Categoriearchief: Actueel

Nieuws uit Baarn

Drie drempels voor ontwikkeling plannen Paleis Soestdijk

Het AD gaat in de editie van jl. 6 mei onder de kop ‘Wie had schuld aan de impasse rond Paleis Soestdijk?’ nader in op de oplossing die onder leiding van de oud-burgemeester van Houten Wouter de Jong is gevonden om het gat van 13 miljoen  in de begroting van paleiseigenaar, de Meyer-Bergman Erfgoed Groep (MBEG), te dichten. Het krantenartikel maakt nog eens duidelijk dat de oud-burgemeester zich vooral laat kennen als His Master’s Voice. De Jong volgt immers klakkeloos het verhaal van de MBEG dat de oude bosgroeiplaatsen-regel stamt van ver ná de verkoop van het paleis aan de MBEG. Dat is regelrechte onzin. De overdracht van het paleis vond plaats eind 2017 en al op 1 november 2016 stelde Gedeputeerde Staten van Utrecht de Beleidsregels natuur en landschap voor de provincie Utrecht vast. Lees verder

Geen nieuwe utopie najagen svp

In een persbericht brengt actiegroep de Baarnse Feniks ‘fantastisch’ nieuws aangaande het realiseren van een cultuurhuis in het dorpscentrum. Nu het college ten lange leste tot de slotsom is gekomen dat uitvoering van het Arcadeplan de gemeente voor onverantwoord hoge uitgaven stelt, pleit de Feniks nu voor een cultuurhuis op de plek van de huidige bibliotheek en de daarboven gelegen acht woningen tot en met het aan de Burgemeester Penstraat gelegen Nutsgebouw en misschien kan daar ook het aan de Brink gelegen HEMA-pand bij worden betrokken. Zonder gebruik te maken van het HEMA-pand zou met de bouw van zo’n cultuurhuis een investering  van 11 miljoen euro gemoeid zijn. De Baarnse Feniks: “Dat zou fantastisch zijn, want daarmee kom je dicht in de buurt van de investeringen die nu en de komende jaren in de ‘Speeldoos’ moeten worden gedaan.” Lees verder

Waar stoelt het college zijn enthousiasme eigenlijk op?

(Aanvulling met een nota bene d.d. 4 mei 2020)

Het gezamenlijke persbericht van de Gemeente Baarn, Provincie Utrecht, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en het Rijksvastgoedbedrijf aangaande de gevonden oplossing voor het miljoenentekort waar de MBEG tegenaan was gelopen ademt een groot gevoel van optimisme. Nu de inhoud van het acht pagina’s tellende ‘Advies sluitend krijgen businesscase Landgoed Paleis Soestdijk’ is ingedaald, rijst bij de BOP de vraag, waar dit positivisme op gestoeld is. 

De vier partijen laten weten dat met de gemaakte afspraken wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar april vastlegde in een motie. Het persbericht zegt het zo: “Alle partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Het resultaat van alle inspanningen is dat er weer een belangrijke gezamenlijke stap is gezet in de herontwikkeling van het landgoed, waarbij we natuurwaarden beschermen. Met als gezamenlijk doel, het landgoed te transformeren tot een sieraad voor de toekomst.”

Bij de tevredenheid die de opstellers van het persbericht uitstralen valt een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Lees verder

Tekort MBEG Paleis Soestdijk gedicht

 

De Meyer-Bergman Erfgoed Groep (MBEG) is eruit. Onder leiding van de oud-burgemeester van Houten, Wouter de Jong, is er in samenspraak met o.a. de provincie en de gemeente een oplossing gevonden voor het eerst elf maar later dertien miljoen euro grote gat in het verdienmodel waar de paleiseigenaar tegenaan was gelopen. Met de bouw van 70 à 80 woningen verdeeld over tien appartementsgebouwen in het Paardenbos, wat minder gedoe in de paleistuin en het nemen van een deel van het ‘verlies’ voor eigen rekening, straalt men samen met het Baarnse college van burgemeester & wethouders uit dat niets de planvorming voor Made by Holland nog in de weg staat. De BOP staat daar anders in, want de motie die de raad vorig jaar aannam behelsde meer dan alleen de woningbouw op het Alexanderkwartier. Zo zag de raad ook geen heil in de bouw van een nieuw hotel met 120 kamers op de tegenover het Paleis gelegen Parade. En hoe zien de aanpassingen die men in petto voor de Amsterdamsestraatweg eruit om te maar te zwijgen over hoe de plannen zich overall verhouden met de natuurtoetsen? Los van dit alles blijft het hoge evenementengehalte dat de MBEG in petto heeft voor de Parade en de paleistuin een heikel punt voor de BOP. Lees verder

En nu ontwaken en aan de slag alsjeblieft!

