Maandelijks archief: mei 2020

Dit schrijft de pers met daarbij een kleine persoonlijke noot

Zowel de Baarnsche Courant als de Gooi en Eemlander schrijven in de edities van vandaag over de raadsvergadering van jl. 27 mei. Over de inhoud van de stukken zal ik mij niet uitlaten, maar ik wil er wel een opmerking bij plaatsen. Mocht u uit de krantenberichten opmaken dat ik mij als raadslid geïntimideerd voelde door de notitie van de advocaat dan heeft u het mis. Zijn door de wethouder ingefluisterde vier A 4’tjes tellende respons op de inhoud van de motie laat immers alleen maar zien dat hij weinig kaas heeft gegeten van het aanbestedingsrecht. Ik doelde op het effect dat zijn notitie zou hebben op het overgrote deel van de raad dat zich niet heeft verdiept in de vigerende wet- en regelgeving inzake het gemeentelijk aanbesteden van diensten, maar blind vaart op dat wat de wethouder daarover verklaart. Dat wilde ik even gezegd hebben…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP


 

Gooi en Eemlander 29 mei 2020:

 

 


Baarnsche Courant 29 mei 2020:

 

 

Een opmerkelijke raadsvergadering gezien door de bril van de BOP

Het was me het avondje wel weer, de raadsvergadering van woensdagavond 27 mei. Voor de zoveelste keer koos de raad voor uitstel van de vernieuwbouw van De Speeldoos. Zelfs de VVD, die eerder aangaf dat verdaging zou kunnen zorgen voor afstel van de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos met alle negatieve gevolgen van dien voor zowel het theater als bibliotheek, liet weten blij te zijn met het uitstel. Leek het er eerder op dat het vermaledijde Arcadeplan van tafel was, nu ligt het er weer bovenop en wordt het samen met de locatie van de bieb en het daarachter liggende Nutsgebouw bij opnieuw een onderzoek naar de mogelijkheid een cultuurhuis te bouwen in het centrum. De status van het Nutsgebouw als gemeentelijk monument doet er blijkbaar niet toe en het belang van de bewoners van de Burgemeester Miedemahof – de bouw van een cultuurhuis zorgt direct grenzend aan hun achtertuin voor een meer dan 20 meter hoge muur – al helemaal niet. En de nieuwe wethouder die aanvankelijk daadkracht leek uit te stralen, zegt het allemaal prima te vinden.  Je kunt je afvragen welke argumenten je als voorstander van het oorspronkelijke vernieuwbouwplan nog in kunt zetten in een beroep op gezond verstand… Lees verder

BOP zegt vertrouwen op in wethouder Jansma

Vorige week woensdag is er tijdens de raadsvergadering uitvoerig gedebatteerd over het door het college gevolgde participatietraject inzake de planvorming voor het Landgoed Paleis Soestdijk. De BOP bracht haar bezwaren in tegen de hierin door het college gevolgde weg en de wethouder heeft daarop gereageerd. Het was voor iedereen helder dat het debat er niet voor heeft gezorgd dat de wethouder en de BOP tot elkaar kwamen. In het normale politieke proces verbinden partijen daaraan hun conclusies. Bijvoorbeeld over de vraag of de wethouder hen wel of niet heeft weten te overtuigen van zijn gelijk. Lees verder

BOP hekelt wijze van aanbesteding participatie Paleis Soestdijk

Inbreng tijdens de raadsvergadering van jl. 20 mei

Op 20 april 2020 plaatste de BOP onder de kop ‘Geheime Cijfers. Waar loopt het college voor weg?‘ een verslag over de weg die het college heeft gevolgd inzake de aan het Adviesbureau Awareness verstrekte opdracht het participatietraject Landgoed (Paleis) Soestdijk vorm te geven. Het college weigerde aanvankelijk het bedrag dat met die opdracht gemoeid was te delen met de gemeenteraad. Na stevig aandringen van een aantal raadsfracties kwam het college uiteindelijk wel met die cijfers voor de dag. Dat wil zeggen eerst vertrouwelijk alleen voor de raad en later verhuld in het openbaar. Op basis van die cijfers kan worden opgemaakt dat er met de inkoop van de door Awareness verzorgde dienst een bedrag gemoeid was van ca. €65.000, in elk geval beduidend meer dan het in de regeling ‘Inkoop- en aanbesteding Gemeente Baarn’ opgenomen drempelbedrag van € 50.000. Dat betekent dat de opdracht in kwestie niet onderhands aan Awareness had mogen worden verstrekt, maar meervoudig onderhands had moeten worden aanbesteed. Lees verder

Voor de vierde keer op rij uitstel voor de Speeldoos

De gemeenteraad debatteerde jl. woensdagavond voor de zoveelste keer over de vernieuwbouw van de huidige Speeldoos. Heel in het kort het verloop van een bizar verhaal geschetst. In juni 2017 koos de gemeenteraad in overgrote meerderheid, alleen de LTS en NúBaarn stemden tegen, voor het onder één dak brengen van het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan. Vorig jaar maart schaarde een ruime raadsmeerderheid zich achter het voorstel krediet ter beschikking te stellen voor die vernieuwbouw. Deze keer stemden VoorBaarn en het van gedachten veranderde GroenLinks tegen het voorstel. Korte tijd later zag VoorBaarn aan de hand van een projectontwikkelaar de kans schoon haar droom voor een cultuurhuis in het centrum op de raadsagenda te plaatsen. Lees verder

De BOP trekt aan de bel bij de Utrechtse Staten

Woensdag 14 mei 2020 bespraken Provinciale Staten van Utrecht de Statenbrief van Gedeputeerde Staten inzake de onder leiding van adviseur Wouter de Jong gevonden ‘oplossing‘ voor paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het was een teleurstellende bespreking. Inhoudelijk werd er niet gesproken over de aanzienlijke schending van de natuurbelangen die het bouwen van tien appartementengebouwen in het Borrebos zal veroorzaken. Alle reden voor de BOP in de pen te klimmen om onze teleurstelling hierover kenbaar te maken aan de provinciale volksvertegenwoordigers. De brief is op de agenda geplaatst van de provinciale Commissie Ruimte, Groen en Water van woensdag 17 juni 2020.

Misschien wekt onze reactie samen met de daarbij gevoegde afbeelding van het Borrebos bij de Statenleden zoveel nieuwsgierigheid op naar het betreffende bosgebied dat men de situatie ter plaatse in ogenschouw wil nemen. Mocht dat het geval zijn dan verzorgt de BOP graag een rondleiding voor de dames en heren…

Naschrift

Behalve een standaard ontvangstbevestiging en de melding dat de brief op de lijst ingekomen stukken was geplaatst voor de vergadering van de commissie Ruimte, Groen en Water van woensdag 17 juni 2020, geen enkele reactie ontvangen vanuit Utrecht. Tijdens de vergadering geen woord over het Landgoed Soestdijk. De dames en heren statenleden hadden belangrijker zaken aan het hoofd dan het aandacht schenken aan de schending van de natuurbelangen die zich met de bouw van de appartementengebouwen in het Borrebos zal voltrekken. Waarvan akte zullen we maar zeggen, maar ik ben het vertrouwen in het provinciebestuur volledig kwijt…

Kees koudstaal,
fractievoorzitter

Opnieuw de Noordschil met een crisis op komst

Deze maand behandelt de raad een onderwerp dat 14 jaar geleden voor het eerst (fijn)stof deed opwaaien. In 2006 kwam het college samen met grondeigenaar W&F-investments met het plan een groot aantal woningen te bouwen op de Noordschil. Daar lagen miljoenen voor het oprapen en met een deel van de opbrengst zou het parkeerterrein Laanstraat kunnen worden omgetoverd tot een Laanplein met winkels, woningen en kantoren. Baarn zou ermee opstoten in de vaart der volkeren. Waarschuwingen van de BOP tegen dit megalomane denken werden in de wind geslagen. Hoe het met het Laanplein is vergaan is bekend. Dat de nieuwe ALDI en stadsvilla’s op historische grond staan kan niet worden ontkend… Lees verder

Drie drempels voor ontwikkeling plannen Paleis Soestdijk

Het AD gaat in de editie van jl. 6 mei onder de kop ‘Wie had schuld aan de impasse rond Paleis Soestdijk?’ nader in op de oplossing die onder leiding van de oud-burgemeester van Houten Wouter de Jong is gevonden om het gat van 13 miljoen  in de begroting van paleiseigenaar, de Meyer-Bergman Erfgoed Groep (MBEG), te dichten. Het krantenartikel maakt nog eens duidelijk dat de oud-burgemeester zich vooral laat kennen als His Master’s Voice. De Jong volgt immers klakkeloos het verhaal van de MBEG dat de oude bosgroeiplaatsen-regel stamt van ver ná de verkoop van het paleis aan de MBEG. Dat is regelrechte onzin. De overdracht van het paleis vond plaats eind 2017 en al op 1 november 2016 stelde Gedeputeerde Staten van Utrecht de Beleidsregels natuur en landschap voor de provincie Utrecht vast. Lees verder

Geen nieuwe utopie najagen svp

In een persbericht brengt actiegroep de Baarnse Feniks ‘fantastisch’ nieuws aangaande het realiseren van een cultuurhuis in het dorpscentrum. Nu het college ten lange leste tot de slotsom is gekomen dat uitvoering van het Arcadeplan de gemeente voor onverantwoord hoge uitgaven stelt, pleit de Feniks nu voor een cultuurhuis op de plek van de huidige bibliotheek en de daarboven gelegen acht woningen tot en met het aan de Burgemeester Penstraat gelegen Nutsgebouw en misschien kan daar ook het aan de Brink gelegen HEMA-pand bij worden betrokken. Zonder gebruik te maken van het HEMA-pand zou met de bouw van zo’n cultuurhuis een investering  van 11 miljoen euro gemoeid zijn. De Baarnse Feniks: “Dat zou fantastisch zijn, want daarmee kom je dicht in de buurt van de investeringen die nu en de komende jaren in de ‘Speeldoos’ moeten worden gedaan.” Lees verder

Waar stoelt het college zijn enthousiasme eigenlijk op?

(Aanvulling met een nota bene d.d. 4 mei 2020)

Het gezamenlijke persbericht van de Gemeente Baarn, Provincie Utrecht, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en het Rijksvastgoedbedrijf aangaande de gevonden oplossing voor het miljoenentekort waar de MBEG tegenaan was gelopen ademt een groot gevoel van optimisme. Nu de inhoud van het acht pagina’s tellende ‘Advies sluitend krijgen businesscase Landgoed Paleis Soestdijk’ is ingedaald, rijst bij de BOP de vraag, waar dit positivisme op gestoeld is. 

De vier partijen laten weten dat met de gemaakte afspraken wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar april vastlegde in een motie. Het persbericht zegt het zo: “Alle partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Het resultaat van alle inspanningen is dat er weer een belangrijke gezamenlijke stap is gezet in de herontwikkeling van het landgoed, waarbij we natuurwaarden beschermen. Met als gezamenlijk doel, het landgoed te transformeren tot een sieraad voor de toekomst.”

Bij de tevredenheid die de opstellers van het persbericht uitstralen valt een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Lees verder