Maandelijks archief: oktober 2020

Lees altijd de bijsluiter!

Jongstleden 21 oktober bracht de BOP een fictief woningbouwplan naar buiten. Gelet op de reacties die het fake news opleverde hebben maar weinigen de onder het verhaal geplaatste link ‘Raadpleeg de bijsluiter’ aangeklikt. Zo komt het dat ook uit politieke hoek een aantal enthousiaste reacties op het vermaledijde idee woningen te bouwen aan de randen van het Baarnse Bos loskwam. Het laat zien hoe gemakkelijk door projectontwikkelaars gebezigde promotaal wordt geslikt door de politiek, al moet gezegd worden dat de fractievoorzitter van het CDA er in dit geval wel doorheen prikte. Resteert de vraag waar zijn droefheid was toen eerder de MeyerBergman Erfgoed Groep tien grote, diep in het Borrebos bedachte appartementengebouwen, elk met een footprint van 800 m² en een nokhoogte van 15 meter, omschreef als bosachtige villa’s die de natuur ter plaatse zouden gaan versterken? Dat onzinverhaal werd door de Baarnse politiek inclusief de fractievoorzitter van het CDA voor zoete koek geslikt!

Draag de button

Bestel de button!

Zoals u in de bijsluiter bij het nepnieuws kunt lezen willen wij met onze actie het verzet tegen de bouwplannen van de MBEG een nieuwe impuls geven. Tegelijkertijd willen wij aangeven dat er overal binnen en buiten de rode contouren van onze gemeente wordt geloerd naar plekken waar woningen uit de grond gestampt kunnen worden. Al in een ver verleden sprak men over woningbouw aan de randen van het Baarnse Bos. Ook de borders van het Cantonpark zijn ooit geopperd voor dat doel. Met in beeld komende locaties als het Maarschalksbos en de Rusthoekweide voor mogelijke woningbouw blijft alertheid geboden! Te beginnen natuurlijk bij het woningbouwplan voor het Borrebos. Bent u met ons van mening dat woningbouw daar ongepast is draag dan de button  ‘Geen woningbouw Borrebos’. En gelooft u ons, ook zonder die woningbouw zal Paleis Soestdijk niet instorten. Daar zetten we graag met u een boom over op!

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Toekomstbestendig groen wonen in Baarn goed mogelijk!

De BOP was voornemens tijdens haar jaarlijkse Algemene Beschouwing op woensdag 21 oktober 2020 een baanbrekend woningbouwplan te presenteren. Nu dit jaarlijkse ‘politieke hoogtepunt’ van de raadsagenda is gevoerd en coronamaatregelen zorgen voor een andere wijze van vergaderen kiest de BOP voor een aangepaste presentatie van een plan dat de bouw behelst van een groot aantal klimaatneutrale, duurzame woningen in een passende groene omgeving.  Lees verder

BOP komt met baanbrekend woningbouwplan

De BOP was voornemens om tijdens de gemeenteraadsvergadering van jl. woensdag 14 oktober een omvangrijk woningbouwprogramma aan te kondigen. Vanwege de strengere door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen is die vergadering afgelast en voorlopig zullen de gemeenteraadsvergaderingen zich weer langs digitale weg voltrekken. Geen ideale situatie om het opzienbarende plan, dat de bouw behelst van een aanzienlijk aantal klimaatneutrale, duurzame woningen in een passende groene omgeving, wereldkundig te maken. Lees verder

Hoezo piketpaaltjes in het Borrebos?

Gooi & Eemlander 17/10/2020

Aanvulling 18 oktober 2020:

Inmiddels kan uit persberichten worden opgemaakt dat de piketpaaltjes zijn geslagen met het oog op het aanstaande ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Een tip voor de paleiseigenaar. Gelet op het feit dat velen begaan zijn met het lot van het Borrebos graag voortaan dit soort acties middels een persbericht vooraankondigen.

 


Wij zijn benaderd door een inwoner van onze gemeente die haar verontrusting uitspreekt over het feit dat er in het ten noorden van het aan de Amsterdamsestraatweg voormalige kazernecomplex van de Koninklijke Marechaussee gelegen bosgebied, te weten het Borrebos, diverse piketpaaltjes in de grond zijn geslagen (Op bijgevoegde foto één van de paaltjes). Daarbij werd het vermoeden uitgesproken dat een en ander in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep zou zijn geschied om de plekken te markeren bedacht voor de door de projectontwikkelaar gewenste appartementengebouwen. Een en ander zou natuurlijk onbestaanbaar zijn, maar voor alle zekerheid vragen wij vandaag het College van Burgemeester en Wethouders onderstaande vragen te beantwoorden:

Is het college bekend met het feit dat er in bedoeld bosgebied piketpaaltjes zijn geslagen?

– Indien het college daar niet van op de hoogte is kan het college dan op zoek gaan naar het antwoord op de vraag naar het waarom van de piketpaaltjes en de raad hieromtrent spoedig te informeren?

– Mocht blijken dat het plaatsen van de piketpaaltjes inderdaad van doen heeft met de in het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk genoemde appartementengebouwen is het college dan bereid ervoor zorg te dragen dat de piketpaaltjes op zo kort mogelijke termijn worden verwijderd?

Het college heeft 30 dagen de tijd de vragen te beantwoorden over het hoe en waarom van de piketpaaltjes.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Over de eindafrekening participatiekosten Paleis Soestdijk nog geen nieuws

Vandaag heeft het college geantwoord op onze jl. 4 september gestelde vragen over de totale kosten die de gemeente maakte om het participatieproces rond het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vorm te geven. Al eerder gaf het college aan dat daarmee vooralsnog een bedrag van € 66.350 gemoeid is. Over de door het Haagse adviesbureauAwareness – dat de participatie vormgaf – gemaakte meerkosten wordt nog onderhandeld. Lees verder