BOP-motie Stedin distributiestation Brink

De door de BOP aangekondigde Motie-Distributiestation-Brink is op papier gezet en vandaag (2/3/’20) uitgezet in het gemeentehuis. Het voorstel zal worden behandeld tijdens de raadsvergadering van as. 25 maart. Als we de Gooi en Eemlander mogen geloven, en waarom zouden we niet, storen in elk geval vijf van de acht gemeenteraadsfracties zich in hoge mate aan het op de Brink bij de Pauluskerk door Stedin geplaatste distributiestation. Dit blijkt ook uit de twaalf schriftelijke vragen die afgelopen weekeinde door de fracties van Het CDA, PvdA, GroenLinks en CU/SGP aan het college zijn gesteld. Alhoewel ook de BOP vol vragen zit over het distributiestation kunnen wij ons niet vinden in het merendeel van de schriftelijke vragen, omdat die voor een groot deel vragen naar de bekende weg.

Ruimtelijke kwaliteit in het geding

Gelet op de verstoring van de ruimtelijke kwaliteit van het bewuste deel van de Brink is het verwonderlijk dat de fracties van VVD, D66 en VoorBaarn zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken over het voorwerp van verontwaardiging. Wij gaan er echter van uit dat alle fracties in de raad de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp een warm hart toedragen. Daarom mag verondersteld worden dat een raadsmeerderheid later deze maand ons dringende verzoek aan het college zal steunen om samen met Stedin op zoek te gaan naar een wél geschikte plaats voor het distributiestation. Zou je veronderstellen, maar het opmerkelijke standpunt van de fractievoorzitter van het CDA, die wetende van het voornemen van de BOP, via de Gooi en Eemlander liet weten pas met een motie te komen als hij zeker weet dat die gesteund wordtbelooft weinig goeds.

Daargelaten dat de BOP politiek bedrijft vanuit een andere invalshoek, maakt het ons volstrekt niet uit wie er straks middels een motie het college verzoekt in overleg te treden met Stedin om te bewerkstelligen dat het distributiestation verdwijnt van de huidige plek en de grondruil/-verkoop wordt teruggedraaid. Als het maar gebeurt. Natuurlijk zal het college tijdens de behandeling van zo’n motie verwijzen naar het Besluit Omgevingsrecht. Daarin is de regel opgenomen dat een openbare nutsvoorziening als een distributiestation in principe vergunningvrij kan worden geplaatst. Echter, dit betekent niet dat zo’n bouwsel zomaar overal geplaatst mag worden. Er zal bijvoorbeeld beoordeeld moeten worden of de veiligheid van de omgeving niet in het geding is, maar ook het aspect of met de plaatsing de ruimtelijke kwaliteit niet te zeer wordt aangetast dient op waarde te worden gewogen. Gelet op de bijzondere monumentale status van de Pauluskerk had het college zich ervan bewust moeten zijn, dat de verkoop aan Stedin van het bewuste stuk grond zou leiden tot een ongewenste situatie. Met de gekozen handelwijze heeft het college ons inziens een behoorlijke ruimtelijke kwaliteitssteek laten vallen en dat dient te worden rechtgebreid. Door het vragen naar de bekende weg bereik je dit niet. Daar is een krachtige uitspraak van de raad voor nodig.

Stedin te goeder trouw

Dat dit kosten voor de gemeente met zich mee zal brengen is zonneklaar, Stedin handelde immers te goeder trouw. Door reeds nu het college te laten weten dat er zich in de raad een meerderheid aan het aftekenen is tégen de gekozen plaats van het distributiestation, kan het Stedin adviseren nog even te wachten met het aansluiten van de transformator op het electriciteitsnet. Dat scheelt allicht in de extra te maken kosten. Gelet op het debacle rond het aan de Krabbelaan gelegen gasontvangstation zal het telefoonnummer van de netwerkbeheerder nog wel ergens zijn opgeslagen in een van de gemeentelijke mobieltjes…

Tekst motie

Zie ook: