Auteursarchief: Bopbaarn

Het college speelt voor Sinterklaas

Tijdens het voor verhuur gebruiksklaar maken van de Wintertuin werd duidelijk dat er inpandig een niet voorziene houten constructie moest worden aangebracht om een aantal warmtegstralingspanelen aan te kunnen bevestigen. Dit leverde niet alleen een extra investering op van € 40.000, het zorgt ook voor enig uitstel van de opening van de Wintertuin. Vervelend voor exploitant Experience BV (= Living Story), maar dit soort tegenslagen worden gewoonlijk door ondernemers zelf gedragen. Groot was dan ook onze verbazing over het collegebesluit van jl. 5 maart de exploitant van de Wintertuin de eerste twee jaar geen huur in rekening te brengen. Feitelijk komt dit neer op een schenking van € 60.000. De BOP gunt ieder het zijne, maar hoezo een dergelijk fors bedrag overheidssteun verlenen aan een commercieel bedrijf zonder de raad daar vooraf in te kennen? Lees verder

Neem FrontaalKunst serieus als maatschappelijk/culturele instelling

Tijdens de debatraad van 13 maart jl. bracht de BOP de ongevoeglijke wijze in waarop de gemeente is omgegaan met de in het Poorthuis gevestigde stichting FrontaalKunst. Dat is een particuliere instelling die kleinschalige dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen die kampen met een psychische problematiek. Onder leiding van twee vaste begeleiders/docenten wordt onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van kunstzinnige talenten van de deelnemers. Deze vorm van begeleiding heeft niet alleen op de deelnemers een positieve uitwerking, het levert bovendien prachtige kunst op. Voorbeelden hiervan zijn te zien op de website van FrontaalKunst. Exposities met werk van de kunstenaars, waaronder die met ‘Eigenwijze statieportretten’ in Paleis Soestdijk (2014), trekken steeds enthousiaste belangstellenden. Veel bezoekers van het jaarlijkse Cultureel Festival in het dorpscentrum hebben in de voorbije jaren stilgestaan bij de stand van FrontaalKunst om kennis te maken met de kunstenaars en hun kunstzinnige objecten. Kort samengevat, Baarn mag blij zijn met een instelling als Frontaalkunst binnen haar gemeentegrenzen. 

Lees verder

Ook Baarn trekt beurs voor Koningsdag Amersfoort

Je kon erop wachten, ook Vorstelijk Baarn tast in de buidel om het Oranjefeestje, dat op zaterdag 27 april in Amersfoort wordt gevierd, luister bij te zetten. Vorige maand stelden de acht burgemeesters uit de regio Amersfoort een plan vast voor hun invulling van Koningsdag Nieuwe Stijl. De 20 minuten ‘live op tv’ die het feestje oplevert voor regio Amersfoort kost onze gemeente de gestaffelde bom duiten van € 12.000 euro. Mijn gevoel zegt, het moet niet gekker worden. Mijn verstand zegt, protesteren heeft geen zin. Viert u vooral lekker uw feestje, ik neem donderdag 25 april voor een paar dagen Londen de trein…

Kees Koudstaal

Informatiebrief

Buren Amersfoort trekken knip voor Koningsdag

Ruimte voor maatschappelijke en culturele initiatieven

Zoals dat past binnen het huidige bejubelen van de participatiemaatschappij, moedigt ook de Baarnse coalitie in haar coalitieakkoord (nieuwe) maatschappelijke en culturele initiatieven van harte aan. Zij vindt het belangrijk ‘dat de sociale samenhang in buurten wordt versterkt’ en gaat er daarbij uit van de kracht van de samenleving en wil daar waar mogelijk initiatieven van inwoners stimuleren, zoals bijvoorbeeld buurtkamers. Lees verder

Dependance speciaal basisonderwijs

Naar aanleiding van een aangekondigde komst van een dependance voor speciaal basisonderwijs in Bunschoten, heeft de BOP-fractie vragen gesteld aan het College van B&W. De centrale vraag luidde of het college bereid is de mogelijkheid voor een dependance voor speciaal basisonderwijs in Baarn te onderzoeken voor de plusminus zestig basisschoolkinderen die jaarlijks speciaal onderwijs volgen buiten Baarn. Een school bezoeken buiten de eigen woonplaats brengt, met name voor jongere kinderen, een aantal nadelen met zich mee, zoals de belasting van de langere reistijd via leerlingenvervoer en de geringere mogelijkheid tot het onderhouden van sociale contacten na schooltijd, omdat de meeste klasgenootjes elders wonen. Ook voor de betreffende ouders is onderwijs buiten de woonplaats extra belastend bovenop de zorg die zij al hebben voor hun kind(eren).  Jonge kinderen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs zijn gebaat bij een school zo dicht mogelijk bij huis. Een Baarnse dependance van een al bestaande (regionale) school zou hierin kunnen voorzien. 

Marjo Stam

Schriftelijke vragen

Doelgroepenvervoer

Meten is weten

Eindelijk, een klein jaar na het raadsverzoek de bodem rondom de voormalige vuilstort aan de Geerenweg te controleren op vervuiling, is men aan de slag gegaan met het steken van bodemmonsters rondom de Belt. Het is te hopen dat zich net als in 2007 een wonder voltrekt en dat de vervuiling waar het college vorig jaar kond van deed zich ook nu vanzelf heeft opgelost. We zien uit naar de meetresultaten.

Op korte termijn een rekbaar begrip…

Rustoord: dossier gesloten

Stel, je woont met een aantal ouderen in een doodlopend straatje met speciaal voor jouw doelgroep bestemde woningen. De voor je deur aangelegde parkeerplekken heb je altijd gezien als bedoeld voor jou en je medebewoners. Met het toenemen van de parkeerdruk in omliggende straten zie je dat ‘jouw’ parkeerplekken meer en meer worden ingenomen door buitenstaanders. Vooral ‘s avonds en tijdens de weekeinden kom je erachter wat het gezegde ‘opgestaan, plaatsje vergaan’ in de praktijk voor jou betekent. Lees verder

Rustoorders staan nog steeds in de wacht…

Opnieuw een zaak die om een snelle afwikkeling van het college vraagt. De bewoners van Rustoord legden in mei 2017 dringende parkeerproblemen voor aan een medewerker van de gemeente. Wat volgde doet kafkiaans aan. Ten einde raad zochten de bewoners vorig jaar november met hun verhaal de pers. Leest u de reconstructie die de BOP eerder op haar website plaatste er op na en vergeet u vooral niet de schriftelijke vragen te bekijken die wij stelden aan het college én de  antwoorden daarop voorzien van ons commentaar. Lees verder

Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem (II)

Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018) , waarin zichtbaar werd dat twee daarin gespecialiseerde Nederlandse bedrijven bij het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten alle regels aan hun laars lapten én beelden te zien waren van het Deense recyclingbedrijf Re-Match, dat als enige in Europa zorgdraagt voor vrijwel honderd procent verwerking van kunstgrasmatten, legden wij het college een aantal schriftelijke vragen voor. Zo wilden wij onder meer weten of het college bereid zou zijn de afgedankte kunstgrasmatten te laten recyclen door Re-Match. Met een verwijzing naar Seste, de exploitant van het sportpark, liet het college op 29 januari weten in dezen geen verantwoordelijkheid te dragen. Daar plaatsen wij vraagtekens bij. Als eigenaar van het sportpark en financier van Seste ligt er ons inziens wel degelijk een grote, in elk geval maatschappelijke, verantwoordelijkheid bij de gemeente bij het nemen van beslissingen als deze.  Lees verder

Op korte termijn, een rekbaar begrip…

In december 2017 meldde het raadsvoorstel over de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen Gasontvangstation, dat uit bodemmonsters was gebleken dat de grond onder en nabij de Belt ernstig was vervuild. Omdat dit eerder in 2007 ook speelde en het toenmalige college beloofde de situatie op en rond de Belt voortaan middels monitoring scherp in de gaten te zullen houden, stelden wij aan de verantwoordelijk wethouder De Koning tijdens de raadsvergadering van 7 december 2017 de vraag wat die onderzoeken in de voorbije jaren hadden opgeleverd. De wethouder liet ‘volmondig’ weten dat de Belt in de afgelopen jaren regelmatig was gemonitord, maar dat zij de uitkomsten van die onderzoeken niet kende. Lees verder