Maandelijks archief: februari 2020

Laat raad zich door taxushaag in de luren leggen?

De Gooi en Eemlander besteedt op zaterdag 29 februari opnieuw aandacht aan het distributiestation. De krant meldt dat vijf gemeenteraadsfracties zich niet kunnen vinden in het op de Brink bij de Pauluskerk geplaatste station. Je kunt je afvragen, waarom dan niet direct een door de BOP aangekondigde motie, waarin het college wordt opgeroepen in overleg te gaan met Stedin om te bereiken dat de modderschuit wordt weggehaald bij de vlag, omarmd? In de krant legt de fractievoorzitter dit zo uit: “Wij houden het op dit moment even bij vragen, ik kom pas met een motie als ik zeker weet dat die wordt gesteund”.  Lees verder

‘Stroomhuisje’ Stedin in meerdere opzichten misplaatst

Met grote verbazing nam de BOP afgelopen woensdag kennis van een bericht in de Gooi en Eemlander over de plaatsing van een ‘Stedin-stroomhuisje’  pal voor de monumentale Pauluskerk op de Brink. Bij het zien van de bij het artikel geplaatste foto was de eerste gedachte die in ons opkwam, dit kan niet waar zijn, hier moet Stedin een fout adres hebben doorgegeven aan de uitvoerder van het werk. Immers, het vierkante bouwsel zorgt voor een grove aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de Brink. Je kunt er nog veel meer woorden aan vuil maken, maar de foto van het object laat meer zien dan woorden kunnen zeggen. Ondertussen staat overduidelijk vast dat Stedin te goeder trouw heeft gehandeld en dat de verantwoordelijkheid van het geplaatste misbaksel volledig kan worden bijgeschreven op het conto van het college. Lees verder

Pandeigenaar Witteveen hekelt gemeentelijke strooppot

De Gooi en Eemlander brengt vandaag (27/2) een verontrustend verhaal over een strooppot waarin het voornemen van de eigenaar van een aan het parkeerterrein Laanstraat gelegen bedrijfspand is beland. Het plan voorziet erin het rond 1888 gebouwde pakhuis, waarin decennialang het verhuisbedrijf Witteveen was gevestigd, uit te breiden en om te vormen tot een gemengd complex met bedrijfsruimten op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Een klein jaar geleden meldde pandeigenaar Leo Witteveen zich met zijn plan bij de gemeente en afgelopen zomer werd het nader uit de doeken gedaan tijdens een goed bezochte informatieavond.

Lees verder

Hoe zit het met de kosten van het participatietraject Paleis Soestdijk?

Tijdens de behandeling van een mede door de fracties van GroenLinks en de PvdA ondertekende op 18 december 2019 in de raad behandelde motie van de BOP aangaande het Participatietraject Paleis Soestdijk, deed verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma de toezegging de raad vertrouwelijk te zullen informeren over de kosten die in het kader van genoemd participatietraject ten laste komen van de gemeente. Inmiddels zijn we meer dan twee maanden verder en is die informatie nog niet door de raad ontvangen. Ondertussen vragen wij ons af welk concurrentiebeding zich momenteel nog verzet tegen de openbaarmaking van die kosten. Zou het niet passen bij een transparante overheid hier publiekelijk helderheid  over te verschaffen? Lees verder

Over een debat dat komt en geluidsverrommeling in Vorstelijk Baarn

Tijdens de raadsvergadering van februari 2020 speelden twee hete hangijzers een prominente rol. Beide hadden al dan niet direct van doen met de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met Paleis Soestdijk. Zo lagen er mondelinge vragen op de raadstafel aangaande de door de gemeente aan de oud-burgemeester van Houten gegeven opdracht op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing voor het financiële tekort van 11 miljoen euro dat is ontstaan in de begroting c.q. winstverwachting van de paleiseigenaar én kwam de verruiming van het organiseren van openlucht evenementen met versterkte muziek aan de orde. Lees verder

