Botulisme, een terugkerend probleem in de Bottervijver

De Baarnsche Courant meldt op 17 augustus 2020 dat er sprake is van botulisme in het water van de bij De Botter gelegen vijver. Daar zou inmiddels sprake zijn van vier dode jonge zwanen. Eigen onderzoek leert dat er inmiddels zes zwanen de dood hebben gevonden in de vijver. Een van de omwonenden heeft van een medewerker van het Waterschap Vallei en Veluwe begrepen dat er inderdaad sprake is van botulisme in de vijver. Dat is ook de reden waarom een door de Vogelopvang Soest behandelde zwaan daar niet kon worden teruggeplaatst. Het is niet voor het eerst dat er melding wordt gemaakt van botulisme in de betreffende waterpartij. Zo zijn er in de afgelopen vijf jaar regelmatig waarschuwingsborden bij de vijver geplaatst. Op de facebookpagina van de gemeente wordt in het voorjaar van 2018 gemeld dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar het mogelijk schoonmaken/baggeren van de vijver. Navraag bij een aantal omwonenden leert dat daar tot op heden geen sprake van is geweest. Volgens een van hen heeft het waterschap laten weten te wachten op de gemeente die eerst zorg zou moeten dragen voor de snoei van enkele langs de vijver staande bomen. Hoe het ook zij, al jarenlang is er van onderhoud van de vijver, die middels een waterverbinding en duikers verbonden is met de verderop aan de Koekoeksbloemlaan gelegen waterpartij en de Oostervijver, geen sprake met als gevolg dat botulisme zich daar regelmatig voordoet.

De website van het RIVM meldt dat botulisme een ernstige ziekte is die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum. Alhoewel de meeste vormen van bij (water-)dieren voorkomend botulisme volgens het RIVM niet schadelijk zijn voor de mens, is het wel zaak dat er wordt opgetreden tegen de bacterie die botulisme in het oppervlakte water veroorzaakt. Vastgesteld kan worden dat de omwonenden van de vijver zich terecht zorgen maken over de kwaliteit van hun woonomgeving. Tegelijkertijd geeft het ons inziens geen pas dat er ondanks een toezegging van de gemeente in de afgelopen jaren geen of in elk geval onvoldoende onderhoud is gepleegd aan de vijver.

De BOP legt het college van burgemeester & wethouders onderstaande schriftelijke vragen voor:

  • Bent u bekend met het feit dat er zich in elk geval al sinds 2015 vrijwel jaarlijks botulisme voordoet in de aan de Botter gelegen waterpartij?
  • De facebookpagina van de gemeente meldt in april 2018: ‘Waterschap Vallei en Veluwe doet dit jaar onderzoek naar het mogelijk schoonmaken/baggeren van de vijver.’ Heeft dit onderzoek plaatsgevonden en met welk resultaat?
  • Indien dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden, wat was daarvan de reden?
  • Klopt het dat het waterschap de gemeente heeft laten weten eerst tot reiniging van de vijver en de aansluitende waterpartijen over te gaan als de gemeente heeft zorggedragen van de snoei van enkele langs de vijver staande bomen?
  • Kunt u aangeven welke stappen u gaat ondernemen teneinde de kwaliteit van genoemde waterpartijen structureel te verbeteren om te voorkomen dat botulisme daar een jaarlijks terugkerend fenomeen blijft.

Voor de beantwoording van de vragen staat een termijn van dertig dagen. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat het college vóór het verstrijken van die termijn in overleg met het waterschap overgaat tot het nemen van passende maatregelen.

Kees Koudstaal

Dit schrijft de Gooi en Eemlander