Auteursarchief: Bopbaarn

Er zit een gedachtengang achter…

Het heeft even geduurd, maar het resultaat van de eind vorig jaar gereconstrueerde Eemweg mag er zijn. Op een onderdeel daarvan valt echter wel iets aan te merken. Vlak voor de BP-rotonde is komende uit de richting van de Brink in het wegdek van de Eemweg een voetgangersoversteekplaats (VOP) aangebracht die niet voldoet aan de wettelijke vereisten. De stroken van de VOP zijn met het blote oog gemeten slechts twee meter breed, terwijl een wettelijke bepaling een breedte voorschrijft van ten minste 4 meter. Lees verder

Noodkreet Baarnse ZZP-ers werkzaam in de sectoren kunst-en cultuur

Dat de coronabeperkingen grote negatieve gevolgen voor de totale samenleving met zich meebrengen staat buiten kijf. Jongeren en ouderen ondervinden psychische problemen, zorgpersoneel en andere hulpdiensten staan onder grote druk, winkeliers en de horeca staat het water tot aan de lippen. Het is evident dat ZZP-ers die werkzaam zijn in de sectoren kunst en cultuur extra worden getroffen door de maatregelen, omdat de Rijksoverheid hen vrijwel geen financiële steun biedt. Een aantal musici, acteurs en anderen die betrokken zijn bij de kunst- en cultuursectoren, slaakten onlangs in de grote zaal van de Speeldoos een noodkreet die het waard is gehoord te worden. Lees verder

De BOP kiest: geen zonneweides in de buitengebieden!

Laat er geen misverstand over bestaan, ook de BOP hecht eraan dat de Baarnse klimaatdoelstellingen in 2030 zoveel mogelijk zijn gehaald. Wij maken daarbij wel andere keuzes dan het college en de meerderheid van de gemeenteraad. Zo zijn wij ervan overtuigd dat het aanleggen van zonneweides in de Baarnse buitengebieden strijdig is met de daar geldende natuurbelangen. Wij hebben dan niet alleen de NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland) en Weidevogelgebieden op het oog, maar alle buiten de rode contouren van onze gemeente gelegen gebieden, inclusief de daar aanwezige agrarische gronden. Als de aangrenzende weilanden vol gelegd worden met zonnepanelen dan wordt het leefgebied van daar voorkomende weidevogels aanzienlijk verkleind. Vogels kennen immers geen onderscheid tussen wel of niet NNN-gebieden en hoe groter hun leefruimte, hoe succesvoller voor de instandhouding van bijvoorbeeld de grutto. Lees verder

Verslag van een beschamende raadsvergadering

Waar het digitaal vergaderen al uitermate frustrerend is en wat ons betreft het democratische proces niet ten goede komt, spande de wijze waarop de fracties van VVD, VoorBaarn en CDA poogden het Uitnodigingskader zonne- en windenergie gisteravond van de raadsagenda af te voeren de kroon. Als afscheidnemende politieke partij laten we het aan anderen over hier verder een oordeel over te vellen en volstaan we met de opmerking dat de BOP van oordeel is, dat de Baarnse Natuurnetwerk Nederland- en Weidevogelkerngebieden gevrijwaard dienen te blijven van plaatsing van windturbines en zonneparken. Daar hadden wij maar wat graag gisteravond tijdens de raadsvergadering het debat over gevoerd. Na langdurige schorsingen, die uiteindelijk ontaardden in een amendement van ongekende lengte, kwam het laat op de avond alsnog tot het verschuiven van de behandeling van het raadsvoorstel naar de raadsvergadering van as. 22 december. Lees verder

Pleidooi: Laat Poorthuis intact voor burgerinitiatieven

Om te komen tot wat heet een  ‘duurzame en beheersbare gemeentelijke vastgoedportefeuille’ stelt het college onder andere voor het aan de Kerkstraat gelegen Poorthuis als niet-strategisch vastgoed af te stoten. Het voormalige schoolgebouw van de Kennedy-MAVO wordt momenteel gebruikt als onderkomen voor een aantal klassen van de Aloysiusschool, Lokaal-O, Frontaalkunst en RTV Baarn. De lokale omroep zal op een later moment samen met de Historische Kring waarschijnlijk onderdak krijgen in het pand Hoofdstraat 1. Het is zeer de vraag of particuliere initiatieven als Lokaal-O en Frontaalkunst – en mogelijk andere – een plek kunnen krijgen in het pand Hoofdstraat 1. De grenzen van dat pand zijn immers begrensd. De BOP is van oordeel dat Baarn waar het betreft gemeentelijk maatschappelijk vastgoed niet ruim bedeeld is en ziet het Poorthuis dan ook graag als zodanig gehandhaafd.  Lees verder

Bomen over sparen populieren

In een recente raadsinformatiebrief geeft het college van burgemeester en wethouders  de stand van zaken weer aangaande een in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld Populieren Vervangingsplan. Daarin is vastgelegd dat er tot 2023 in vijf fasen 190 langs doorgaande wegen staande populieren moeten worden gekapt. Na de eerste drie fasen, waarin 103 populieren er aan moesten geloven, is het nu de beurt aan fase vier. De te vellen populieren staan langs het fietspad aan de Drakenburgerweg tussen de Professor Meijerslaan en de Goeman Borgesiuslaan en langs het fietspad aan de De Geerenweg ter hoogte van het volkstuinencomplex.

Spaar de populieren langs de Bestevaerweg

Lees verder

Inspraakreactie naar PS Utrecht inzake plannen Landgoed Paleis Soestdijk

Woensdagavond 27 oktober 2021 vergadert de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van de provincie Utrecht. Op de agenda staat ondermeer de Statenbrief ‘Vaststellen overeenkomsten ivm voortgang ontwikkeling Paleis Soestdijk’. De BOP heeft een inspraakreactie opgesteld met daarin opgenomen de oproep aan de commissieleden niet akkoord gaat met de voorliggende vergunningen, overeenkomsten en ontheffingen.

Omdat het i.v.m. een besluitvormende Baarnse gemeenteraadsvergadering die avond niet mogelijk is de reactie fysiek in te spreken, is de inspraak naar de commissiesecretaris gestuurd met het verzoek die te verspreiden onder de commissieleden. We zijn benieuwd of en hoe er op de inspraak zal worden gereageerd door de betreffende Statencommissie en houden u op de hoogte.

 

BOP stapt uit Baarnse politiek

(Aangevuld op 6 oktober 2021)

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart, worden er momenteel in het gemeentehuis allerlei voorbereidingen getroffen. Zo worden politieke partijen uitgenodigd informatie te delen over de benoeming van de lijsttrekker, kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s en wat dies meer zij. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, na ampel overleg hebben bestuur en fractie van de Baarnse Onafhankelijke Partij besloten afscheid te nemen van de politiek. De BOP zal derhalve niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Lees verder

De kogel is door het paleis

Zoals verwacht ging gisteravond een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) akkoord met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Natuurlijk was er veel lof voor alle insprekers die eerder hun zorgen uitten over de paleisplannen. Verder dan een aantal schaamlappen in de vorm van onbetekenende amendementen en een motie kwam het echter niet. Alle lof trouwens voor Mark Eijbaard (PvdA). Terecht hamerde hij op het feit dat uitvoering van de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep een grote impact zal hebben op het milieu en de natuur op en rond het landgoed. Hij vond het dan ook onbegrijpelijk dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) door de projectontwikkelaar is losgelaten op de plannen. Wethouder Jansma was een andere mening toegedaan. Hij verdedigde het ontbreken van een m.e.r. met de opmerking dat het ontwerpbestemmingsplan voldoende Raad van State-proof in elkaar stak. Lees verder