Maandelijks archief: maart 2020

Kies voor zekerheid en jaag geen droom na

Website Gooi & Eemlander

Bij monde van hun voorzitter Jan de Wijer pleiten de verenigde  centrumwinkeliers samen met een aantal vastgoedeigenaren ervoor om gelet op de coronacrisis de centrumplannen even in de koelkast te zetten. Genoemd wordt ondermeer het Arcadeplan. In een korte aan de gemeenteraad gerichte brief laten de centrumondernemers weten, ‘dat de wereld en dus ook Baarn er over een paar weken anders uit zal zien en dat plannen (nog) niet te maken zijn en voorspellingen (nog) niet te doen’. Lees verder

Coronacrisis houdt ook Baarn stevig in zijn greep

Alhoewel er momenteel belangrijker zaken aan de orde zijn die om aandacht vragen dan bijvoorbeeld een stroomhuisje op de Brink, kan het niet zo zijn dat vrijwel alles in onze gemeente langdurig ondergeschikt wordt gemaakt aan het coronavirus. Zolang de beperkende richtlijnen van de overheid van kracht zijn moeten er ook binnen het pand Laanstraat 1 voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo spreekt het voor zich dat er tijdelijk geen al te zwaar beroep gedaan kan worden op ambtenaren. Ook het werk van de gemeenteraad is geminimaliseerd, slechts het hoognodige wordt behandeld. Dat publiek geen toegang heeft tot de gewoonlijk openbare raadsvergaderingen is logisch. Via RTVBaarn kunnen de vergaderingen thuis worden gevolgd. De coronacrisis vraagt veel gevraagd wordt van zowel het college als de ambtelijke organisatie en hier past het onze waardering daarover uit te spreken.

Hoe verder?

Lees verder

En weer laat de gemeentelijke communicatie te wensen over

(Update 30/3/2020)
Een aantal omwonenden rond de aan het parkeerterrein Laanstraat gelegen ALDI is zich in de woorden van de Gooi en Eemlander ‘te pletter geschrokken’ toen afgelopen woensdagavond de stekker van een flink uit de kluiten gewassen verlicht logo van de supermarkt in het stopcontact werd gestoken. De extra omgevingsverlichting waar de aan twee zijdes licht uitstralende reclamezuil in de avonduren voor zorgt levert zo’n zee van licht op dat het niet meer dan logisch is dat omwonenden direct in de pen klommen om hun beklag te doen bij de gemeente. Lees verder

Coronavirus zet Baarnse politiek op laag pitje

Het coronavirus COVID-19 legt het dagelijks leven ook in sociale zin steeds meer beperkingen op en doet de zorg over de gevolgen van de pandemie voor ieder persoonlijk toenemen. Naast de zorgen over de gezondheid bestaat er veel ongewisheid over de negatieve economische effecten die de pandemie met zich meebrengt. Het is de vraag hoe de miljardensteun die de Rijksoverheid heeft aangekondigd voor grote en kleine bedrijven en zzp-ers op langere termijn zal uitpakken. Vast staat dat naast de medische effecten ook de economische een zware wissel (gaan) trekken op alle geledingen van onze samenleving. Een economische recessie lijkt onontkoombaar. Lees verder

Paleis Soestdijk blijft de gemoederen bezighouden…

Het was een bij tijd en wijlen emotionele raadsvergadering afgelopen woensdagavond 11 maart. Eerstens nam de burgemeester zichtbaar verontwaardigd het woord om aan te geven dat het college grote moeite heeft met een door de stichting De Parel van Baarn aan de gemeenteraad gestuurde brief. Daarin wordt gemeld dat ambtenaren in opdracht van het college van burgemeester en wethouders leugenachtige verklaringen hebben afgelegd aangaande de financiering van het participatietraject Paleis Soestdijk. De burgemeester sloot een gang naar de rechter niet uit. Los van de vraag of het moment van de verklaring goed gekozen was, is het de vraag of het past zo te reageren op een aan de gemeenteraad gestuurde brief waarin burgers gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting. Lees verder

