Auteursarchief: Bopbaarn

Paleis Soestdijk: Pedant advies Minister van Staat

Minister van Staat Sybilla Dekker, destijds voorzitter van de ronde tafelcommissie die besliste over de gunning van Paleis Soestdijk met het landgoed aan de MeyerBergman Erfgoed Groep, doet in de Baarnsche Courant (8/5/’19) van zich spreken in de discussie rond de planvorming van Made by Holland. Ze heeft het over ‘veel geroezemoes en ruis’ en zegt het onverstandig te vinden dat verschillen worden uitvergroot. Er is door haar commissie niet lichtzinnig met het paleis omgegaan, meldt ze nog. Lees verder

Geen ontkomen meer aan, de Troelstraatjes worden gesloopt…

In 2016 kondigde Eemland Wonen aan dat 24 aan de Troelstralaan gelegen en voor ouderen bedoelde woningen plaats moesten maken voor zo’n 30 nieuwe grondgebonden eengezinswoningen. De zogenoemde Troelstraatjes zouden gedateerd zijn en niet meer voldoen aan tegenwoordige standaarden. U kunt zich voorstellen dat een en ander voor grote onrust zorgde bij de bewoners en een aantal van hen zocht dan ook steun bij de politiek. Zij vonden gehoor bij de BOP en wij hebben ons dan ook sterk gemaakt voor het keren van de plannen. In plaats van nieuwbouw bepleitten wij het behoud van het karakteristieke seniorencomplex. U leest daar onder andere hier meer over.

Lees verder

Soestdijk: moedig doorgaan … maar niet tegen elke prijs!

Paleisdirecteur Floris de Gelder mag dan voorrekenen dat er op het terrein van de voormalige marechaussee-kazerne geen 65 woningen passen (B.C. 1/5/’19), de gemeenteraad heeft altijd moeten leven met de idee dat dit wél zou kunnen. Zo zijn de plannen, nadat de MeyerBergman Erfgoed Groep de door de Rijksoverheid uitgeschreven prijsvraag won, ook gepresenteerd aan de raad. Dat in het zogenoemde bidbook (juni 2016) de perceelgrootte voor woningbouw op het Alexanderkwartier anders was aangegeven mag zo zijn, maar de raad had destijds geen enkel zicht op dat voor de Rijksoverheid bestemde bidbook, dat bedoeld was voor ‘beeldvorming in besloten kring’. Lees verder

Rupsje Nooitgenoeg roept ook in Den Haag vragen op…

De Tweede Kamerfractie van D66 heeft op 30 april 2019 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de groeiende maatschappelijke zorgen aangaande  de plannen voor Paleis Soestdijk. Mooi dat het door de BOP ingebracht Rupsje Nooitgenoeg ook goed gehoord is in Den Haag. Vanzelfsprekend kijken we belangstellend uit naar de beantwoording van de CDA-staatssecretaris.

Rupsje Nooitgenoeg…

De Schriftelijke vragen van D66

 

Onderzoek bodemgesteldheid de Belt

Op 14 maart 2018 nam de raad unaniem een door de BOP geïnitieerde motie aan, waarin het college werd verzocht op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de bodem- en watergesteldheid nabij de voormalige vuilstortplaats de Belt. Dit naar aanleiding van het eind 2017 door het college zelf afgegeven signaal, dat er recentelijk ernstige bodemverontreiniging was geconstateerd in de directe omgeving van de Belt. Inmiddels schrijven we 1 mei 2019 en nog steeds is de raad, en derhalve ook de Baarnse bevolking, niet geïnformeerd over de uitkomsten van het gevraagde onderzoek. Vorig jaar november informeerde nota bene de VVD naar de onderzoeksresultaten, die toen al bekend hadden moeten zijn. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het ‘allemaal nog niet zo eenvoudig was een dergelijk onderzoekstraject op te starten’. Lees verder

Ruimtelijke plannen Paleis Soestdijk terug naar de tekentafel

Het raadsvoorstel waarin aan de raad werd gevraagd het opgestelde Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk als uitgangspunt mee te geven aan het college bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor het landgoed is op verzoek van de raad van de agenda gehaald en niet behandeld. Een in gemeen overleg tussen de fractievoorzitters van vrijwel alle raadsfracties opgestelde motie aangaande de planvorming voor de historische buitenplaats Soestdijk werd vervolgens vrijwel raadsbreed aangenomen. Alleen ondernemerspartij VoorBaarn stemde tegen de motie. Lees verder

Toon u niet horende doof college!

