zoals dat wel vaker het geval is – op zure gezichten te staan in de raad bij de voorstanders van het plan.

Geen overval

Lees verder

Gooi & Eemlander duldt geen tegenspraak

Een redactioneel opiniestuk in de Gooi en Eemlander (G&E) van 27 oktober over het rubbergranulaat op de Baarnse sportvelden noopte de BOP tot een reactie. De redactie van de krant liet echter weten die niet te zullen plaatsen omdat het standpunt van de BOP aangaande het rubbergranulaat al voldoende geventileerd is via de G&E. Een onbegrijpelijk standpunt want het opiniestuk bevat aannames die aanvechtbaar zijn. Neem het beroep dat de krant net als veel anderen doet op de deskundigheid van het RIVM. De geschiedenis rond asbest laat zien dat ook dit soort respectabele overheidsinstanties terug kunnen komen op eerdere inzichten. Al in de jaren twintig van de vorige eeuw wezen deskundigen op het gevaar van asbest voor de volksgezondheid. Toch duurde het tot 1998 tot er een definitief verbod kwam op het (her)gebruik van asbest. En decennialang stond de Nederlandse overheid toe dat militairen werkten met de kankerverwekkende chroom-6-verf. Eerst nadat veel militairen kampten met ernstige gezondheidsproblemen kon niet langer van het probleem worden weggekeken. Lees verder

Wmo-raad Baarn houdt het voor gezien

De Wmo-raad Baarn heeft op 9 oktober jl. unaniem besloten op te stappen. In een persbericht geeft de afgetreden adviesraad onder meer als reden aan dat zij te maken kreeg met steeds meer werk terwijl daar onvoldoende ambtelijke en financiële ondersteuning tegenover stond. Bovendien zou er sprake zijn van ‘te weinig informatie vanuit de gemeente op cliënt niveau om goed te kunnen adviseren’ en konden vacatures in de Wmo-raad niet worden ingevuld.

Baarnsche Courant 13/10/2017


Lees verder