Bomen over sparen populieren

In een recente raadsinformatiebrief geeft het college van burgemeester en wethouders  de stand van zaken weer aangaande een in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld Populieren Vervangingsplan. Daarin is vastgelegd dat er tot 2023 in vijf fasen 190 langs doorgaande wegen staande populieren moeten worden gekapt. Na de eerste drie fasen, waarin 103 populieren er aan moesten geloven, is het nu de beurt aan fase vier. De te vellen populieren staan langs het fietspad aan de Drakenburgerweg tussen de Professor Meijerslaan en de Goeman Borgesiuslaan en langs het fietspad aan de De Geerenweg ter hoogte van het volkstuinencomplex.

Spaar de populieren langs de Bestevaerweg

De BOP stelde de betreffende raadsinformatiebrief aan de orde tijdens debat-raadsvergadering van woensdag 10 november. Niet om de aanstaande kap van de populieren langs De Geerenweg en Drakenburgerweg te bespreken. Met het fiat van de raad is dat immers een gelopen race. Neen, de BOP vraagt expliciet aandacht voor de 32 eind jaren zestig van de vorige eeuw langs de Bestevaerweg geplante populieren. Ons inziens moet de kap van deze populieren – het vigerende gemeentelijk Bomenbeleidsplan noemt ze ons inziens onterecht ‘attentie-bomen’ die aan het einde van hun levensduur zijn – na de huidige kaprondes worden voorkomen. Om dat te bewerkstelligen komt de BOP later deze maand met een motie, waarin het college wordt gevraagd de populierenrij  langs de Bestevaerweg in een nieuw op te stellen Bomenbeleidsplan voor de jaren na 2022 te bestempelen als Monumentaal Groen Erfgoed en te behandelen als maakt de bomenrij deel uit van een ‘Beschermd Dorpsgezicht’.

De geschiedenis van de populierenkap in het kort

November 2008 Het college kondigt de massale kap aan van honderden beeldbepalende populieren langs de Geerenweg, Drakenburgerweg en Bestevaerweg. Een gepresenteerd stappenplan om in vier jaar tijd 348 populieren preventief te kappen wordt door een aantal insprekers en de BOP gehekeld. De bomen zijn niet alleen beeldbepalend, ook met het oog op CO2, de opvang van fijnstof en als habitat voor insecten en vogels, zijn ze belangrijk. Het overgrote deel van de bomen is gezond en zeker nog niet aan einde van hun latijn. Met het nodige aan inspecties en onderhoud kunnen de populieren nog decennia lang mee. Gelukkig overheerst dat inzicht in 2008 breed in de gemeenteraad.

September 2009 Het CDA kondigt een motie aan, waarin het college wordt verzocht alsnog zo snel mogelijk over te gaan tot het kappen van de 348 ‘levensgevaarlijke’ populieren. Ter vergadering trekt het CDA de motie echter in. Niet omdat de partij tot inkeer is gekomen, maar omdat het niet past binnen een jaar na het nemen van een besluit aangaande hetzelfde onderwerp een motie in te dienen. (Het CDA blijft maar bezig en ziet 348 populieren het liefst gekapt (Sept. 2009)

Januari 2013 Het college presenteert het Bomenbeleidsplan 2013-2023. Daarin wordt gemeld dat uit onderzoek is gebleken dat alle populieren gezien moeten worden als ‘attentie-bomen’. Voorgesteld wordt een ‘verjongingsplan’ op te stellen. Daarin moet worden aangegeven hoe in de toekomst om te gaan met de bomen. Voor het CDA kan het kappen van de populieren echter niet snel genoeg gaan. Tijdens de raadsvergadering van oktober 2013 roept de partij in een motie het college op zo snel mogelijk over te gaan tot de kap van de ‘levensgevaarlijke’ populieren aan de ‘Drakenburgerweg, Geerenweg, Dotterbloemlaan, Zuringlaan etc.’. Uitgezonderd het CDA en PvdA blijft de gemeenteraad bij het in 2008 ingenomen standpunt. De motie haalt het derhalve niet.

December 2014 Het college legt de raad een voorstel voor om in een periode van tien jaar in een vijftal fases ruim 190 populieren te kappen, te beginnen bij de meest risicovolle. De kosten die daarmee gepaard gaan bedragen ruim twee ton. Dit bedrag kan binnen de begroting worden gevonden, maar gaat wel ‘ten koste van het onderhoudsbudget voor de resterende populieren’. Dit betekent dat het onderhoud aan de resterende populieren op een lager pitje wordt gezet. Het is evident dat zonder passende inspecties en verzorging ook die bomen er binnen afzienbare tijd aan moeten geloven. Desondanks gaat de raad, met uitzondering de LTS en BOP, akkoord met het kapvoorstel.

Monumentale populierenrij langs de Bestevaerweg aanwijzen als Monumentaal Groen Erfgoed

De Bestevaerweg populieren met maretakken gezien vanuit de Eempolder

Zoals opgemerkt vindt de nu aangekondigde vierde fase van de populierenkap plaats met goedkeuring van vrijwel de gehele gemeenteraad. In het vigerende Bomenbeleidsplan worden ook de ruim 50 jaar oude populieren langs de Bestevaerweg bestempeld als ‘risico-bomen’ die aan het einde van hun levensduur zijn. Dat is een betwistbaar standpunt. Zo geeft de Bomenstichting voor dit soort Canadese populieren een levensduur aan van 80 tot 150 jaar. Er zijn in Nederland tal van voorbeelden te vinden van meer dan 100 jaar oude populieren en met een jaarlijkse inspectie én het nodige onderhoud zou zo’n leeftijd ook weggelegd kunnen zijn voor de 32 populieren in de brede groenstroken langs de Bestevaerweg. Dit wordt bevestigd door een recentelijk uitgevoerde schouw van de populieren door schimmeldeskundige Joost Stalpers die tot de conclusie komt dat er sprake is van een gezonder bomenrij die als sieraad voor Baarn bescherming verdient.

Wat deze populierenrij extra bijzonder maakt is het grote aantal maretakken dat zich heeft geworteld in een aantal bomen. Om de status van de populieren te beschermen is het wenselijk, zelfs noodzakelijk, dat de raad uitspreekt groot belang te hechten aan het instandhouden van de populierenrij. Dat kan door de betreffende 32 populieren in een nieuw Bomenbeleidsplan te bestempelen als Monumentaal Groen Erfgoed dat behouden moet blijven. Om een en ander te bewerkstelligen zal de BOP tijdens de raadsvergadering van as. 24 november een motie indienen.