Burgerparticipatie gevraagd… (II)

Gisteravond (19/12) nam de raad een besluit aangaande de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte die de komende jaren beeldbepalend wordt voor onze gemeente. Een meerderheid van de raad koos niet voor het door het college voorgestelde lagere onderhoudsniveau, waaraan gekoppeld een beroep op inwoners om zélf de handen uit de mouwen te steken om de woonomgeving strakker te maken en te houden. De fracties van VVD, VoorBaarn, PvdA, CU/SGP en de BOP wezen deze min of meer opgelegde vorm van ‘burgerparticipatie’ af en kozen voor een hoger service niveau. De jaarlijkse extra kosten van € 50.000 die dit met zich meebrengt kunnen in 2019 worden gedekt uit de Algemene Reserve en later door dit bedrag op te nemen in de meerjarenbegroting. De waarschuwing van het college dat deze extra uitgave andere zaken, waaronder duurzaamheid en klimaatmaatregelen in de weg zou gaan staan, werd door de voorstanders van het hogere onderhoudsniveau niet serieus genomen. Als in de jaarlijkse gemeentelijke begroting van ruim 57 mln. euro echt geen promille financiële ruimte kan worden gevonden voor deze gemeentelijke onderhoudstaak dan zou dit bedrag wat de BOP betreft via één procent meer te heffen onroerendezaakbelasting (OZB) mogen worden opgehaald.

Laanstraat d.d. 20 december 2018, 11.20 uur

A-sociaal gedrag…

Over het onderhoud van de publieke ruimte en de link naar burgerparticipatie kan dit nog worden opgemerkt. Het kan niet zo zijn dat alleen de overheid wordt aangesproken op het netjes (onder-)houden van de openbare ruimte. Het moet van beide kanten komen. Getuige het vele zwerfaval dat her en der langs ‘s-heren wegen in de gemeente wordt aangetroffen kunnen sommige inwoners ook de hand in eigen boezem steken. Dat past zeker de hondenbezitter die blijkbaar zonder enige schaamte zijn viervoeter liet kakken op een van ‘entreebloemen’ in de pas gerenoveerde Laanstraatpromenade. Laten we hopen dat de discussie rond het onderhoud van de openbare ruimte ook doordringt tot de bovenkamers van hondenbezitters die dit a-sociale gedrag vertonen…

Burgerparticipatie gevraagd…