Omwonenden overvallen door ondergrondse container

(Aangevuld op 14 maart 2020)

Op diverse plaatsen in ons dorp worden momenteel inzamelingsplaatsen voor restaval ingericht door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Vorig jaar zijn de voorgenomen locaties gedeeld met de inwoners. Tijdens inloopavonden kon er bij ambtenaren nadere informatie worden ingewonnen over de bedachte plekken voor de containers en in de periode die volgde kon er bezwaar worden aangetekend door omwonenden. Om uw geheugen op te frissen. Op 27 september 2017 besloot de gemeenteraad tot het ondergronds inzamelen van huishoudelijk restafval. In september 2019 maakte het college via een ontwerp Besluit Locatieaanwijzing de beoogde plaatsen bekend voor de ondergrondse afvalcontainers. In de weken die volgden werden er door inwoners 70 zienswijzen ingediend tegen 16 van de 20 voorgenomen locaties. Uiteindelijk leverde dat 5 andere locaties op voor evenzoveel containers. Die nieuwe locaties zijn gedeeld via het op 6 februari 2020 door de gemeente gepubliceerde ‘Definitief aanwijzingsbesluit vijf gewijzigde locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gemeente Baarn‘. Je mag ervan uitgaan dat de reclamanten door de gemeente persoonlijk op de hoogte zijn gebracht van het nieuwe besluit. Maar wat nu als je geen bezwaar tegen de voorgenomen locaties hebt aangetekend omdat je daar geen aanleiding voor zag? Lees verder

Motie ‘Coalition of the Willing’

Op een aantal Griekse eilanden verblijven vele duizenden mensen, waaronder een groot aantal kinderen, onder erbarmelijke en uitzichtsloze omstandigheden in vluchtelingenkampen. Het is een humanitaire crisis die zijn weerga niet kent en waar geen einde aan lijkt te komen. Op politiek niveau wordt er in Europa vooral gesproken over de vluchtingen, de praktijk van alle dag leert dat dit voor hen die verblijven in de vluchtelingenkampen geen enkel soelaas biedt. Ook de Nederlandse regering zet geen concrete stappen die leiden tot een oplossing van het vluchtelingenvraagstuk en uit vooral de wens vluchtelingen op te vangen in de eigen regio. Ondertussen verslechteren de omstandigheden voor de bewoners van de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden met de dag. De Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’ met als doel 500 extreem kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland aan te bieden. Lees verder

College zoekt mee naar 11 miljoen voor Paleis Soestdijk

In weerwil van het feit dat een aantal van mijn raadscollega’s de bijdragen die zij van mij tegenkomen op de website van de BOP niet zelden zuur en bitter vinden, kan ik het niet laten ook via dit digitale kanaal mijn inderdaad soms gepeperde mening met de buitenwereld te delen. Het staat overigens een ieder vrij daar het zijne of hare van te vinden en van een leesplicht is al helemaal geen sprake. Stoort u zich ook aan mijn opinies of houdt u sowieso meer van zoet, bezoekt u dan vooral de websites of facebookpagina’s van fracties die het maar moeilijk hebben met de BOP. Bijvoorbeeld die van VoorBaarn. Lees verder

BOP-motie Stedin distributiestation Brink

De door de BOP aangekondigde Motie-Distributiestation-Brink is op papier gezet en vandaag (2/3/’20) uitgezet in het gemeentehuis. Het voorstel zal worden behandeld tijdens de raadsvergadering van as. 25 maart. Als we de Gooi en Eemlander mogen geloven, en waarom zouden we niet, storen in elk geval vijf van de acht gemeenteraadsfracties zich in hoge mate aan het op de Brink bij de Pauluskerk door Stedin geplaatste distributiestation. Dit blijkt ook uit de twaalf schriftelijke vragen die afgelopen weekeinde door de fracties van Het CDA, PvdA, GroenLinks en CU/SGP aan het college zijn gesteld. Alhoewel ook de BOP vol vragen zit over het distributiestation kunnen wij ons niet vinden in het merendeel van de schriftelijke vragen, omdat die voor een groot deel vragen naar de bekende weg. Lees verder