Blaffende honden bijten ook in Baarn niet…

In Baarn krijgt een wethouder altijd gelijk, althans als zo’n ambtsdrager deel uitmaakt van een door de VVD geleid college. Neem de gang van zaken rond het participatieproces aangaande het landgoed Paleis Soestdijk. De vigerende leidraad inzake dergelijke processen én het gestelde in het Plan van Aanpak Herbestemming Landgoed (Paleis) Soestdijk schrijven voor dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) als initiatienemer gedurende de planfase verantwoordelijk is voor het participatieproces (klankbordgroepen).

Uit het Plan van Aanpak

Zoals bekend besloot het college eerder dit jaar het participatieproces zelf ter hand te nemen en gaf het aan adviesbureau Awareness de opdracht een en ander inhoudelijk vorm te geven. Een opmerkelijk partijdige keuze, want dit adviesbureau werkte eerder nauw samen met de MBEG bij de totstandkoming van het door de raad niet in behandeling genomen Ruimtelijk Kader voor het landgoed Paleis Soestdijk. Door nu, terwijl er nog steeds sprake is van een planvormingsfase, de eigenaar van het landgoed te ontslaan van de verplichting zélf het participatieproces ter hand te nemen, komen bovendien alle kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van de gemeente. Hoeveel geld daarmee gemoeid is houdt het college nog even onder de pet, maar we hebben het niet over broodkruimels…

Zonder morren

Je zou denken dat de door de BOP voorbereide en mede door de fracties van GroenLinks en de PvdA ingediende motie, waarin het college onder andere werd gewezen op handelen in strijd met de eigen regelgeving, gesteund zou worden door alle raadsfracties. Echter, zo werkt de Baarnse politieke praktijk niet. De opmerking van de wethouder dat er gelet op de complexiteit van het dossier Paleis Soestdijk is besloten af te wijken van de geldende regels, werd zonder morren geslikt door de coalitiepartijen. Sterker nog, de verantwoordelijk wethouder kreeg schouderklopjes voor zijn inconsequente gedrag. 

Schoothondjes

Hield ik eerder op de avond aan de behandeling van de Mobiliteitsvisie door de opstelling van een andere wethouder al een naar gevoel over, de gang van zaken rond de verantwoordelijkheid voor het participatieproces Paleis Soestdijk maakte het er niet beter op. Volgend jaar als het voorontwerpbestemmingsplan voor het Paleis Soestdijk wordt behandeld, zullen we zien of de raad zijn rug recht houdt en blijft bij hetgeen is vastgelegd in een afgelopen april aangenomen motie. Ik denk zomaar dat de coalitiepartijen nu al hebben geoefend om straks nog gemakkelijker door de knieën te kunnen gaan voor het college en de wensen van de MBEG. Met andere woorden, ik hoor de schoothondjes al blaffen…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter