BOP stelt vragen over participatieproces Paleis Soestdijk

In de Baarnse samenleving rijzen vragen over de wijze van inrichting en financiering van het participatieproces dat is ingezet inzake de planontwikkelingen die Made by Holland voorheeft voor zijn Paleis Soestdijk en het daarbij behorende landgoed. De BOP herkent zich in deze vragen. Al eerder gaf de BOP samen met Groenlinks aan twijfels te hebben bij de keuze voor het adviesbureau Awareness het participatieproces te begeleiden, omdat dit adviesbureau eerder in het kader van de betreffende planvorming diensten heeft verricht voor de Meyer Bergman Erfgoed Groep. Op vragen van de stichting Parel van Baarn aangaande de wijze van financiering van het participatieproces weigert het college openheid van zaken te geven. Het college wijst erop dat het verstrekken van die informatie zou neerkomen op het prijsgeven van bedrijfsgevoelige informatie en derhalve strijdig zou zijn met concurrentiebelangen. Dit suggereert dat er andere partijen in beeld waren om de klus te klaren. Aangezien Awareness het participatieproces reeds uitvoert en er derhalve geen andere partijen zijn die meedingen naar de onderhavige werkzaamheden, is er ons inziens geen enkel belang meer dat uitnodigt tot schimmigheid. Daarom heeft de BOP vandaag (29/10) deze schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  • Waarom is het opzetten van het participatieproces niet overgelaten aan de eigenaar van het Landgoed Paleis Soestdijk, te weten Made by Holland?
  • Waarom heeft uw college gekozen voor het adviesbureau Awareness om het participatieprocesop te zetten en te begeleiden?
  • Uw verwijzing naar concurrentie suggereert dat er ook andere partijen zijn benaderd dan Awareness. Indien hier sprake van is kunt u dan aangeven met welke partijen u heeft gesproken?
  • Ligt het bedrag dat gemoeid is met het participatieproces beneden de drempelwaarden zoals vastgelegd in het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Baarn’?
  • Indien dit niet het geval is, vloeit de opdracht aan Awareness dan voort uit een openbare aanbesteding?
  • Is onze aanname juist dat de gemeente de kosten die het participatieproject met zich meebrengt volledig in rekening zal brengen bij Made by Holland?
  • Indien dat niet het geval is, hoe motiveert u dit?

Dit schrijft de Gooi en Eemlander (31/10/’19):

 

 

 

 

 

 

 

en zo schrijft de Baarnsche Courant (30/10/’19):