Algemene Beschouwingen

Marjo | 11-06-2015

Op 11 juni j.l. debatteerden de raadsfracties over de perspectiefnota  2016 – 2019 van het nieuwe college van VVD, D66, CDA en CU/SGP. Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen van de BOP. 

Voor de perspectiefnota geldt in zijn algemeenheid dat ze weinig verrassingen bevat: een fors deel zal waarschijnlijk overeenstemmen met de al voorbereide perspectiefnota 2016-2019 van het vorige college, aangevuld met een aantal plannetjes op m.n. het gebied van onderhoud openbare ruimte. Verder ontbreken de vage beloftes en weinigzeggende kreten niet, maar laat ik daar niet te veel tijd aan besteden. Er zijn belangrijker zaken. Overigens, we missen natuurlijk het collegeprogramma nog en ik ben benieuwd wanneer de raad dat programma tegemoet kan zien.

 Ik zal nu nader inzoomen op de inhoud en per programma kort de perspectiefnota aflopen op voor de BOP belangrijke onderwerpen, te beginnen bij het programma Sociaal Domein.  Hierin missen wij voornemens rond de status en organisatie van het lokaal team. Blijft dat zoals het nu voor één jaar is opgetuigd?  Welk perspectief biedt u de huidige medewerkers van dit team?  Komen ze in dienst van de gemeente? Blijven ze op de loonlijst staan van de zorgaanbieders? Worden ze ZZP-er? Graag hoor ik van de wethouder wat hem voor ogen staat, waarbij ik begrijp dat er nog wel het nodige zal moet worden onderzocht en bekeken, maar ik verneem graag de persoonlijke visie in dezen van de wethouder.

Ook de visie van het college c.q. de wethouder op de inkoop van zorg blijft ongenoemd. Vertrouwt u volledig op het inkoopbureau van de gemeente Amersfoort of heeft Baarn daarin een eigen inbreng. En zo ja, wordt de raad daarover nog geraadpleegd, zoals bijv. wel in de gemeente Amersfoort gebeurt in een raadspeiling over de ‘Strategie contractering zorg en ondersteuning 2016 sociaal domein’?

De BOP-fractie ondersteunt uw voornemen kritisch te kijken  naar samenwerkingsopties in het sociaal domein. Een voornemen dat al ‘in de pijplijn zat’. Desalniettemin klinkt samenwerking met BBS-gemeenten als een interessante optie en wij hopen dat de raad bij deze verkenning geïnformeerd en geraadpleegd wordt.

T.a.v de voorzieningen is het goed om te lezen dat u ze in stand wilt houden. Dat is namelijk ook een van de speerpunten van de BOP, dus daar zullen we u zeker aan houden. Graag hoor ik nog wel van u welke voorzieningen volgens u onder ‘onze grote voorzieningen’ vallen.  Verstaan wij daar allemaal hetzelfde onder: namelijk De Trits, De Speeldoos, de Bibliotheek en De Leuning?  Over een mogelijk Kunst- en Cultuurfonds heb ik bij de presentatie van het coalitieakkoord al aangegeven dat dit idee al door voormalig BOP-wethouder Kees Koudstaal was ingebracht, goed dat dit verder onderzocht gaat worden, en ik ben benieuwd naar het resultaat.

T.a.v. het programma  Fysiek Domein: uw woorden over het opknappen van delen van de openbare ruimte stralen beslist daadkracht uit, toch wacht mijn fractie uw concrete acties hier aangaande af. Eerst zien en dan…. En we hopen dat deze opknapbeurten niet alleen uitmonden in wat ik maar zal noemen ‘nieuwe bollen op de Brink’,  maar ook en juist vooral leiden tot meer levendigheid en activiteiten. Ik gaf het al eerder aan: een opgeknapte openbare ruimte is niets zonder mensen, mensen die afkomen op reuring, en zo  zorgen voor levendigheid. Vandaar dat ik nogmaals mijn bij de behandeling van het coalitieakkoord  gestelde vraag herhaal: is er ook budget voor ‘evenementen’, voor reuring, zoals de 50.000,– van het vorige college,  het zgn. speeltje van Koudstaal, waar u onlangs nog zo gul een bijdrage aan de Playfountain uit heeft bekostigd, of wenst dit college  hiervoor geen geld te reserveren en ziet zij dit als een verantwoordelijkheid van private partijen? De VVD-fractievoorzitter achtte zich bij de behandeling van het coalitieakkoord niet geroepen onze vraag hierover  te beantwoorden, wellicht dat u als college met wat minder dedain reageert.

Verder hopen wij dat de fractie van CDA geen vragen meer hoeft te stellen over de Baarnse rotte kiezen. Met het CDA weer in het college ziet de BOP-fractie met belangstelling de aanpak van deze problematiek tegemoet. Mocht dat om de een of andere reden niet bevredigend gebeuren, omdat het niet zo eenvoudig blijkt te zijn deze problematiek bij het fundament aan te pakken, dan neem ik aan dat het CDA in deze raad de bel zal blijven luiden…

Begrijp ik het verder goed dat u t.a.v. de bebouwing locatie garage Kooy aangeeft dat de deur open blijft staan voor andere functies behalve wonen, en dat dus ook een supermarkt nog steeds tot de mogelijkheden behoort? De ontwikkelingen rond parkeerterrein Laanstraat waren voor de BOP een belangrijk speerpunt in de aanloop naar de verkiezingen voor 2014. Gezien de verkiezingsuitslag denk ik dat met ons vele inwoners ervan overtuigd waren dat het desastreuze plan om meer extra winkelruimte in het centrum toe te voegen meer schade dan voordeel zou gaan opleveren. Dus mijn fractie hoopt van harte dat uw opmerking over het ‘bij voorkeur bebouwen met woningen’ niet betekent dat het college ook het toevoegen van nieuwe winkelruimte overweegt.

T.a.v. programma 4, ondersteunend domein, verwijs ik naar mijn opmerkingen aangaande de OZB bij de behandeling van het coalitieakkoord en naar onze vraag aan de VVD-fractievoorzitter waarop zij toen geen antwoord wenste te geven. Het ging over uw voornemen de OZB in de komende drie jaren met maximaal het inflatiepercentage te verhogen. In 2012 is in het kader van een financieel herstelplan besloten tot het gefaseerd verhogen van de OZB. Samen met de CDA-fractie maakte de VVD-fractie bij de begrotingsbehandeling  vorig jaar oktober veel misbaar over de destijds afgesproken tranche voor 2015. Als die verhoging dan zo onterecht was, zoals bij voortduring werd beweerd, zou je verwachten dat dit college die o zo onterechte verhoging voor komend jaar, dus voor 2016, had gecompenseerd door een verlaging van de OZB voor te stellen. Dan was de VVD haar luid uitgevente verkiezingsbelofte daadwerkelijk nagekomen. Nu blijkt dat het vooral veel geschreeuw en weinig wol was. Dus nogmaals mijn eerder gestelde vraag: Waarom maakt dit college in het kader van de door VVD, CDA en CU/SGP voor de Baarnse inwoners zo bepleite lastenverlichting, die verfoeide OZB-verhoging 2015 in het komende jaar niet  ongedaan?

 Als laatste ga ik kort in op het hoofdstuk Financieel duurzaam beleid.  U noemt daar met name de risico’s sociaal domein. Sturen op de centen en de risico’s is uiteraard nodig, want de bezuinigingen vanuit het rijk t.a.v. het sociaal domein zijn schrikbarend. Maar dat vraagt wel om zorgvuldige afwegingen, waarbij de centen nooit alleen doorslaggevend  kunnen zijn. U geeft b.v. aan dat een beleidswijziging waarbij Huishoudelijke Hulp wordt omgevormd van maatwerk naar algemene voorziening de enige mogelijkheid is om de bezuinigingen te kunnen opvangen. De BOP-fractie vraagt zich af of dit inderdaad zo is, en hoe u dit zo stellig weet. Bij de behandeling van dit raadsvoorstel gisteren zijn wij hier al  uitgebreid op ingegaan en het antwoord van de wethouder heeft mij allerminst overtuigd.

Meneer de voorzitter, ik ga afronden. We hebben sinds het recente aantreden van uw college in april jl.  al twee keer meegemaakt dat zaken niet tijdig op orde waren, of niet goed waren voorbereid of onderzocht. Ik refereer aan de kernrandzonevisie en de omvang van de sanering van de voormalige werf. Dat is niet goed voor de daadkracht en het imago van uw college. Ik besluit dan ook met de wens dat de raad niet maandelijks met dergelijke uitglijders  wordt geconfronteerd en wens u hierbij sterkte.