Categorie archief: Diversen

BOP vraagt onderzoek naar de huidige staat van De Belt en omgeving

Voorgeschiedenis

In 2007 maakte de Gooi- & Eemlander melding van lekkend gif uit de op de Noordschil gelegen voormalige vuilstortplaats De Belt. Navraag bij de provincie leerde destijds dat de Dienst Water en Milieu in de periode 1999-2004 ter plaatse onderzoek deed naar de kwaliteit van het grondwater. De dienst meldde de gemeente over dat onderzoek: “Het grondwater in de stort is sterk verontreinigd met nikkel, arseen en minerale olie. De monitoring laat zien dat er verspreiding van de verontreiniging in het grondwater heeft plaatsgevonden vanuit de stort (overschrijding van de streefwaarde voor barium en chroom en een enkele gehalogeneerde koolwaterstof).”  Over de afdeklaag van de voormalige vuilstortplaats meldde de dienst dat die ‘over het algemeen licht tot sterk verhoogde gehalten aan enkele zware metalen en PAK-totaal’ (kankerverwekkende stoffen) bevatte. De beschermende afdeklaag bleek zelfs zodanig te zijn afgesleten dat asbesthoudend materiaal bloot was komen te liggen! Op vragen van de BOP meldde het college in 2007 dat nieuw onderzoek inmiddels had aangetoond dat de door de Dienst Water en Milieu geconstateerde verontreiniging zich niet meer voordeed. Op De Belt werd in 2010 een nieuwe deklaag aangebracht en het college zegde toe ‘het allemaal scherp in de gaten te blijven houden’. Lees verder

Stoere bomen!

Woensdag 24 januari 2018 gaat voorlopig de geschiedenisboeken in als de warmste 24 januari sinds in 1901 de metingen begonnen. De temperatuur stijgt in Baarn tot 14,3 graden. In het gras langs de Bestevaerweg tonen de eerste krokusjes verbaasd hun lentepracht. De populieren waken als fiere boa’s over de pas ontloken bloemenpracht. Waar elders in het dorp en in de omliggende bossen bomen als luciferhoutjes breken, doorstaan de bomenrijen langs de Bestevaerweg de afgelopen twee januaristormen glansrijk. Lees verder

Het is weer verkiezingstijd…

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in aantocht maken politieke partijen steeds meer gebruik van loze promotiespraak. In de raad vliegen handen steeds sneller naar de interruptiemicrofoons om sneren uit te delen en worden er tal van overbodige vragen gesteld. Oh, wat zijn we toch alert! Ter illustratie een treffend voorbeeld. In december 2016 stelt de BOP vragen over de sloop van een aan de Amalialaan gelegen monumentale villa en later neemt zij het initiatief voor een raadsbreed aangenomen motie, die vraagt om cultureel erfgoedbeleid, waaronder actualisatie van de monumentenlijst. In juni 2017 presenteert het college een plan van aanpak waarin het proces van die actualisatie uiteen wordt gezet. In het plan geeft het college aan, dat er gewerkt wordt aan het opzetten van een organisatie met vertegenwoordigers van (cultuur)historische organisaties. Het college zegt toe in de eerste helft van 2018 te komen met een tussentijdse presentatie van de eerste resultaten. Een en ander is blijkbaar aan NúBaarn, nu VoorBaarn, voorbij gegaan, want er wordt nu schriftelijk aan het college gevraagd of de actualisatie al heeft plaatsgevonden en als dat zo is, waarom de raad daar dan nu niet over is geïnformeerd…
Lees verder

Uitgangspunten Baarnse Onafhankelijke Partij  (BOP)

In PDF-formaat

Sinds de oprichting in 2002 verenigt de BOP mensen van verschillende politieke en culturele achtergrond. Onze kracht ligt in ongebondenheid, onafhankelijkheid. Wij streven naar een beter en duurzaam Baarn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Ook  in de komende raadsperiode wil   de   BOP   het Baarnse belang op een creatieve wijze dienen. De BOP kent geen vastomlijnd verkiezingsprogramma. Wel wordt ons denken en handelen bepaald door een aantal uitgangspunten. Lees verder

Je kunt het niet iedereen direct naar de zin maken…

“In de Baarnsche Courant (BC) van 3 januari 2018 trekt de heer Guis fel van leer tegen de BOP en haar fractievoorzitter. De BOP zou zich schuldig maken aan ketelmuziek! De heer Guis deed eerder in de BC van 24 november 2017 de politiek een aantal mogelijke oplossingen aan de hand, die in zijn ogen een stop zouden kunnen zetten op het sluipverkeer waar veel inwoners van ons dorp zo veel hinder van ondervinden. De BOP reageerde middels een ingezonden brief in de BC van 27 november. Citaat: ‘Hoe nu verder? Eind volgend jaar is de verbreding van de A1 een feit. Dan zal blijken of mijn pessimisme ongegrond is. Doet het sluipverkeer zich nog steeds voor dan pleit de BOP ervoor dat een onafhankelijk onderzoeksbureau aan de slag gaat met als doel te komen met voorstellen die het sluiprouteprobleem hanteerbaar maken. In dat onderzoek zouden de suggesties van de heer Guis kunnen worden meegenomen. Let wel, wij bepleiten geen onderzoek met voorgekookte oplossingswensen van het gemeentebestuur. Zelfs indien zo’n onderzoek zou uitwijzen dat oplossingen leiden tot ongemak voor autorijdende inwoners, zouden wij daar gelet op de milieuschade die het sluipverkeer veroorzaakt, wel voor kiezen. Immers, de vervuilde lucht wordt ook door ons ingeademd.’

De BOP blijft erbij hier een realistisch standpunt in te nemen.

Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?

Een openbare reactie op vertrouwelijk geuite kritiek van een sociaal verhuurder

De Baarnsche Courant (BC) meldt in de editie van 15 december jl. de resultaten van een in opdracht van Eemland Wonen ingesteld onderzoek naar de communicatie rond de aangekondigde sloop van de zogenoemde Troelstraatjes. Het was niet de sociale verhuurder die steken liet vallen, neen, het was juist de politiek die ruis op de lijn veroorzaakte. Lokale politici zorgden voor onrust bij de kwetsbare bewoners van het seniorencomplex!

De BOP weerlegde dit verhaal in een ingezonden brief die op 17 december is geplaatst in de BC.
De directie van Eemland Wonen heeft gemeend te moeten reageren met een aan de leden van de gemeenteraad gestuurde vertrouwelijke brief. Wij nemen de beleefdheid in acht die vertrouwelijkheid niet te schenden, maar geven hier wel onze aan de directie van Eemland Wonen gestuurde reactie aan de openbaarheid prijs. Als lezer daarvan zult u aan een half woord genoeg hebben…

Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Reactie BOP vertrouwelijke brief Eemland Wonen

Reactie oud-lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen

Reactie voorzitter BOP…

… en de reactie daar weer op van de heer Pieterse

De reactie van de heer Anders Pieterse tilt de discussie naar een bedenkelijk niveau.                  Het lijkt ons zinloos daaraan een vervolg te geven.

Bestuur BOP

Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?

Als iets vaststaat is het wel dat de bebouwde kom van ons dorp te vaak tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd wordt door sluipverkeer. Ik hoef niet uit te leggen dat die verkeersstromen bijdragen tot allerlei vormen van overlast voor omwonenden. Tot nu toe bedachte oplossingen blijken geen soelaas te bieden. Zodra de Amsterdamsestraatweg volloopt en er op de A1 ter hoogte van Baarn sprake is van filevorming, worden automobilisten via hun navigatiesysteem naar de binnendorps gelegen sluiproutes geleid. Dat men daar vervolgens opnieuw in de file staat – met alle negatieve milieuaspecten van dien – maakt voor de automobilisten die niets te zoeken hebben in ons dorp blijkbaar niets uit. Geconstateerd moet worden dat de door de gemeente in 2015 ingevoerde tijdelijke maatregelen tegen het sluipverkeer niet hebben gewerkt.
Lees verder

Ook de Kemphaantjes gaan plat…

Indachtig de in de Visie Wonen 2016 vastgelegde prioriteit te bouwen voor starters en jonge gezinnen is er nu een derde complex seniorenwoningen dat er binnenkort aan moet geloven. Dat in slechte staat verkerende woningen aan de Jan Steenlaan plaats moesten maken voor nieuwbouw, daar was geen ontkomen aan. Voor het aan de Troelstralaan gelegen tweede complex van 24 woningen geldt een ander verhaal. De daar in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwde woningen zouden na een renovatie uitstekend dienst kunnen blijven doen als betaalbare huizen in het groen voor ouderen. Hoe het gaat afgelopen met de Troelstraatjes is inmiddels duidelijk. Na de onrust die vorig jaar ontstond bij veel bewoners toen Eemland Wonen zijn sloopplannen presenteerde sprak de raad zich afgelopen januari daar tegen uit. Niet omdat men tegen sloop was, maar vanwege de gebrekkige communicatie rond die plannen. In de afgelopen maanden heeft Eemland Wonen niet stil gezeten. Bewoners van de Troelstraatjes werden benaderd en erop gewezen dat het beter was te verhuizen, want aan sloop van de woningen viel niet te ontkomen… Lees verder