Eenzaamheid…

De BOP heeft vorig jaar geen steun gegeven aan de motie ‘Actieplan eenzaamheid bestrijden’. Niet omdat wij ontkennen dat eenzaamheid in Baarn voorkomt, maar omdat wij vreesden dat zo’n actieplan vooral zou insteken op ‘pleisters plakken’ en niet op het achterhalen van diepere oorzaken van eenzaamheid. Die zou je kunnen samenvatten onder de door Telegraaf-columnist Martin Visser onlangs aangegeven duiding: Kil Nederland. Nu het actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid Baarn’  op tafel ligt worden wij alleen maar gesterkt in onze opvatting. Het plan somt voornamelijk op wat er al gebeurt op het terrein van de bestrijding van eenzaamheid en biedt geen handvatten waarmee de meest zorgelijke problemen kunnen worden opgelost.

De BOP heeft grote waardering voor vaak al jarenlang bestaande veelal particuliere initiatieven als de Leuning en Lokaal-O, laat daar geen misverstand over bestaan. Ook andere activiteiten waar mensen – jong en oud – elkaar kunnen ontmoeten, sport- en spel bedrijven, voorstellingen bezoeken, lid van een vereniging kunnen worden, dragen wij een warm hart toe. Wat ons betreft worden dit soort initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij merken wij wel op, dat niet iedere persoon die aangeeft wel eens gevoelens van eenzaamheid te kennen voorzien hoeft te worden van het etiket ‘ongelukkig’. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de gemiddelde oudere van nu zich minder eenzaam voelt dan leeftijdsgenoten twintig jaar geleden.

Tijdens de debatraad van 17 januari gaven wij aan dat er in het actieplan Eén tegen eenzaamheid Baarn onvoldoende wordt ingegaan op de dieper liggende oorzaken van verschillende vormen van eenzaamheid. In de in december vorig jaar door het SCP gepubliceerde Overall rapportage sociaal domein 2017 staat te lezen, dat het aandeel zeer eenzame mensen in de WMO tussen 2015 en 2017 is toegenomen van zestien procent tot twintig procent. Bij mensen die gebruik maken van een voorziening in de Participatiewet of de Jeugdwet (multi-gebruikhuishoudens) lag dat percentage zelfs twee procent hoger. Het planbureau verwacht dat die percentages in de komende jaren alleen maar zullen stijgen, omdat het ernaar uitziet dat steeds minder van deze kwetsbare mensen een beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling omdat de beleidsinzet bij de WMO juist gericht is op een afname van eenzaamheid! 

De BOP volgt in het eenzaamheidsverhaal de opvatting van de Amsterdamse hoogleraar sociologie Theo van Tilburg. Die liet vorig jaar in dagblad Trouw weten dat eenzaamheid niet gaat niet over oppervlakkige contacten, zoals koffie drinken of een bloemetje brengen. Hij bepleit een aanpak die zorgt voor meer persoonlijk contact, het terugdringen van negatieve gedachten en het aanbieden van praktische hulp. Van Tilburg pleit in dit verband voor een professionele opzet van eenzaamheidbestrijding en uitvoering daarvan. Daarom pleitte de BOP tijdens de debatraad van 17 januari ervoor de eenmalige decentralisatieuitkering van € 150.000 die de gemeente dit jaar ontvangt van het Rijk geheel of gedeeltelijk in te zetten voor het ontwikkelen van een programma van waaruit doeltreffend professionele hulp kan worden geboden aan de meest kwetsbare eenzame inwoners van onze gemeente. Onze oproep vond onder andere gehoor bij de VVD en samen met die fractie zal de BOP een amendement opstellen die in een en ander voorziet.

Zo reageert het CDA instemmend op de PvdA-tweet

Dat niet iedereen in de raad onze onderbouwde zorgen onderschrijft wordt duidelijk aan de hand van een door de fractievoorzitter van de PvdA geplaatst bericht op Twitter. Inhoudelijk gaan wij daar niet op in, ook niet op de onbenullige reactie van de fractievoorzitter van het CDA. We rekenen in het belang van de hierboven beschreven groep eenzame inwoners van onze dorp op het in de raad aanwezige gezonder verstand…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

Kijkttip