Het college is eruit. Er is lang genoeg gedroomd over de komst van een cultuurhuis aan de Brink. De raad krijgt het advies als de wiedeweerga te ontwaken uit de droom en het college de ruimte te geven aan de slag te gaan met de vernieuwbouw van de aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldooslocatie. Het Arcadeplan brengt teveel onzekerheden en bovenal onverantwoorde financiële risico’s met zich mee, zeker ook met het oog op een ‘strenge bezuinigingsronde’ die het college aankondigt voor 2021. Feitelijk onderschrijft het college alle bezwaren die al eerder zijn ingebracht door de BOP. Ons dwarsliggen had niets van doen met hoogstaand intellect, maar alles met boerenverstand.  Lees verder

Verslag van een raadsvergadering coronaproof

De eerste Baarnse gemeenteraadsvergadering op afstand zit erop. Langs digitale weg waren er afstanden gecreëerd die besmetting met het coronavirus onmogelijk maakte. Ondanks het feit dat er sprake was van een dunne agenda nam de vergadering van jl. woensdag 22 april uiteindelijk meer dan drie uur in beslag. De BOP bereidde drie moties vreemd aan de agenda voor. Twee daarvan haalden geen meerderheid, één wel. Die motie had niet van doen met een lokale aangelegenheid, maar alles met internationale solidariteit en medemenselijkheid. In de mede door de fracties van GroenLinks, PvdA en CU/SGP motie werd het college opgeroepen Baarn aan te laten sluiten bij de door een aantal vluchtelingenorganisaties geïnitieerde Coalition of the Willing.  Lees verder

Geheime cijfers. Waar loopt het college voor weg?

Op verzoek van de fracties van GroenLinks, PvdA en de BOP deelde het college jl. 16 april met de gemeenteraad de cijfers aangaande het bedrag dat gemoeid is met het door de gemeente geïnitieerde én gefinancierde participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk. Jammergenoeg voorzag het college die informatie van het stempel vertrouwelijk. Samen met de fracties van GroenLinks en PvdA betreurt de BOP deze wijze van handelen, omdat het volstrekt niet past bij de transparante overheid die zij voorstaan. Voor de goede orde, de BOP kan zich voorstellen dat een deel van de door het Adviesbureau Awareness uitgebrachte offerte met het oog op concurrentiebelangen niet aan de openbaarheid wordt prijsgegeven, maar wat staat het openbaar delen van de koele eindbedragen in de weg? Uiteindelijk ligt het eindoordeel over dit handelen door het college bij de gemeenteraad. Het argument dat het onderwerp van de vraag momenteel in het kader van een WOB-procedure onder de rechter is, wordt niet gedeeld door de drie fracties. Het betreft hier immers een zaak tussen het college en de gemeenteraad waar de rechter buiten staat. De BOP zal in elk geval aandringen op het openbaar maken van de niet gespecificeerde kosten. Zonder openbaarmaking van die cijfers kan immers het noodzakelijke publieke debat over dit onderwerp niet worden gevoerd. Lees verder

Tijd voor een streep door het Arcadeplan

Update 15 april 2020:

Gelet op de zware economische recessie die voor de deur staat kondigde de BOP samen met de fracties van de VVD en PvdA voor de raadsvergadering van as. 22 april een anti-Arcadeplan-motie aan. De fracties van VoorBaarn, D66, CDA, GroenLinks en de CU/SGP hebben inmiddels laten weten de motie niet te zullen steunen. De fracties wachten tot eind mei alvorens een besluit te nemen over de nieuwbouw van een nieuw cultuurhuis aan de Brink. Wij vinden dat kortzichtig en niet getuigen van wijsheid, maar omdat we weten hoe de hazen lopen in de raad en trekken aan een dood paard geen zin heeft, wordt de motie niet ingediend.


 Het staat vast dat de corona (Covid-19)-crisis naast ernstige gezondheidsproblemen ook een serieuze economische terugval met zich meebrengt. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat Nederland zich beweegt in de richting van een recessie die de economische terugval van 2008 zal overtreffen. Dat hierdoor veel van onze inwoners in hun portemonnee geraakt zullen worden is evident. Ook de gemeentelijke begroting zal ernstig onder druk komen te staan. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om het voorzieningenpeil voor onze inwoners op peil te houden. Het college gaf al eerder aan dat de grenzen van onze gemeentelijke uitgaven – zonder extra verhogingen van gemeentelijke lasten – in zicht zijn. Dat is een van de redenen waar ons verzet tegen de nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink aan ten grondslag ligt.

Lees verder

Kies voor zekerheid en jaag geen droom na

Website Gooi & Eemlander

Bij monde van hun voorzitter Jan de Wijer pleiten de verenigde  centrumwinkeliers samen met een aantal vastgoedeigenaren ervoor om gelet op de coronacrisis de centrumplannen even in de koelkast te zetten. Genoemd wordt ondermeer het Arcadeplan. In een korte aan de gemeenteraad gerichte brief laten de centrumondernemers weten, ‘dat de wereld en dus ook Baarn er over een paar weken anders uit zal zien en dat plannen (nog) niet te maken zijn en voorspellingen (nog) niet te doen’. Lees verder

Coronacrisis houdt ook Baarn stevig in zijn greep

Alhoewel er momenteel belangrijker zaken aan de orde zijn die om aandacht vragen dan bijvoorbeeld een stroomhuisje op de Brink, kan het niet zo zijn dat vrijwel alles in onze gemeente langdurig ondergeschikt wordt gemaakt aan het coronavirus. Zolang de beperkende richtlijnen van de overheid van kracht zijn moeten er ook binnen het pand Laanstraat 1 voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo spreekt het voor zich dat er tijdelijk geen al te zwaar beroep gedaan kan worden op ambtenaren. Ook het werk van de gemeenteraad is geminimaliseerd, slechts het hoognodige wordt behandeld. Dat publiek geen toegang heeft tot de gewoonlijk openbare raadsvergaderingen is logisch. Via RTVBaarn kunnen de vergaderingen thuis worden gevolgd. De coronacrisis vraagt veel gevraagd wordt van zowel het college als de ambtelijke organisatie en hier past het onze waardering daarover uit te spreken.

Hoe verder?

Lees verder