BOP stelt samen met GL en de PvdA vragen bij opdracht onderzoek naar 11 miljoen voor de MBEG

In de Gooi en Eemlander van dinsdag 18 februari 2020 laat de oud-burgemeester van Houten, de heer De Jong van adviesbureau Necker van Naem, weten dat hij in opdracht van de gemeente Baarn op zoek gaat naar een oplossing voor het gat van 11 miljoen euro dat is ontstaan in de begroting van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Het bevreemdt ons dat de gemeente als opdrachtgeefster van dit onderzoek wordt genoemd. Immers, de gemeente heeft part nog deel aan het ontstaan van het tekort waar de MBEG mee wordt geconfronteerd. De stelling van de Lees verder

Svp geen toekomstmuziek op terrein bomencentrum

Vorig jaar november kregen de plannenmakers voor een mediapark op het aan de Zandheuvelweg gelegen Bomencentrum Nederland (van Hans Blokzijl) n.a.v. een publicatie in de Gooi en Eemlander van ons het advies die plannen niet verder uit te werken. Ze zouden gelet op de vigerende beleidsregels aangaande hoe om te gaan met het gebied gelegen binnen het  Natuurwerkwerk Nederland geen schijn van kans maken. In de Baarnsche Courant van jl. 14 februari komt de initiatiefnemer van het mediapark, de heer Dorland, aan het woord. Lees verder

Oud-burgemeester gaat op zoek naar 11 miljoen voor eigenaar Paleis Soestdijk

Vandaag komt RTV-Utrecht met het nieuws dat de oud-burgemeester van Houten, Wouter de Jong (CU), in samenspraak met de gemeente, provincie en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) op zoek gaat naar 11 miljoen euro om het gat mee te dichten dat de begroting van de paleiseigenaar momenteel laat zien. De regionale zender meldt dat het tekort is ontstaan omdat de gemeenteraad en de provincie gelet de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied niet willen meewerken aan de bouw van een woonwijk in de bossen rond het paleis. Gedoeld wordt op het terrein van de voormalige marechausseekazerne én een ruim daar omheen gelegen bosgebied (Alexanderkwartier) dat een aantal oude bosgroeiplaatsen telt én beschermde diersoorten. Dat zowel de gemeenteraad als de provincie de nodige vraagtekens plaats(t)en bij de plannen van de MBEG klopt. De stelling van de MBEG dat er sprake is van gewijzigde regelgeving is niet waar en behoeft dus enige nuancering. Lees verder

Het college kiest voor nog meer geluid in de openlucht

Vorig jaar mei stelde het college van burgemeester & wethouders voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo te wijzigingen dat inrichtingen, denkt u hierbij aan horecabedrijven maar bijvoorbeeld ook aan Paleis Soestdijk, voortaan jaarlijks twaalf evenementen met versterkte muziek in de openlucht kunnen organiseren waarbij de normale geluidsnormen fors mogen worden overschreden. De nieuwe regel kwam er, gelet op het feit dat zich binnen een afstand van 50 meter van een inrichting geen woning mag bevinden, op neer dat vrijwel alleen in de landelijke gebieden van de gemeente gelegen inrichtingen ervan zouden kunnen profiteren. Met de nieuwe regel zou de bepaling dat inrichtingen maximaal drie dagen of dagdelen per jaar en uitsluitend bínnen de muren van de locatie dergelijke geluidbelastende festiviteiten mogen organiseren komen te vervallen. Lees verder

Over een overbodige raadsexercitie…

In de klucht die zich afspeelt rond het Arcadeplan namen de fracties van D66, GroenLinks, VoorBaarn, CDA en CU/SGP tijdens de raadsvergadering van jl. 29 januari een motie aan aangaande de door die partijen en projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed BV gewenste nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink. De vijf raadsfracties willen er met assistentie van het college achter komen wat nuchter verstand al op voorhand laat weten: de door hen gedroomde nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink is een te grote broek voor de gemeente. Lees verder