Amendement rond huishoudelijke hulp

 

Marjo | 21-06-2015 

De fractie van de BOP heeft voor de raadsvergadering van woensdag 24 juni a.s. onderstaand amendement voorbereid naar aanleiding van het raadsvoorstel huishoudelijke hulp vanaf 2016. In dit raadsvoorstel stelt het college voor de huishoudelijke hulp I (de schoonmaakhulp) om te vormen van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. In het amendement pleiten wij er voor dit (vooralsnog) niet te doen. 

Onderwerp:  Huishoudelijke hulp vanaf 2016  (15RV000042)De raad van de gemeente Baarn, in vergadering bijeen op 24 juni 2015

N.a.v. agendapunt 8

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

 • Het college voorstelt in te stemmen met het aanbieden van Huishoudelijk Hulp I in de vorm van een algemene voorziening;
 • De gemeente bij het invoeren van een algemene voorziening de regie uit handen geeft waardoor zij het zicht verliest op deze groep kwetsbare inwoners;
 • De gemeente de afgelopen jaren juist fors heeft geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheid van de medewerkers van het loket Zorg en Welzijn voor het voeren van kantelingsgesprekken en gebleken is dat die investering geleid heeft tot het beoogde resultaat alsmede waardering voor de werkwijze van deze medewerkers;
 • Bij de invoering van een algemene voorziening de zorgaanbieders de regie gaan voeren en een ondersteuningsplan zullen opstellen, waarbij de kans bestaat dat zorgaanbieders hun belang op zoveel mogelijk cliënten tegen zo laag mogelijke kosten laten prevaleren boven de belangen van deze kwetsbare doelgroep;
 • Inwoners zelf de Huishoudelijke Hulp zullen moeten regelen in overleg met de zorgaanbieders waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt;
 • Er bij een algemene voorziening niet kan worden gedifferentieerd naar inkomen;
 • Bij een algemene voorziening iedereen uit de WMO-doelgroep (met uitzondering van een qua omvang nog niet gedefinieerde groep kwetsbaren) vanaf 2018 de HH1 zelf moet gaan betalen;
 • Mensen uit de doelgroep die (net) boven het voorgestelde minimum van € 22.500,– zitten door stapeling van eigen bijdragen in financiële problemen kunnen komen;
 • De WMO-doelgroep die een beroep kan doen op HH1 de afgelopen periode al fors heeft moeten inleveren op aantal uren hulp en dat dit in de afgelopen jaren tot onderuitputting van het WMO-budget heeft geleid;
 • Nog meer fors bezuinigen op de WMO-doelgroep buitenproportioneel is;
 • Het college nog geen zicht heeft op de kosten en besparingsmogelijkheden binnen het totale sociale domein en er wellicht door b.v. het minder doorverwijzen naar specialistische zorg budget vrij komt voor andere zorgonderdelen;
 • Het college heeft aangegeven t.a.v. de huishoudelijke hulp samen op te willen trekken met Bunschoten, Woudenberg en Soest, waarbij Soest pas later aansluit i.v.m lopende contracten met zorgaanbieders;
 • De raad van Soest bij zo’n gezamenlijk optrekken achter de feiten aan zal lopen als de overige drie raden nu al zouden instemmen met een algemene voorziening voor HH1 en feitelijk buiten spel wordt gezet;
 • Dat in de voorliggende keuzenota niet afdoende wordt onderbouwd dat het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen scenario 1 is, t.w. HH1 als algemene voorziening;

Stelt ondergetekende voor het besluit te wijzigen conform onderstaande tekst:

 1. In te stemmen met het voor de komende twee jaar continueren van huishoudelijke hulp I in de vorm van een maatwerkvoorziening.
 2. Het college opdracht te geven om de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in gang te zetten en huishoudelijke hulp I in te kopen voor de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 op basis van resultaatgestuurde financiering binnen maatschappelijk verantwoorde kaders.
 3. De effecten van deze continuering te monitoren en op basis hiervan na te gaan of het nodig is de richting bij te stellen en hierover eerst in overleg te treden met de raad.

Toelichting op het gewijzigde besluit:

 • In de periode van twee jaar kan een beter zicht worden verkregen op de kosten en besparingen in het totale sociale domein;
 • En kan de jurisprudentie aangaande HH1 als algemene voorziening gevolgd worden en de ervaringen bij andere gemeenten worden meegewogen;
 • En kan er in afstemming met de betreffende samenwerkende gemeenten voor worden gezorgd dat alle betrokken gemeenteraden tijdig bij de keuze voor de inrichting Huishoudelijke Hulp worden betrokken;
 • En kan er aan het eind van deze periode van twee jaar op grond van de bevindingen bezien worden of HH1 als maatwerkvoorziening kan worden gecontinueerd.

En gaan over tot de orde van de dag