Bezorgdheid om tekorten (jeugd)zorg

In het AD/AC van 14 mei jl. stond te lezen dat de gemeente Amersfoort kampt met een miljoentekort in de (jeugd)zorg. Volgens het AD/AC heeft het gemeentebestuur van Amersfoort de Amersfoortse gemeenteraad laten weten dat vanwege stijgende kosten in de zorg er een reële kans bestaat dat de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning van kinderen in de regio Amersfoort in de knel komt. Aangezien de gemeente Baarn sinds 2015 deel uitmaakt van het regionaal samenwerkingsverband zal een en ander mogelijk ook consequenties hebben voor zorgvragers in onze gemeente. Het gemeentebestuur van Amersfoort stelt dat een deel van de zorgpartijen waarmee afspraken zijn gemaakt teveel geld uitgeeft aan hun eigen organisaties. Ons is gebleken dat bij een aantal Baarnse ontvangers van jeugdzorg ongerustheid is ontstaan. De BOP vindt dit zeer verontrustende ontwikkelingen en stelde de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Is er in Baarn, net als in o.a. de gemeente Amersfoort, sprake van een structureel tekort in de (jeugd)zorg voor 2018? Zo ja, hoe groot is het verwachte tekort en waarom is de raad daar niet actief over geïnformeerd door het college?
  2. Het AD meldt dat de gemeente Amersfoort om het tekort zoveel mogelijk terug te dringen op zoek gaat naar nieuwe zorgaanbieders en dat er ‘budgetplafonds’ worden ingesteld. Zo bezien hebben de budgettaire problemen in kwestie gevolgen voor de komende aanbestedingen voor WMO en Jeugdzorg 2019. Verwacht u dat dit negatieve effecten met zich meebrengt van de inwoners van Baarn. Zo neen, waarop baseert u dat en zo ja, welke?
  3. Baarnse ouders van kinderen die aangewezen zijn op jeugdzorg maken zich zorgen over een en ander en vragen zich af of de (kwaliteit van de) zorg voor hun kind(eren) wel gewaarborgd is. Wat gaat uw college eraan doen die bezorgdheid weg te nemen?
  4. Is uw college bereid om op zo kort mogelijke termijn de raad schriftelijk te informeren over de ontstane situatie en aan te geven hoe onze gemeente zich gaat wapenen om te voorkomen dat de (jeugd)zorgverlening t.b.v. de Baarnse inwoners in gevaar komt?