Categorie archief: Archief

Verklaring van oud-wethouder Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 11 maart 2015
Na acht jaar als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) lid te zijn
geweest van de gemeenteraad van Baarn trad ik in april 2014 na een fraaie
verkiezingsoverwinning van de BOP toe tot het college van burgemeester en
wethouders. In dit college werden ook benoemd de wethouders Rudolph Vermeer (D66),
Margreet Breukelaar (Groenlinks) en Peter Blokker (PvdA). Vol enthousiasme en inzet is
het college aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het coalitieprogramma, dat
later een vertaling kreeg in het collegeprogramma “Nieuwe energie voor Baarn!”
Gaandeweg ontstonden er spanningen in het college en niet zelden ook binnen de
ambtelijke organisatie waarbij het optreden en de handelswijzen van D66-wethouder
Vermeer vaak onderwerp van gesprek waren.
Dat gedrag is regelmatig aan de orde gesteld binnen het college en in gesprekken
tussen ondergetekende en de betrokken wethouder. Echte verandering bleek niet
mogelijk. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de drie wethouders van BOP, PvdA en
Groenlinks op dinsdag 3 maart 2015 het vertrouwen in wethouder Vermeer hebben
opgezegd. Met de fractie van D66 waren de zorgen van het college over het
functioneren van wethouder Vermeer al eerder gedeeld. Ik verkeerde in de verwachting
dat de fractie van D66 voor een vervanger zou zorgen teneinde het ook door die partij
onderschreven coalitieakkoord trouw te kunnen blijven. Temeer daar er signalen waren
die wezen op spanningen tussen de D66-wethouder en zijn eigen fractie.
Op 5 maart jl. kwam D66 met een persbericht waarin zij liet weten zich terug te trekken
uit de coalitie. Zij prezen hun wethouder en keerden de hele gang van zaken om. Niet de
eigen wethouder Vermeer zou te solitair hebben geopereerd en met weinig gevoel voor
politieke en bestuurlijke verhoudingen te werk zijn gegaan, neen, het waren juist de
BOP-wethouder en zijn fractie die maakten dat het collegeprogramma niet voldoende
vooruitgang kon boeken! In de dagen die volgden heb ik op dit vlak van de overige
coalitiepartners en mijn college-wethouders weinig of geen steun ondervonden. Op de
websites van zowel PvdA als Groenlinks en in diverse media uitingen wordt weliswaar
de door D66 gecreëerde omkering van zaken genoemd, maar het wijzen door die partij
naar mijn persoon als veroorzaker van de crisis wordt in het geheel niet weersproken!
Men volstaat met het de hemel inprijzen van hun eigen wethouders.
Door de verkiezingsuitslag van maart 2014 is de VVD buitenspel gezet. Dat heeft die
partij de BOP en in het bijzonder mij verweten. In het afgelopen jaar heb ik weinig
gemerkt van een constructieve oppositie. Integendeel, het ging de VVD vrijwel nooit om
de inhoud, men speelde vooral op de man. De teleurstelling over het buitenspel raken in
het Baarnse bestuur uitte zich in een opstelling die gaandeweg rancuneuzer werd. Wat
mij stoorde is dat dit gedrag niet aan de kaak werd gesteld. Kennelijk wordt deze cultuur
van op de man spelen, die de BOP niet voorstaat, door de meerderheid in Baarn wel
geaccepteerd.
Voor de raadsvergadering van 25 maart as. heeft de VVD een motie van
wantrouwen/afkeuring jegens mij aangekondigd vanwege het vermeend niet “netjes en
correct” uitvoeren van een motie inzake het van CDA en VVD geërfde dossier Wintertuin.
In gewone doen, met de volledige steun van alle coaltiepartners, zou ik een dergelijke
confrontatie niet uit de weg willen gaan. Echter, na het vertrek van D66 en het niet
ervaren van voldoende steun van de overgebleven coalitie-partners, heb ik besloten de
eer aan mijzelf te houden door op 10 maart 2015 de gemeenteraad van Baarn mijn
ontslag aan te bieden en met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden te beëindigen.
Door de door D66 veroorzaakte crisis wordt geen recht gedaan aan de
verkiezingsuitslag. Veel kiezers spraken zich uit voor een nieuw elan in Baarn, zonder
machtspolitiek en met een integer en transparant bestuur. Veel relaties met inwoners en
bedrijven zijn hersteld. En velen vonden na jaren van negeren, eindelijk een gewillig oor.
Ondanks de lijken die wij aantroffen in de kast had ik dolgraag samen met de
coalitiepartners verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Nieuwe energie
voor Baarn! Helaas mag dat niet zo zijn.
In het afgelopen jaar heb ik los van bovengenoemde omstandigheden met veel
genoegen gewerkt als wethouder. De samenwerking met de ambtelijke organisatie heb
ik als constructief en plezierig ervaren. Als wethouder ontmoette ik veel inwoners en
regionale partners van de gemeente. Veel van die contacten heb ik als waardevol
ervaren. Ik vind het oprecht jammer dat door de ontstane situatie die relaties niet verder
kunnen worden uitgebouwd.
In 2002 behoorde ik tot de oprichters van de BOP. Ik reken erop dat de BOP de
komende tijd in en buiten de raad gestalte zal blijven geven aan de idealen van toen te
weten: een mooier, beter en vooral ook transparanter Baarn!

Nieuw bestuur

Maandagavond 22 maart 2010 heeft de Baarnse Onafhankelijke Partij tijdens haar eerste vergadering na de voor de BOP succesvol verlopen verkiezingen een nieuw bestuur gekozen. Bram van Ommen is de nieuwe voorzitter. Hij volgt Karin Langewisch op, die er na een periode van vier jaar de voorkeur aangeeft zich buiten de Baarnse politiek in te zetten. Bram van Ommen is al geruime tijd actief binnen de BOP en was hiervoor secretaris/penningmeester. De functie van penningmeester is overgenomen door Mathijs van den Berg, sinds afgelopen jaar actief lid, en Marjo Stam vervult nu de functie van secretaris. In verband met zijn raadslidmaatschap heeft Wim Hazeu de functie van vice-voorzitter neergelegd.

Hoe betrouwbaar is Kroymans nog?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP
31 december 2009

Samen met W&F investments, de investeringsmaatschappij van de failliete autohandelaar Kroymans, werkt de gemeente Baarn aan plannen om de smalle strook groen pal gelegen naast de A1 verregaand te verrommelen. Het bedrijventerrein moet worden uitgebreid en een woonwijk uit de grond gestampt. Alles in het kader van de vooruitgang! De BOP ziet het anders en is een verklaard tegenstander van deze planvorming. U kunt daar meer over lezen elders op deze website.

Dat de gemeente Kroymans als partner heeft baart de BOP zorgen. Wij vrezen voor de financiële risico’s die de gemeente in deze loopt, zeker ook met het oog op de huidige economische crisis. Daar krijgt ook de gemeente Baarn nog heel wat mee te stellen (Haagse bezuinigingen!). Lees verder

De firma Struisvogel & Co.

Bram van Ommen|1 juni 2008

Op woensdag 28 mei was ik ‘s avonds aanwezig bij de raadsvergadering om met eigen oren te horen wat de argumentatie van de gemeenteraad is op het omstreden project Noordschil.

De BOP, LTS en Hart voor Baarn deden een vurige oproep om niet te beginnen met bouwen voordat alle effecten op de volksgezondheid waren meegewogen. Geen van de 3 coalitiepartijen kon op aanhoudend aandringen van Kees Koudstaal antwoord geven of wonen op de Noordschil gezond was. Ze konden het wel, maar ze wilden het niet. Fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Laseur, kwam niet verder dan wat ontwijkend hakkelen en stotteren. Het CDA had eigenlijk ook geen antwoord op de vraag, maar “omdat de wet het niet verbiedt is het goed.” Het antwoord van de PvdA, bij monde van de heer Van der Linden, is dat de A1 breder wordt en dus dat er minder files komen (files zorgen immers voor meer uitstoot van schadelijke stoffen) en dat er een geluidsscherm langs de A1 komt te staan.. De Heer Van de Linden vergeet daarbij te zeggen dat het autobezit in de komende jaren zal toenemen en dat de files nou eenmaal in lengte worden gemeten en niet in de breedte. Kortom: kortere files is voor de PvdA goed genoeg. Bovendien heeft meneer Van der Linden zelf geen zwarte ramen, hij woont immers in de componistenbuurt, dus die uitstoot van schadelijke stoffen valt wel mee.

Dit, dames en heren inwoners van Baarn, is hoe er wordt omgegaan met uw gezondheid. Zolang de raadsleden zelf geen hinder ondervinden in de vorm van zwarte ramen, hoeft u zich geen zorgen te maken!

Fijnstof is een modegril “En o ja, roken is ook ongezond en dat doen de mensen ook!”

Lees verder

BOP Baarn

 

De oprichting
De BOP is in 2002 opgericht met de bedoeling een frisse wind door de Baarnse lokale politiek te laten waaien. Wat in 2002 niet lukte, hopen we bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2006 wel te realiseren: het in de wacht slepen van een aantal raads-zetels.
Waarom wil de BOP in de gemeenteraad?
De BOP is opgericht door Baarnaars die zich ernstige zorgen maken over de politieke ontwikkelingen in hun gemeente. Wij hebben geconstateerd dat er een geweldige kloof bestaat tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Baarn. In dit verband hoeven we alleen maar te wijzen op de recente ontwikkelingen rond de Nieuwe Oosterhei en de Vogelbuurt.
Bij de vorige verkiezingen kozen Baarnaars massaal voor Hart voor Baarn. De BOP sprak toen de hoop uit dat deze nieuwe lokale partij haar belangrijkste verkiezingsbelofte – het dichten van de kloof tussen de gemeente en haar inwoners – in de praktijk zou gaan waarmaken. De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat deze partij daarin niet is geslaagd. Wij van de BOP zien deze ontwikkeling met lede ogen aan en wij zijn dan ook van mening dat onze partij noodzakelijk is om het politieke klimaat in Baarn echt te verbeteren.Geen grote, kostbare verbouwingen
De BOP ziet Baarn als een ‘huis’ waarin prettig gewoond moet kunnen worden. Dat huis behoeft geen grote en/of kostbare verbouwingen te ondergaan. Onderhoud is een andere zaak. Dat moet goed en efficient gebeuren. Het huidige gemeentebestuur schiet daarin ernstig tekort. Denkt u in dit verband alleen maar aan het achterstallig onderhoud aan het oude gemeentehuis (begroot op tenminste ANDERHALF MILJOEN EURO), om over de geldverslindende plannenmakerij rond herinrichting van de Brink nog maar te zwijgen. In het voortraject is volgens berichtgeving in de media al meer dan 1 MILJOEN EURO uitgegeven. Ook het onderhoud aan straten, pleinen en (fiets)paden schiet in de beleving van de burgers van Baarn ernstig tekort.

Wie zijn wij?
Initiatiefnemers van de BOP Baarn zijn Kees Koudstaal, Ted van der Meer en Cok de Zwart. Wij hebben met elkaar gemeen dat wij al jarenlang in Baarn wonen, van onze gemeente houden en vinden dat het anders kan en beter moet. Daar willen wij ons ten volle voor gaan inzetten.

BOP-motie Bestevaerweg

Kees Koudstaal|december 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 vroeg de BOP aandacht voor de onveilige situatie zoals die is ontstaan na de inrichting van de 30 km zone op de Bestevaerweg (gedeelte Bremstraat/Koekoeksbloemlaan). Het standpunt van de BOP is duidelijk: het instellen van 30 km zones is een prima zaak maar mag vanzelfsprekend niet leiden tot onveiliger verkeerssituaties. Bovendien vindt de BOP dat de inrichting van dergelijke zones zodanig moet zijn dat handhaving van de maximumsnelheid kan worden afgedwongen. Nu is het zo dat de gemeente Baarn kiest voor een sobere inrichting van die gebieden analoog het door vele gemeentes in Nederland onderschreven convenant ‘Duurzaam Veilig’ (centenkwestie!). Een en ander houdt in dat politie en Openbaar Ministerie in die gebieden niet handhavend optreedt.

Dat moet anders! Daarom zal de BOP binnenkort in het presidium (vergadering van raadsfractievoorzitters) pleiten voor het instellen van een raadscommissie die het in Baarn gehanteerde beleid in deze kritisch onder de loep zal nemen.

Wat de situatie op de Bestevaerweg betreft diende de BOP een motie in die met uitzondering van het CDA (zonder enige argumentatie overigens) raadsbreed is ondersteund.

Wordt vervolgd…

bestevaerweg_motie

Bericht BC d.d. 1-12-06

 

Drakenburgergracht

Kees Koudstaal| november 2006

In de Raadsvergadering van november 2006 kwam aan de orde de Gebiedsvisie op de Drakenburgergracht. De vorige gemeenteraad gaf aan het toenmalige college van Burgemeester en Wethouders (B&W) opdracht te komen met zo’n visie. In het kort gezegd betreft de Drakenburgergracht het gebied ter linker- en rechterzijde van de Zandheuvelweg die leidt van Baarn naar Hilversum. Het ligt als het ware ingeklemd tussen het landgoed Kasteel Groeneveld en de Rijkswegen A1 en A 27. In het gebied bevinden zich onder andere de zorginstellingen Amerpoort en Sherpa. Maar ook bijvoorbeeld het Bomencentrum neemt er een prominente plaats in. Karakteristiek is het zicht op boerderij en weilanden aan de noordzijde van de Zandheuvelweg. Om kennis te nemen van de plannen rond de Drakenburgergracht verwijs ik u naar de website van de gemeente Baarn: Gebiedsvisie Drakenburgergracht 2006.

Aan de besluitvorming is een lange periode van voorbereiding, overleg en voorlichting vooraf gegaan. Er is informatie verstrekt aan raadsleden over de mogelijk- en onmogelijkheid waar het de invulling van het gebied betreft aangaande:
• de landschappelijke kwaliteit van het gebied;
• de omgekeerde integratie (Amerpoort en Sherpa) die zich binnen de randvoorwaarden
‘rood voor groen’ en ‘groen voor rood’ moest voltrekken (o.a. woningbouw!);
• de werkgelegenheid;
• een passende verkeersafwikkeling;
• de economische haalbaarheid;
• overeenstemming met betrokken buurgemeenten (o.a. Eemnes waar het betreft de
verkeersafwikkeling over de Oud Eemnesserweg).

Dat de gebiedsvisie bij velen leeft, kwam ook aan het licht tijdens de commissievergadering ROB welke plaatsvond voorafgaande aan de betreffende raadsvergadering. Daar voerde een negental insprekers het woord. De commissieleden stelden vragen, discussieerden onderling en debatteerden met VVD-wethouder Lieberwerth over de gebiedsvisie. Afgevaardigden van de Christen Unie, Hart voor Baarn, GroenLinks, LTS en de BOP gaven aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in de uitgangspunten zoals vastgelegd in de gebiedsvisie. Met goede argumenten onderbouwd poogden zij echter wél een aantal kleine wijzigen aan te brengen in het gebiedsplan. Voorafgaande aan de behandeling in de raad voerden de ‘kleine’ fracties gedegen overleg met elkaar. Met name Tinus Snijders (LTS) heeft in deze veel voorwerk verricht en kwam tijdens de raadsvergadering met een vijftal amendementen die vrijwel alle werden onderschreven door de ‘kleintjes’. Het aanvaarden van die amendementen zou onder andere positieve effecten hebben opgeleverd voor:
• de open ruime die het gebied thans nog kenmerkt;
• de waardevolle cultuur-historische landschapskenmerken;
• de recreatieve waarde voor het gehele gebied;
• het betrekken van de terreinen van het Bomencentrum bij de (toeristische) open ruimte
van het gebied;
• het ontwikkelen van mogelijkheden in de beplantingsstuctuur.

Voor alle duidelijkheid hecht ik er aan te benadrukken dat de door de oppositie ondersteunde amendementen geen enkel nadelig effect zouden hebben gehad op de geplande (sociale-) woningbouw en/of werkgelegenheid, noch zouden zij de plannen van Sherpa en Amerpoort in de weg hebben gestaan.

Zoals bekend is de door het College van B&W voorgestelde visie voor het plangebied de Drakenburgergracht zónder dat er aan het voorstel ook maar een letter is gewijzigd door een raadsmeerderheid (VVD, PvdA & CDA) aangenomen. De vijf oppositiepartijen stemden alle tegen.

Naar aanleiding van de gang van zaken rond het vaststellen van de gebiedsvisie wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen bij de heersende verhoudingen in de gemeenteraad. Ik herinner me nog de woorden van burgemeester Smith bij het aantreden van de nieuwe Baarnse gemeenteraad. Vrij vertaald en kort samengevat kwamen die er op neer dat wij (lees de gemeenteraad) samen aan de slag moesten gaan ten behoeve van Baarn en haar inwoners. Gelet op de gang van zaken tijdens de formatie van het huidige college en het tot stand gekomen coalitieakkoord (zie: Algemene Beschouwingen 2006) had ik al mijn twijfels over de rol van en verhoudingen tussen de coalitie- en oppositiepartijen. De behandeling van de Gebiedsvisie Drakenburgergracht maakt mij duidelijk dat de Grote Baarnse Drie gevangen zitten in een coalitie die geen enkele ruimte biedt aan opvattingen van anderen. Sterker nog, men hecht kennelijk zo aan coalitiebelangen en -afspraken dat door het college ingebrachte voorstellen ongeacht de vele ingebrachte andere geluiden voor de volle honderd procent ongewijzigd de raadsvergaderingen passeren. Lang leve het dualisme!

Bestevaerweg

Bestevaerweg

Ten slotte. Het feit dat een door mij namens de BOP ingediende motie aangaande de onveilige verkeerssituatie die is ontstaan op de Bestevaerweg na de aldaar ingestelde 30 KM zone met uitzondering van het CDA raadsbreed werd ondersteund, doet niets af aan het feit dat het gevoel voor spek en bonen mee te draaien in de Baarnse gemeenteraad overheerst. Leidt u hier echter niet uit af dat wij van de BOP onze hoofden in de schoot leggen. Sterker nog, u zult van de BOP nog horen!

Algemene Beschouwingen

Kees Koudstaal | 25-10-2006

Vandaag, woensdag 25 oktober 2006, aanvang 10.00 uur, vonden in de gemeenteraad van Baarn de Algemene Beschouwingen plaats. Namens de BOP-fractie stak ik onderstaand verhaal af. Daar werd weliswaar goed naar geluisterd, maar kon wat betreft de daaraan gekoppelde moties* niet rekenen op de steun van een raadsmeerderheid. De moties met betrekking tot het Paleis Soestdijk, de Werkgelegenheid en Jongerenhuisvesting zijn door mij staande de vergadering, gehoord de beraadslagingen en vanwege redenen van tactische aard teruggetrokken en dus niet in stemming gebracht. Dit houdt de mogelijkheid open om er in een later stadium via een raadsvoorstel op terug te komen.

De moties die de BOP wél in stemming heeft laten brengen, hadden betrekking op de aanstelling van een cultuurconsulent en een tweetal politiesurveillanten. Bij hoofdelijke stemming spraken slechts de eenmansfracties (Hart voor Baarn, Christen Unie, Groenlinks, de LTS en natuurlijk de BOP) zich uit vóór de moties.
Het is tekenend dat de drie grote coalitiepartijen in deze hun verkiezings-beloften niet wilden nakomen. Zo gaf de VVD in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 als actiepunt in haar verkiezingsprogramma aan: ‘Leefbaarheid en veiligheid moeten worden bevorderd door meer politie op straat.’ Wat die belofte waard blijkt, bleek vandaag: de VVD weigert er financiële consequenties aan te verbinden. De PvdA die als actiepunt met betrekking tot het Baarnse cultuurbeleid in het verkiezingsprogramma pleitte voor de ‘Handhaving van de cultuurconsulent’ , stemde tegen het betreffende voorstel van de BOP.
De CDA-fractie gaf bij monde van haar voorzitter aan gewoon overal tegen te stemmen als dat extra geld zou gaan kosten…

Om half zes ‘s middags kwam er een einde aan een lange dag raadsvergaderen. In de ongetwijfeld gezellige borrel na en het in het vooruitzicht gesteld etentje had ik even geen trek. Thuis kon ik nog net aan de etenstafel aanschuiven. Later op de avond trakteerde ik mijzelf op een borrel en de volgende morgen stond ik gezond weer op…

Kees Koudstaal
fractievoorzitter BOP

*U treft de door de BOP voorbereide moties aan onder de Algemene Beschouwing van de BOP onder aan deze pagina.

ALGEMENE BESCHOUWING 2006
BAARNSE ONAFHANKELIJKE PARTIJ

Meneer de voorzitter,

De Gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar zorgde voor een herstel van de oude Baarnse politieke orde. Onder regie van de VVD kon binnen de kortste keren een coalitieakkoord voor de jaren 2006-2010 worden gesloten waarin de liberalen zich samen met PvdA en CDA konden vinden.

Bij het aantreden van het huidige College van B&W duidde ik namens de BOP dat overeengekomen akkoord als gebakken lucht. Het is teleurstellend te moeten constateren dat de programmabegroting die nu voor ons ligt daar qua gewicht niet voor onder doet. Ik lees over doelstellingen, subdoelstellingen, concretiseringen, kengetallen, ja, zelfs het woord ‘visie’ duikt er met regelmaat in op. Wat de BOP zo stoort, is het feit dat het juist dáár achter de dubbele punt aan ontbreekt. Wat deze programmabegroting duidelijk maakt, anderen spraken daar al over, is het gemis aan een raads- of coalitieprogramma, waarin duidelijk én hard wordt gemaakt wat nou de concrete doelen zijn die de coalitie nastreeft.

Uit vooroverleg met een aantal andere kleine fracties in deze raad kon ik opmaken welke onderwerpen zij aan de orde zouden stellen vandaag. Als hekkensluiter wil ik niet in herhalingen vervallen en beperk mij dan ook tot een tweetal hoofdpunten.

Over het cultuurbeleid:

Meneer de voorzitter, ik trap hoop ik een open deur in als ik opmerk dat cultuur de intellectuele smeerolie vormt van de samenleving. En verstaat u het woord ‘intellectueel’ hier niet als elitair. Ook bijvoorbeeld de amateur zang-, dans- en toneelgroepen vormen een onderdeel van de Baarnse podium- en muziekcultuur.

De BOP vindt het door het college tentoongespreide ambitieniveau absoluut onder de maat. De opmerking dat het college ‘mogelijk sommige onderdelen’ van de bezuinigingen die in de vorige raadsperiode zijn doorgevoerd zal heroverwegen, is ons inziens veel te mager en voorspelt niet meer dan een her en der opgeplakt pleistertje tegen het bloeden.

De rollen die het college ziet weggelegd voor het cultureel centrum De Speeldoos en de Baarnse bibliotheek liggen voor de hand en worden door de BOP onderschreven. Op die instellingen moeten we in Baarn niet bezuinigen, maar gewoon zuinig zijn. Waar we wél op moeten letten is dat de activiteiten die daar ontplooid worden voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Wat dit betreft steunen wij van harte het voorstel van Groen Links om in Baarn te komen tot de invoering van een dorpspas.

Ik sprak over De Speeldoos en de bibliotheek, maar er speelt zich op het culturele vlak veel meer af in Baarn. Als voorbeeld noem ik de activiteiten van de Baarnse Muziekkring die klassieke muziek concerten organiseert in Kasteel Groeneveld, maar er zijn Baarnaars, al dan niet verenigd in een breder collectief, actief met andere muziekgenres zoals jazz en popmuziek en wat dacht u van het in juli van dit jaar zo succesvol georganiseerde Klezmer-festival in de Pauluskerk op de Brink. Ook dergelijke activiteiten vormen waardevolle bijdragen voor de Baarnse samenleving en verdienen dan ook gulle support van gemeentelijke zijde.

Het plan om in 2007 van start te gaan met het ontwikkelen van een nieuw cultuurbeleid voor Baarn acht de BOP overbodig. Er is in Baarn op dit terrein al voldoende know how aanwezig. Ik wijs alleen al naar stichting Cultuur Platform Baarn. Zeker ook gelet op dat wat er op ons af gaat komen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het naar de mening van de BOP noodzakelijk dat de onlangs wegbezuinigde cultuurconsulent zo snel als mogelijk weer wordt aangesteld. Onze wens gaat uit naar iemand die minimaal in een halftijdse aanstelling in nauw overleg met de stichting Cultuur Platform Baarn het Baarnse cultuuraanbod waar nodig ondersteunt, stimuleert en kanaliseert. De BOP roept het college op om financiële ruimte te zoeken binnen het positieve saldo van ¤ 400.000,- dat de begroting kent om zo’n aanstelling mogelijk te maken. Hiertoe zal een motie door mijn fractie worden ingediend.

En dan nog dit. Een van de sterkste troeven die we in de hand hebben om Baarn regionaal én nationaal op de kaart te zetten is het Paleis Soestdijk. Er is straks sprake van een tijdelijke openstelling voor de duur van drie of vier jaar. Wat er daarna gaat gebeuren met het paleis ligt in de schoot van de toekomst verborgen. De BOP roept het college op om in nauwe samenwerking met het comité Salve Soestdijk actie te ondernemen om te komen tot de realisering van een Rijksmuseum voor de 19e eeuw in het paleis. Samenwerkingsverbanden met musea als het Paleis Het Loo, het Koninklijk Paleis op de Dam en het Amsterdamse Rijksmuseum liggen hier voor de hand. Ook deze wens is door de BOP in een motie vastgelegd.

Over de Veiligheid: 
Meneer de voorzitter, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de BOP zich onder andere uitgesproken voor meer blauw op straat. Het wegbezuinigen van de twee politiesurveillanten in de vorige raadsperiode was naar onze mening een ondoordachte daad. Een leefbaar Baarn vraagt immers om politietoezicht. De BOP pleit niet voor een politieagent in elke straat of achter elke boom. Wat wij wel mét veel Baarnse burgers wenselijk vinden, is de terugkeer van een als politieagent herkenbare opsporingsambtenaar in het Baarnse straatbeeld. Iemand die weet wat er in ons dorp leeft, die signaleert, preventief optreedt en waar nodig repressief.

Het is treurig te moeten vaststellen dat het na de reorganisatie in 1993 landelijk vormgegeven politiebeleid het politieapparaat zo heeft afgetakeld, dat het politietoezicht zich vrijwel uitsluitend nog concentreert in de probleemgebieden van de grote steden.

Dat de toezichthoudende politieagent uit de Baarnse wijken is verdwenen, is voor de BOP niet te verteren. Op tal van plekken in Baarn doet men maar wat. Laat ik u een voorbeeld uit de praktijk geven. Ik schrijf vrijdag de 13e oktober jongstleden. Het is rond de klok van half een ‘s middags en ik loop in de Laanstraat op weg naar het Postkantoor. Ter hoogte van C1000 verschijnt er een tweetal geüniformeerde politieagenten in het straatbeeld. Dat dit opvalt is feitelijk al veelzeggend. Een volwassen fietser wurmt zich al rijdend tussen de voetgangers door in de richting van de politieagenten. Ik denk, zo die hangt! Maar wat schets mijn verbazing. Hij wordt niet eens corrigerend toegesproken. Ik versnel even mijn pas en spreek de agenten aan. Ik vraag wat ze aan het doen zijn in de Laanstraat, zijn ze misschien aan het surveilleren? Waarom ik dat wil weten, krijg ik als antwoord. Ik maak duidelijk dat ze even tevoren bijna van de sokken zijn gereden door een fietser op een tijdstip dat het verboden is te fietsen in de Laanstraat. Het verbijsterende antwoord luidt, dat ze niet overal op kunnen letten.

Meneer de voorzitter, als actiepunten geeft het college aan in 2007 te zullen pleiten voor meer politie-inzet in Baarn en voor handhaving van de snelheid in de 30 km-gebieden. Het is naar onze mening verspilde moeite. Van de landelijke overheid of het Openbaar Ministerie heeft Baarn in deze niets te verwachten. De situatie vraagt om doeltreffender beleid en daar zullen we als gemeente zélf in moeten investeren. Informatie uit Soest waar een zevental politiesurveillanten actief is (!), leert ons dat een en ander een jaarlijks kostenplaatje oplevert van 47.000 euro per opsporingsambtenaar. De BOP roept het college op om op zo kort mogelijke termijn actie te ondernemen die moet leiden tot de aanstelling van een tweetal politiesurveillanten. De financiering kan wat ons betreft plaatsvinden binnen de ruimte die het positieve saldo van de begroting biedt. Ook in deze kunt u van de BOP een motie tegemoet zien.

Tenslotte:
Meneer de voorzitter, ik sluit af met een tweetal opmerkingen. In het kader van de werkgelegenheid geeft het college als doelstelling aan: ‘het behoud en waar mogelijk doen toenemen van de werkgelegenheid (met name laaggeschoold werk) voor inwoners van Baarn’. Dat klinkt sympathiek, maar is verre van realistisch. De Nederlandse samenleving, ook de Baarnse, vraagt juist om een investering in kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen. Eerdere sprekers vandaag omschreven Baarn al als een dorp dat óók qua bereikbaarheid uitstekend ligt in het centrum van Nederland. Met zoveel kwaliteit in de hand moet het college actief de boer op gaan om Baarn juist te promoten als dé plaats waar het ook facilitair uitstekend toeven is voor adviesbureaus, researchinstellingen, bedrijfsopleidingen, marketingbureaus, uitgeverij- en mediabedrijven. Een prettige bijkomstigheid is dat in de slipstream van dergelijke bedrijvigheid als vanzelf vraag zal ontstaan naar lager gekwalificeerd personeel en zo worden er twee vliegen in een klap geslagen.

Mijn tweede opmerking heeft van doen met het Baarnse huisvestingsbeleid en dan met name waar het betreft de jongerenhuisvesting. Overal in Nederland worden plannen ontwikkeld die leiden tot de omvorming van grote leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden, zoals wij die óók in Baarn kennen, tot gebouwen waarin zich ateliers en wooneenheden bevinden voor jongeren. De BOP bracht dit eerder hier ter sprake en kreeg toen te horen van de verantwoordelijk portefeuillehouder dat de Baarnse situatie dat niet toeliet. Meneer de voorzitter, ook naar de mening van de BOP is Baarn een in meerdere opzichten bijzondere gemeente. Het kan echter niet zo zijn dat waar elders dit soort initiatieven wel degelijk kans van slagen hebben, Baarn een uitzondering op de regel zou vormen.
Ook wat deze laatste twee onderwerpen betreft heeft de BOP moties voorbereid die u dan ook straks tegemoet kunt zien.

Dit was het wat de BOP betreft meneer de voorzitter, dank voor uw aandacht.

Kees Koudstaal
fractievoorzitter BOP
25 oktober 2006

De door de BOP voorbereide moties:

MOTIE AANSTELLING CULTUURCONSULENT
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programma 4.3 ‘Cultuur’;

Constaterend:
– dat het niet structureel maken van een eerder tijdelijk aangestelde cultuurconsulent heeft geleid tot een onwenselijke situatie;

Overwegende:
– dat het Baarnse cultuurbeleid, zeker ook met het oog op dat wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeentelijke organisatie zal gaan vorderen, vraagt om een herstel daarvan;

Draagt het college op:
– uiterlijk in december 2006 de gemeenteraad een voorstel voor te leggen dat voorziet in het vrijmaken van gelden binnen de begroting 2007 ten laste van de begrotingsruimte (begrotingsoverschot) ten behoeve van een cultuurconsulent op basis van een halftijds dienstverband zo snel als mogelijk in 2007.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE JONGERENHUISVESTING
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programmapunt 8.2 ‘Wonen’;

Constaterend:
– dat binnen de gemeente Baarn met name op het bedrijventerrein ‘De Drie Eiken’ veel kantoorruimte leeg staat;
– het een landelijk verschijnsel is dat die leegstand een permanent karakter heeft;

Overwegende:
– dat dergelijke panden zich goed zouden kunnen lenen voor jongeren-huisvesting

Draagt het college op:
– op korte termijn een onderzoek te starten naar de (on)mogelijkheden tot het creëren van jongerenhuisvesting in leegstaande kantoorpanden en de Raad hieromtrent middels een informatiebrief te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE POLITIEZORG
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programmapunt 6 ‘Integrale veiligheid’;

Constaterend:
– dat het politietoezicht in Baarn volstrekt tekort schiet;

Overwegende:
– dat een leefbaar Baarn vraagt om als opsporingsambtenaar herkenbare politiesurveillanten in het straatbeeld;

Draagt het college op:
– uiterlijk in december 2006 de gemeenteraad een voorstel voor te leggen dat voorziet in het vrijmaken van gelden binnen de begroting 2007 ten laste van de begrotingsruimte (begrotingsoverschot) ten behoeve van het aanstellen van een tweetal politiesurveillanten zo snel als mogelijk in 2007.

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE TOEKOMST PALEIS SOESTDIJK
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programma 4.3 ‘Cultuur’;

Constaterend:
– dat de toekomst van het Paleis Soestdijk na de tijdelijke openstelling van drie tot vier jaar volstrekt ongewis is
– dat de gemeente Baarn met genoemd paleis een enorme educatieve en toeristische troef in handen heeft;

Overwegende:
– dat het initiatief van het comité Salve Soestdijk om te komen tot de realisering van een Rijksmuseum voor de 19e eeuw in het paleis warme ondersteuning verdient;

Verzoekt het college:
– in samenspraak met genoemd comité op korte termijn promotionele initiatieven te ontplooien die zouden kunnen leiden tot de realisering van een dergelijk museum in Paleis Soestdijk..

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE WERKGELEGENHEID
De raad van de gemeente Baarn in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2006;
Naar aanleiding van de Programmabegroting 2007-2010 inzake het Programmapunt 7 ‘Werkgelegenheid’;

Constaterend:
– dat bedrijvigheid voor laaggeschoolden zich steeds meer verplaatst naar lage lonen landen
– dat Baarn qua ligging en faciliteiten met name veel te bieden heeft voor bedrijven, instellingen en organisaties die plaats bieden aan kwalitatief hoogwaardige arbeid;

Overwegende:
– dat de in de Programmabegroting genoemde term ‘laaggeschoold werk’ een achterhaalde is
– dat in de slipstream van kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen als vanzelf werk ontstaat voor laaggeschoolden;

Verzoekt het college:
– een actief beleid te voeren inzake het op de kaart zetten van Baarn als ideale vestigingsplaats voor bedrijven als adviesbureaus, research-instellingen, bedrijfsopleidingen, marketingbureaus, uitgeverij- en mediabedrijven, die plaats bieden aan kwalitatief hoogwaardige arbeid;
– en de raad middels een informatiebrief in april 2007 op de hoogte stellen van de in deze ondernomen acties.

En gaat over tot de orde van de dag