Auteursarchief: Bopbaarn

Over een debat dat komt en geluidsverrommeling in Vorstelijk Baarn

Tijdens de raadsvergadering van februari 2020 speelden twee hete hangijzers een prominente rol. Beide hadden al dan niet direct van doen met de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met Paleis Soestdijk. Zo lagen er mondelinge vragen op de raadstafel aangaande de door de gemeente aan de oud-burgemeester van Houten gegeven opdracht op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing voor het financiële tekort van 11 miljoen euro dat is ontstaan in de begroting c.q. winstverwachting van de paleiseigenaar én kwam de verruiming van het organiseren van openlucht evenementen met versterkte muziek aan de orde. Lees verder

BOP stelt samen met GL en de PvdA vragen bij opdracht onderzoek naar 11 miljoen voor de MBEG

In de Gooi en Eemlander van dinsdag 18 februari 2020 laat de oud-burgemeester van Houten, de heer De Jong van adviesbureau Necker van Naem, weten dat hij in opdracht van de gemeente Baarn op zoek gaat naar een oplossing voor het gat van 11 miljoen euro dat is ontstaan in de begroting van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Het bevreemdt ons dat de gemeente als opdrachtgeefster van dit onderzoek wordt genoemd. Immers, de gemeente heeft part nog deel aan het ontstaan van het tekort waar de MBEG mee wordt geconfronteerd. De stelling van de Lees verder

Svp geen toekomstmuziek op terrein bomencentrum

Vorig jaar november kregen de plannenmakers voor een mediapark op het aan de Zandheuvelweg gelegen Bomencentrum Nederland (van Hans Blokzijl) n.a.v. een publicatie in de Gooi en Eemlander van ons het advies die plannen niet verder uit te werken. Ze zouden gelet op de vigerende beleidsregels aangaande hoe om te gaan met het gebied gelegen binnen het  Natuurwerkwerk Nederland geen schijn van kans maken. In de Baarnsche Courant van jl. 14 februari komt de initiatiefnemer van het mediapark, de heer Dorland, aan het woord. Lees verder

Oud-burgemeester gaat op zoek naar 11 miljoen voor eigenaar Paleis Soestdijk

Vandaag komt RTV-Utrecht met het nieuws dat de oud-burgemeester van Houten, Wouter de Jong (CU), in samenspraak met de gemeente, provincie en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) op zoek gaat naar 11 miljoen euro om het gat mee te dichten dat de begroting van de paleiseigenaar momenteel laat zien. De regionale zender meldt dat het tekort is ontstaan omdat de gemeenteraad en de provincie gelet de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied niet willen meewerken aan de bouw van een woonwijk in de bossen rond het paleis. Gedoeld wordt op het terrein van de voormalige marechausseekazerne én een ruim daar omheen gelegen bosgebied (Alexanderkwartier) dat een aantal oude bosgroeiplaatsen telt én beschermde diersoorten. Dat zowel de gemeenteraad als de provincie de nodige vraagtekens plaats(t)en bij de plannen van de MBEG klopt. De stelling van de MBEG dat er sprake is van gewijzigde regelgeving is niet waar en behoeft dus enige nuancering. Lees verder

Het college kiest voor nog meer geluid in de openlucht

Vorig jaar mei stelde het college van burgemeester & wethouders voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo te wijzigingen dat inrichtingen, denkt u hierbij aan horecabedrijven maar bijvoorbeeld ook aan Paleis Soestdijk, voortaan jaarlijks twaalf evenementen met versterkte muziek in de openlucht kunnen organiseren waarbij de normale geluidsnormen fors mogen worden overschreden. De nieuwe regel kwam er, gelet op het feit dat zich binnen een afstand van 50 meter van een inrichting geen woning mag bevinden, op neer dat vrijwel alleen in de landelijke gebieden van de gemeente gelegen inrichtingen ervan zouden kunnen profiteren. Met de nieuwe regel zou de bepaling dat inrichtingen maximaal drie dagen of dagdelen per jaar en uitsluitend bínnen de muren van de locatie dergelijke geluidbelastende festiviteiten mogen organiseren komen te vervallen. Lees verder

Over een overbodige raadsexercitie…

In de klucht die zich afspeelt rond het Arcadeplan namen de fracties van D66, GroenLinks, VoorBaarn, CDA en CU/SGP tijdens de raadsvergadering van jl. 29 januari een motie aan aangaande de door die partijen en projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed BV gewenste nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink. De vijf raadsfracties willen er met assistentie van het college achter komen wat nuchter verstand al op voorhand laat weten: de door hen gedroomde nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink is een te grote broek voor de gemeente. Lees verder

Opnieuw uitstel in Arcade-soap

Een raadsmeerderheid koos vanavond (29 januari 2020) voor de derde keer in successie voor uitstel van het in maart 2019 door de gemeenteraad geaccordeerde plan het huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoosgebouw te renoveren, uit te breiden en te verduurzamen om daar naast de theatervoorziening ook de bibliotheek in onder te brengen. Dat de BOP voorstander is van de uitvoering van dit plan mag genoegzaam bekend zijn. Leest u de stukken die op deze website over dit onderwerp zijn geplaatst er maar op na. Er valt veel te zeggen over het derde uitstel op rij, maar staat u mij toe dat ik mij beperk tot een weergave van de BOP-inbreng tijdens de behandeling van een door VoorBaarn, D66, CDA, GroenLinks en CU/SGP ingediende motie. Daarin vroegen die fracties om vier maanden uitstel om de door het college aangeleverde cijfers alsnog met een rekenmachine in de hand te lijf te gaan… Lees verder

Renovatie wegdek Altalaan verdraagt geen uitstel

De raad ontving kortgeleden een brandbrief van een bewoner van de Altalaan. Hij deed kond van de bijzonder slechte staat van onderhoud dat het wegdek van die laan al langere tijd kenmerkt. De bij de brief gevoegde foto’s van de bestrating bevestigen het beeld van de briefschrijver en ook eigen waarneming liet ons zien dat het wegdek in kwestie dringend herstel behoeft. Informatie van gemeentezijde leert dat de Altalaan hoog op het lijstje staat van de onderhoudsplanning voor dit jaar, maar het staat niet vast of de werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Dit hangt af van het beschikbare budget en prioritering. Anders gezegd, het is dus volstrekt onzeker of adequaat herstel van het wegdek van de Altalaan op korte termijn uitgevoerd wordt. Lees verder

Over een fittie, de fa. List & Bedrog en een ongewenste koffiebeker

De Baarnsche Courant (BC) doet in de editie van woensdag 22 januari kond van een fittie (ruzie) tussen de fractievoorzitters van D66 en de BOP. Als vertegenwoordiger van laatstgenoemde fractie voel ik mij lichtelijk aangesproken door het verhaal in de krant. Ik heb begrepen dat de schrijver van het verhaal gesproken heeft met de aanvoerder van D66, de heer Jonkers. Het is goed te weten dat de krant met mij geen contact heeft opgenomen. Van het gewaardeerde principe ‘hoor en wederhoor’ is dan ook geen sprake geweest. Ik kan het niet laten middels een brief te reageren op het BC-artikel. Lees verder