BOP: Nog steeds vraagtekens bij gebruik rubbergranulaat

De bodemlagen granulight, lava en zand onder de drie op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden zijn nagenoeg vrij van milieuschadelijke stoffen als zink, PAK’s en olie. Dat zegt de rapportage van het Adviesbureau R.I.E.T.  Tijdens de debatraad van 11 oktober jl. trok de BOP de uitkomsten van het onderzoek in twijfel door te stellen dat er sprake zou zijn van exact dezelfde meetresultaten onder de drie kunstgrasvelden. Een memo van het college heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de getallen waar ik naar verwees van doen hebben met het feit dat er in alle onderzochte monsters gehaltes zijn gemeten onder de geldende detectiegrens en het zijn deze waardes die staan vermeld in de overzichtsstaten in de rapportage. Mijnerzijds is wat dit betreft dus een mea culpa op zijn plaats. Een en ander neemt niet weg dat de BOP zich nog steeds grote zorgen maakt over de mogelijk schadelijke gezondheidseffecten die verbonden zijn aan het sporten/spelen op rubbergranulaat, vooral ook omdat de opstellers bij het opstellen van onderzoeksrapport sterk hebben gekeken door de bril van voorstanders van het gebruik van de gemalen autobanden…

Tijdens de informatieraad van 4 oktober legde de fractievoorzitter van D66 aan de heer Ton de Kroon van adviesbureau R.I.E.T.  deze vraag voor: Als er iets in de grond had gezeten had u dit dan gevonden of spoelt het regenwater dat weg? De Kroon liet hierop weten, dat onderzoek van Intron in 2007 (o.a. in opdracht van brancheorganisatie VACO en Band en Milieu uitgevoerd) heeft uitgewezen dat in principe de lagen onder de kunstgrasmatten in eerste instantie adsorberend zouden moeten zijn, vooral voor zware metalen. De Kroon: “Die zijn niet aangetroffen op basis van de huidige norm wat schoon is of wat vuil is. Dus is het moeilijk aan te tonen voor ons dat de rubber die er ingebracht is ook daadwerkelijk uitspoeling heeft teweeggebracht. Dat het naar de sloot gaat zou kunnen, maar in eerste instantie zou het zich toch gaan hechten aan of het lavabed of het zandbed dat daaronder ligt. Dat heeft het onderzoek van Intron in 2007 ook aangetoond. Het vult zich met zware metalen vooral en als dat eenmaal gevuld zit en het kan niet meer adsorberen dan zul je zien dat het overslaat in het ringwater in de sloten rondom de sportterreinen.” Op de vervolgvraag van D66 of als er wel iets uit de korrels gekomen was, dit dan gevonden had moeten worden, want dan had zich dat wel op enige manier gehecht aan de onderlagen, antwoordde De Kroon “Ja, dat is correct”. Op de vraag (BOP) of het gegeven dat er geen meetbare vervuiling is aangetroffen in de onderlagen van het kunstgras betekent dat de rubberkorrels op de sportvelden geen kwalijke stoffen bevatten en dat die korrels dus veilig zijn, verwees De Kroon naar het uitsluitsel dat het RIVM daarover eerder heeft gegeven. Dat is frappant, want al in 2007 waarschuwde het RIVM tegen de mogelijke milieurisico’s verbonden aan het rubbergranulaat. Dr. Els van Schie, zij is de directeur van het RIVM, verklaart hierover in een uitzending van het onderzoeksprogramma van VARA-BNN Zembla d.d. 15 februari 2017 dat haar onderzoek bekend is waar het gaat over milieuschade en dat er vraagstukken zijn rond het rubbergranulaat en milieu. “Ook in het verleden hebben wij geconstateerd dat er zware metalen met name zink uit het rubbergranulaat zou kunnen komen”, aldus mevrouw Van Schie. Haar uitspraken vormen een schril contrast met de geruststellende woorden van de heer De Kroon van adviesbureau R.I.E.T.

Tegenspraak

Het gegeven dat er in de onderlagen van de Baarnse kunstgrasvelden geen milieuschadelijke stoffen zijn aangetroffen zegt niets over de mogelijke uitloog van het rubbergranulaat. De bewering van de heer De Kroon dat als er sprake was van uitloging dat die gelet op het adsorberende karakter van de lava- en zandlagen daarin aangetroffen had moeten worden past weliswaar precies in het straatje van de bandenbranche, maar wordt onder andere weersproken door bodemkundige ir. Theo Edelman: Werden milieurisico’s rubber kunstgraskorrels goed onderzocht?

Voor de BOP levert hetgeen is aangedragen in de onderzoeksrapportage van adviesbureau R.I.E.T. geen nieuwe feiten of omstandigheden op die afbreuk doen aan de inhoud van de motie die samen met de fracties van D66, PvdA, GL, LTS en CU/SGP jl. 22 februari is ingediend. Het college dient wat de BOP betreft dan ook uitvoering te geven aan die motie en wij verwachten dat dat er binnen de kortste keren alsnog wordt overgegaan tot het vervangen van het rubbergranulaat door een milieuvriendelijk alternatief. Gelet op de mogelijke gezondheidsrisico’s die de gebruikers van de kunstgrasvelden momenteel lopen is wat ons betreft uitstel niet aan de orde.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP