Bever, laat maar komen!

Het kampeer- en outdoorbedrijf Bever heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om een zogenoemde flagshipstore te vestigen op de Noordschil. Het college wees de aanvraag af, omdat een vestiging van dit type grootschalige winkels zou niet passen op het bedrijventerrein. De fractie van VoorBaarn stelde in een aantal schriftelijke vragen het collegebesluit aan de kaak. In zijn beantwoording voert het college als argument voor zijn afwijzing aan, dat een deel van het Bever-assortiment ook wordt aangeboden door winkels elders in Baarn. Het college laat verder weten, dat op het bedrijventerrein gevestigde detailhandel op geen enkele manier mag leiden tot duurzame ontwrichting van andere winkelgebieden en bovendien zou de aanvraag van Bever geen enkele kans van slagen maken op provinciale goedkeuring.

Net als VoorBaarn is ook de BOP een andere mening toegedaan. De winkelactiviteit die Bever wil vestigen op de Noordschil laat zich slecht vergelijken met wat voor winkel dan ook elders in Baarn en zal derhalve niet bijdragen tot meer ontwrichting van het centrum winkelgebied. Daar kunnen andere oorzaken voor worden aangewezen. Ook de stelling van het college, dat de aanvraag van Bever gelet op vigerende provinciale regelgeving geen enkele kans van slagen zou maken op toestemming van die zijde, wagen wij te betwijfelen. Het is maar zeer de vraag of het zal komen tot provinciaal verzet als er een goed onderbouwd gemeentelijk verhaal wordt opgesteld dat pleit voor een Bever-vestiging op de Noordschil. De Retailvisie Provincie Utrecht, 2018 zegt niet voor niets dat vestiging van winkels die vanwege aard en omvang en het gevoerde assortiment moeilijk inpasbaar zijn in centrumgebieden mogelijk is op bedrijventerreinen.

Om te voorkomen dat de mega-winkel van Bever aan de neus van Baarn voorbij gaat, zochten wij contact met VoorBaarn met het voorstel gezamenlijk in een motie het college alsnog op te roepen de aanvraag van het kampeer- en outdoorbedrijf in positieve zin in behandeling te nemen. In de vervolgens door VoorBaarn opgestelde ontwerp-motie konden wij ons om meerdere redenen, waaronder het ongelimiteerd toelaten van megastores op de Noordschil en Drie Eiken, inhoudelijk niet vinden.
Ons voorstel, een uitsluitend op Bever toegespitste motie op te stellen, vond op haar beurt geen gehoor bij VoorBaarn. Het is daarom dat de BOP komt met een eigen motie, die komende 29 mei zal worden ingebracht tijdens de raadsvergadering. Op de uitkomst van het debat lopen wij niet vooruit, maar hoe die er ook uit zal zien, wij rekenen op het gezond verstand van de meerderheid van de raad en hopen dan ook dat er op korte termijn een vestiging van een Bever-Flagshipstore op de Noordschil tegemoet kan worden gezien. Van de zijde van het outdoor- en campingbedrijf vernamen wij dat daar de wens zo’n winkel in Baarn te vestigen nog steeds op tafel ligt. En mocht de fractie van VoorBaarn alsnog met een motie komen die meer in de lijn ligt van de BOP dan dienen wij die graag mede in. Logischerwijze blijft dan een BOP-motie over dit onderwerp in de tas.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Naschrift:
Omdat de door de BOP ingediende motie geen enkele kans van slagen maakte in de gemeenteraad hebben wij besloten de motie niet in stemming te brengen.

Zo denkt VoorBaarn erover (G&E 14/5/’19)