Gisteravond, 10 april 2019, debatteerde de raad over de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voor ogen staan voor het paleis en landgoed Soestdijk. De plannen wijken sterk af van de oorspronkelijke presentatie die maakte dat de ontwikkelaar in 2017 als winnende partij Paleis Soestdijk in handen kreeg. Met de BOP zetten alle fracties vraagtekens bij het voornemen van de ontwikkelaar op het terrein van de voormalige marechausseekazerne 35 extra woningen te bouwen. Ook het later door de ontwikkelaar bedachte 120 kamers tellende hotel op de Parade grenzend het Baarnse Bos ontmoette de nodige kritiek. Lees verder

Rupsje Nooitgenoeg…

Tijdens de informatieavond van 3 april jl. is er veel gewisseld over de plannen die Made by Holland voor heeft met Paleis en landgoed Soestdijk. Een aantal insprekers uitte hun zorgen over de consequenties die de uitvoering van de plannen met zich mee gaat brengen voor de natuurwaarden van het gebied, de geluids- en verkeersoverlast, de mobiliteit in het algemeen en het parkeren van de vele te verwachten voertuigen in het bijzonder. Veel van die zorgen worden door de BOP gedeeld. Het Ruimtelijk Kader voor de duurzame ontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk belooft in dezen veel onderzoeken. Het is te raden hoe die antwoorden eruit gaan zien… Lees verder

Een precedent voor de Rustoorders

Al meer dan twee jaar vragen Rustoorders van de gemeente aandacht voor de parkeerproblemen waar zij al jarenlang in hun doodlopende woonstraatje mee kampen. Vorig jaar november zochten zij ten lange leste de pers om uiting te geven aan hun ongenoegen over de wijze waarop de gemeente zich heeft laten kennen. U leest er hier meer over.

Wat tot op heden onmogelijk bleek voor Rustoord blijkt wél mogelijk voor de omgeving van het Cantonspark. Met de opening van de Wintertuin op komst laten sinds kort verkeersborden zien dat de parkeerplaatsen bij de Abel Tasmanlaan uitsluitend nog bestemd zijn voor bewoners. U kunt zich voorstellen hoe positief deze parkeermaatregel zal worden ontvangen door de Rustoorders. Die krijgen van de gemeente wel heel gemakkelijk een precedent aangereikt waarop een beroep kan worden gedaan inzake hun parkeerprobleem…

FrontaalKunst gerustgesteld

De aandacht die de BOP tijdens de debatraad van jl. 13 maart vroeg voor FrontaalKunst heeft tijdens de raadsvergadering van 27 maart geresulteerd in een aantal toezeggingen van verantwoordelijk wethouder Theo Stroo (D66). Zo hoeft de instelling, die kunstzinnige zorg biedt aan mensen met een beperking, geen ruimte in te leveren in het Poorthuis en treedt de gemeente opnieuw met de instelling in overleg om te bereiken dat na de sluiting van het Poorthuis (of eerder) FrontaalKunst kan overstappen naar vervangende huisvesting in Baarn, al dan niet in het toekomstige sociaal/culturele verzamelgebouw Hoofdstraat 1.

Een door de BOP voorbereide en aangekondigde motie, mede ondertekend door de fracties van PvdA en GroenLinks, kon derhalve worden ingetrokken. Vanzelfsprekend zijn wij met FrontaalKunst blij met deze ontwikkeling, omdat die past bij de inclusieve samenleving voor mensen met een beperking die de overheid voor ogen staat. Daarbij is het niet alleen noodzakelijk dat er fysieke obstakels voor mensen met een lichamelijke beperking worden geslecht, het vraagt ook om stappen die maken dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen aan de samenleving. In dit licht gezien is het verheugend dat de wethouder bereid is extra inspanningen te leveren voor de FrontaalKunstenaars.