Auteursarchief: Bopbaarn

Een reactie op een Paardenmiddel

In de Baarnsche Courant van jl. 24 juni schrijft Eugene Leenders in de rubriek Paardenmiddel over mijn afscheid van de titel Nestor van de Raad. Dat ik die rol niet meer wil spelen heeft niets van doen met zoals Leenders suggereert mijn ‘clash’ met wethouder Jansma. Ik houd het erbij dat  ik er gewoon geen trek meer in had inhoud te geven aan die mij automatisch toegevallen functie. Op de column van Leenders zou ik niet hebben gereageerd ware het niet dat hij het niet kan laten de gevestigde Baarnse politieke orde na te apen door richting mijn adres op te merken: ‘Hij is vasthoudend bijvoorbeeld in het dossier Soestdijk. Hij krijgt kritiek dat hij op veel dingen tegen is zonder met oplossingen te komen.’ Ik kon het niet laten middels een ingezonden brief te reageren op het stigmatiserende statement van de columnist. Als u klikt op bovenstaande afbeelding komen zowel het Paardenmiddel als de in de rubriek Schrijvershoek geplaatste reactie groter in beeld.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Voorkoken achter gesloten paleisdeuren

Komende maand juli velt de gemeenteraad een oordeel over de toekomst van het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Als de MeyerBergman Erfgoed Groep groen licht krijgt van de gemeenteraad zijn plan ‘Made by Holland’ verder uit te werken is het voorgoed gedaan met de rust op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Dat het landgoed inclusief het paleis behouden moet blijven voor de toekomst en dat er derhalve gerestaureerd/gerenoveerd moet worden staat buiten kijf, echter de door de projectontwikkelaar bedachte weg om dit doel te bereiken doet bij ons de vrees rijzen dat het landgoed zal verworden tot een pretpark en dat is een ongewenste ontwikkeling. Lees verder

Het uur U nadert voor het Landgoed Soestdijk

Het college van burgemeester en wethouders zijn er samen met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) uit. In het gepresenteerde voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) Paleis Soestdijk wordt uiteengezet hoe Made by Holland vorm moet gaan krijgen. Het plan komt vrijwel geheel overeen met het Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk dat vorig jaar april door de gemeenteraad naar de prullenmand werd verwezen. Lees verder

Dit schrijft de pers met daarbij een kleine persoonlijke noot

Zowel de Baarnsche Courant als de Gooi en Eemlander schrijven in de edities van vandaag over de raadsvergadering van jl. 27 mei. Over de inhoud van de stukken zal ik mij niet uitlaten, maar ik wil er wel een opmerking bij plaatsen. Mocht u uit de krantenberichten opmaken dat ik mij als raadslid geïntimideerd voelde door de notitie van de advocaat dan heeft u het mis. Zijn door de wethouder ingefluisterde vier A 4’tjes tellende respons op de inhoud van de motie laat immers alleen maar zien dat hij weinig kaas heeft gegeten van het aanbestedingsrecht. Ik doelde op het effect dat zijn notitie zou hebben op het overgrote deel van de raad dat zich niet heeft verdiept in de vigerende wet- en regelgeving inzake het gemeentelijk aanbesteden van diensten, maar blind vaart op dat wat de wethouder daarover verklaart. Dat wilde ik even gezegd hebben…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP


 

Gooi en Eemlander 29 mei 2020:

 

 


Baarnsche Courant 29 mei 2020:

 

 

Een opmerkelijke raadsvergadering gezien door de bril van de BOP

Het was me het avondje wel weer, de raadsvergadering van woensdagavond 27 mei. Voor de zoveelste keer koos de raad voor uitstel van de vernieuwbouw van De Speeldoos. Zelfs de VVD, die eerder aangaf dat verdaging zou kunnen zorgen voor afstel van de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos met alle negatieve gevolgen van dien voor zowel het theater als bibliotheek, liet weten blij te zijn met het uitstel. Leek het er eerder op dat het vermaledijde Arcadeplan van tafel was, nu ligt het er weer bovenop en wordt het samen met de locatie van de bieb en het daarachter liggende Nutsgebouw bij opnieuw een onderzoek naar de mogelijkheid een cultuurhuis te bouwen in het centrum. De status van het Nutsgebouw als gemeentelijk monument doet er blijkbaar niet toe en het belang van de bewoners van de Burgemeester Miedemahof – de bouw van een cultuurhuis zorgt direct grenzend aan hun achtertuin voor een meer dan 20 meter hoge muur – al helemaal niet. En de nieuwe wethouder die aanvankelijk daadkracht leek uit te stralen, zegt het allemaal prima te vinden.  Je kunt je afvragen welke argumenten je als voorstander van het oorspronkelijke vernieuwbouwplan nog in kunt zetten in een beroep op gezond verstand… Lees verder

BOP zegt vertrouwen op in wethouder Jansma

Vorige week woensdag is er tijdens de raadsvergadering uitvoerig gedebatteerd over het door het college gevolgde participatietraject inzake de planvorming voor het Landgoed Paleis Soestdijk. De BOP bracht haar bezwaren in tegen de hierin door het college gevolgde weg en de wethouder heeft daarop gereageerd. Het was voor iedereen helder dat het debat er niet voor heeft gezorgd dat de wethouder en de BOP tot elkaar kwamen. In het normale politieke proces verbinden partijen daaraan hun conclusies. Bijvoorbeeld over de vraag of de wethouder hen wel of niet heeft weten te overtuigen van zijn gelijk. Lees verder

BOP hekelt wijze van aanbesteding participatie Paleis Soestdijk

Inbreng tijdens de raadsvergadering van jl. 20 mei

Op 20 april 2020 plaatste de BOP onder de kop ‘Geheime Cijfers. Waar loopt het college voor weg?‘ een verslag over de weg die het college heeft gevolgd inzake de aan het Adviesbureau Awareness verstrekte opdracht het participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk vorm te geven. Het college weigerde aanvankelijk het bedrag dat met die opdracht gemoeid was te delen met de gemeenteraad. Na stevig aandringen van een aantal raadsfracties kwam het college uiteindelijk wel met die cijfers voor de dag. Dat wil zeggen eerst vertrouwelijk alleen voor de raad en later verhuld in het openbaar. Op basis van die cijfers kan worden opgemaakt dat er met de inkoop van de door Awareness verzorgde dienst een bedrag gemoeid was van ca. €65.000, in elk geval beduidend meer dan het in de regeling ‘Inkoop- en aanbesteding Gemeente Baarn’ opgenomen drempelbedrag van € 50.000. Dat betekent dat de opdracht in kwestie niet onderhands aan Awareness had mogen worden verstrekt, maar meervoudig onderhands had moeten worden aanbesteed. Lees verder

Voor de vierde keer op rij uitstel voor de Speeldoos

De gemeenteraad debatteerde jl. woensdagavond voor de zoveelste keer over de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Heel in het kort het verloop van een bizar verhaal geschetst. In juni 2017 koos de gemeenteraad in overgrote meerderheid, alleen de LTS en NúBaarn stemden tegen, voor het onder één dak brengen van het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan. Vorig jaar maart schaarde een ruime raadsmeerderheid zich achter het voorstel krediet ter beschikking te stellen voor die vernieuwbouw. Deze keer stemden VoorBaarn en het van gedachten veranderde GroenLinks tegen het voorstel. Korte tijd later zag VoorBaarn aan de hand van een projectontwikkelaar de kans schoon haar droom voor een cultuurhuis in het centrum op de raadsagenda te plaatsen. Lees verder

De BOP trekt aan de bel bij de Utrechtse Staten

Woensdag 14 mei 2020 bespraken Provinciale Staten van Utrecht de Statenbrief van Gedeputeerde Staten inzake de onder leiding van adviseur Wouter de Jong gevonden ‘oplossing‘ voor paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het was een teleurstellende bespreking. Inhoudelijk werd er niet gesproken over de aanzienlijke schending van de natuurbelangen die het bouwen van tien appartementengebouwen in het Borrebos zal veroorzaken. Alle reden voor de BOP in de pen te klimmen om onze teleurstelling hierover kenbaar te maken aan de provinciale volksvertegenwoordigers. De brief is op de agenda geplaatst van de provinciale Commissie Ruimte, Groen en Water van woensdag 17 juni 2020.

Misschien wekt onze reactie samen met de daarbij gevoegde afbeelding van het Borrebos bij de Statenleden zoveel nieuwsgierigheid op naar het betreffende bosgebied dat men de situatie ter plaatse in ogenschouw wil nemen. Mocht dat het geval zijn dan verzorgt de BOP graag een rondleiding voor de dames en heren…

Naschrift

Behalve een standaard ontvangstbevestiging en de melding dat de brief op de lijst ingekomen stukken was geplaatst voor de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water van woensdag 17 juni 2020, geen enkele reactie ontvangen vanuit Utrecht. Tijdens de vergadering geen woord over het Landgoed Soestdijk. De dames en heren statenleden hadden belangrijker zaken aan het hoofd dan het aandacht schenken aan de schending van de natuurbelangen die zich met de bouw van de appartementengebouwen in het Borrebos zal voltrekken. Waarvan akte zullen we maar zeggen, maar ik ben het vertrouwen in het provinciebestuur volledig kwijt…

Kees koudstaal,
fractievoorzitter

Opnieuw de Noordschil met een crisis op komst

Deze maand behandelt de raad een onderwerp dat 14 jaar geleden voor het eerst (fijn)stof deed opwaaien. In 2006 kwam het college samen met grondeigenaar W&F-investments met het plan een groot aantal woningen te bouwen op de Noordschil. Daar lagen miljoenen voor het oprapen en met een deel van de opbrengst zou het parkeerterrein Laanstraat kunnen worden omgetoverd tot een Laanplein met winkels, woningen en kantoren. Baarn zou ermee opstoten in de vaart der volkeren. Waarschuwingen van de BOP tegen dit megalomane denken werden in de wind geslagen. Hoe het met het Laanplein is vergaan is bekend. Dat de nieuwe ALDI en stadsvilla’s op historische grond staan kan niet worden ontkend… Lees verder