Categoriearchief: Actueel

Nieuws uit Baarn

Lees altijd de bijsluiter!

Jongstleden 21 oktober bracht de BOP een fictief woningbouwplan naar buiten. Gelet op de reacties die het fake news opleverde hebben maar weinigen de onder het verhaal geplaatste link ‘Raadpleeg de bijsluiter’ aangeklikt. Zo komt het dat ook uit politieke hoek een aantal enthousiaste reacties op het vermaledijde idee woningen te bouwen aan de randen van het Baarnse Bos loskwam. Het laat zien hoe gemakkelijk door projectontwikkelaars gebezigde promotaal wordt geslikt door de politiek, al moet gezegd worden dat de fractievoorzitter van het CDA er in dit geval wel doorheen prikte. Resteert de vraag waar zijn droefheid was toen eerder de MeyerBergman Erfgoed Groep tien grote, diep in het Borrebos bedachte appartementengebouwen, elk met een footprint van 800 m² en een nokhoogte van 15 meter, omschreef als bosachtige villa’s die de natuur ter plaatse zouden gaan versterken? Dat onzinverhaal werd door de Baarnse politiek inclusief de fractievoorzitter van het CDA voor zoete koek geslikt!

Draag de button

Bestel de button!

Zoals u in de bijsluiter bij het nepnieuws kunt lezen willen wij met onze actie het verzet tegen de bouwplannen van de MBEG een nieuwe impuls geven. Tegelijkertijd willen wij aangeven dat er overal binnen en buiten de rode contouren van onze gemeente wordt geloerd naar plekken waar woningen uit de grond gestampt kunnen worden. Al in een ver verleden sprak men over woningbouw aan de randen van het Baarnse Bos. Ook de borders van het Cantonpark zijn ooit geopperd voor dat doel. Met in beeld komende locaties als het Maarschalksbos en de Rusthoekweide voor mogelijke woningbouw blijft alertheid geboden! Te beginnen natuurlijk bij het woningbouwplan voor het Borrebos. Bent u met ons van mening dat woningbouw daar ongepast is draag dan de button  ‘Geen woningbouw Borrebos’. En gelooft u ons, ook zonder die woningbouw zal Paleis Soestdijk niet instorten. Daar zetten we graag met u een boom over op!

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Toekomstbestendig groen wonen in Baarn goed mogelijk!

De BOP was voornemens tijdens haar jaarlijkse Algemene Beschouwing op woensdag 21 oktober 2020 een baanbrekend woningbouwplan te presenteren. Nu dit jaarlijkse ‘politieke hoogtepunt’ van de raadsagenda is gevoerd en coronamaatregelen zorgen voor een andere wijze van vergaderen kiest de BOP voor een aangepaste presentatie van een plan dat de bouw behelst van een groot aantal klimaatneutrale, duurzame woningen in een passende groene omgeving.  Lees verder

BOP komt met baanbrekend woningbouwplan

De BOP was voornemens om tijdens de gemeenteraadsvergadering van jl. woensdag 14 oktober een omvangrijk woningbouwprogramma aan te kondigen. Vanwege de strengere door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen is die vergadering afgelast en voorlopig zullen de gemeenteraadsvergaderingen zich weer langs digitale weg voltrekken. Geen ideale situatie om het opzienbarende plan, dat de bouw behelst van een aanzienlijk aantal klimaatneutrale, duurzame woningen in een passende groene omgeving, wereldkundig te maken. Lees verder

Hoezo piketpaaltjes in het Borrebos?

Gooi & Eemlander 17/10/2020

Aanvulling 18 oktober 2020:

Inmiddels kan uit persberichten worden opgemaakt dat de piketpaaltjes zijn geslagen met het oog op het aanstaande ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Een tip voor de paleiseigenaar. Gelet op het feit dat velen begaan zijn met het lot van het Borrebos graag voortaan dit soort acties middels een persbericht vooraankondigen.

 


Wij zijn benaderd door een inwoner van onze gemeente die haar verontrusting uitspreekt over het feit dat er in het ten noorden van het aan de Amsterdamsestraatweg voormalige kazernecomplex van de Koninklijke Marechaussee gelegen bosgebied, te weten het Borrebos, diverse piketpaaltjes in de grond zijn geslagen (Op bijgevoegde foto één van de paaltjes). Daarbij werd het vermoeden uitgesproken dat een en ander in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep zou zijn geschied om de plekken te markeren bedacht voor de door de projectontwikkelaar gewenste appartementengebouwen. Een en ander zou natuurlijk onbestaanbaar zijn, maar voor alle zekerheid vragen wij vandaag het College van Burgemeester en Wethouders onderstaande vragen te beantwoorden:

Is het college bekend met het feit dat er in bedoeld bosgebied piketpaaltjes zijn geslagen?

– Indien het college daar niet van op de hoogte is kan het college dan op zoek gaan naar het antwoord op de vraag naar het waarom van de piketpaaltjes en de raad hieromtrent spoedig te informeren?

– Mocht blijken dat het plaatsen van de piketpaaltjes inderdaad van doen heeft met de in het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk genoemde appartementengebouwen is het college dan bereid ervoor zorg te dragen dat de piketpaaltjes op zo kort mogelijke termijn worden verwijderd?

Het college heeft 30 dagen de tijd de vragen te beantwoorden over het hoe en waarom van de piketpaaltjes.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Over de eindafrekening participatiekosten Paleis Soestdijk nog geen nieuws

Vandaag heeft het college geantwoord op onze jl. 4 september gestelde vragen over de totale kosten die de gemeente maakte om het participatieproces rond het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vorm te geven. Al eerder gaf het college aan dat daarmee vooralsnog een bedrag van € 66.350 gemoeid is. Over de door het Haagse adviesbureauAwareness – dat de participatie vormgaf – gemaakte meerkosten wordt nog onderhandeld. Lees verder

En weer heft de coalitie de wethouder op het schild

Het ging er weer ouderwets aan toe tijdens de debatraad van jl. 9 september. Wij brachten daar onze kritiek naar voren op de handelwijze van wethouder Jansma tijdens de bespreking van het raadsvoorstel “Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg” waar de wethouder de heer Korsse, hij is jurist van de landgoedeigenaar, alle ruimte gaf om als zíjn adviseur te reageren op de inspraak van de heer Bosch van Drakestein. Die laatste gaf namens de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. de nodige kritiek op de bestuurlijke lus die het college samen met de landgoedeigenaar had bedacht om de bouw van een theehuis te kunnen realiseren op het weiland Overbosch. En passant zette de jurist de Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t Gooi en Milieuzorg Zeist in een kwaad daglicht door in strijd met de waarheid te stellen dat die partijen op een uitnodiging voor overleg zouden hebben laten weten “wij gaan hier niet aan meewerken, zoek het zelf maar uit”. Lees verder

Gelijke monniken, gelijke kappen … zou je denken…

Met het oog op Covid-19 geldt voor de gemeenteraadsvergaderingen een aantal tijdelijke spelregels. Zo is om aan de 1.5 metermaatregel te kunnen voldoen uitgeweken naar het aan de Hilversumsestraatweg gelegen restaurant Groot Kievitsdal. Daar kunnen ook insprekers hun zegje doen over onderwerpen die hen aangaan. In de praktijk werkt het zo. De voorzitter kondigt de inspreker aan. Die neemt vervolgens plaats achter een voor hem/haar gereserveerde en gedesinfecteerde tafel. Hij/zij wordt door de voorzitter uitgenodigd zich voor te stellen en aan te geven uit welken hoofde hij/zij spreekt. Vervolgens laat de voorzitter weten dat voor de inspraak een tijdslimiet geldt van 5 minuten. Zo geschiedde het tijdens de informatieraad van jl. 4 september ook bij de behandeling van het raadsvoorstel “Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg”.

Lees verder

En dan nog dit over het dossier ‘Paleis Soestdijk’

Na een turbulente afsluiting van het voorbije politieke seizoen, waarin veel is gebeurd met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk, ging eerder deze maand een nieuw politiek jaar van start. Naar verwachting krijgt de gemeenteraad begin 2021 een ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk ter behandeling aangeboden. Het op 15 juli 2020 door vrijwel de gehele gemeenteraad, alleen de BOP sprak zich tegen de plannen uit, geaccordeerde voorbereidingsbesluit zal de basis vormen voor dat ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 4 september tot en met 5 oktober 2020 ligt het VOBP ter inzage en kan er door “een ieder” op worden gereageerd middels een schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn ingediende inspraakreactie. Het college zal na 5 oktober in een ‘nota van inspraak’ nader ingaan op de reacties en geeft aan dat ook bekeken zal worden ‘of en hoe de plannen voor Soestdijk en het bestemmingsplan aangepast dient te worden.’ 
Lees verder

Botulisme, een terugkerend probleem in de Bottervijver

De Baarnsche Courant meldt op 17 augustus 2020 dat er sprake is van botulisme in het water van de bij De Botter gelegen vijver. Daar zou inmiddels sprake zijn van vier dode jonge zwanen. Eigen onderzoek leert dat er inmiddels zes zwanen de dood hebben gevonden in de vijver. Een van de omwonenden heeft van een medewerker van het Waterschap Vallei en Veluwe begrepen dat er inderdaad sprake is van botulisme in de vijver. Dat is ook de reden waarom een door de Vogelopvang Soest behandelde zwaan daar niet kon worden teruggeplaatst. Het is niet voor het eerst dat er melding wordt gemaakt van botulisme in de betreffende waterpartij. Lees verder

Bestevaerweg niet doortrekken!

17 september 2020:
Naar het zich laat aanzien is het gevreesde doortrekken van de Bestevaerweg via de polder naar Soest van de baan. Een door de BOP opgesteld amendement waarin wordt voorgesteld de gevreesde optie uit de Mobiliteitsvisie te schrappen is inmiddels mede ondertekend door de fracties van PvdA, GroenLinks, VoorBaarn, D66 en CU/SGP. Aangezien de verantwoordelijk wethouder eerder al aangaf geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van de optie uit de Mobiliteitsvisie ziet de BOP met de medi-indieners van het amendement de uitkomst van de stemming op woensdagavond 23 september met vertrouwen tegemoet.


Komende maand september behandelt de gemeenteraad de Nota Mobiliteitsvisie. Een onderdeel van de visie vormt het doortrekken van de Bestevaerweg via de polder naar Soest. Terecht trekken de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) in de Baarnsche Courant van vrijdag 14 augustus fel van leer tegen dit onzalige idee. Het college geeft in de visie weliswaar aan dat het plan niet zijn eerste voorkeur heeft, maar waarom dan genoemd in de visie? In de discussie rond een cultuurhuis aan de Brink is de locatie HEMA/Bibliotheek ook als niet door het college gewenst optie ingebracht en maakt nu wel deel uit van de zoveelste onderzoeksronde. Wij delen de kritiek van de SBDE en de VVP in dezen ten volle en zullen volgende maand in elk geval voorstellen het idee volledig te schrappen uit de visie. Ook al omdat het karakter van de Bestevaerweg zich niet verhoudt tot het verkeersaanbod dat gaat ontstaan als dit onzalige bedenksel ooit bewaarheid zal worden.

Kees Koudstaal