Maandelijks archief: december 2019

Een goede tweedehands is zo gek nog niet…

In de Gooi & Eemlander van jl. 27 december krijgt vastgoedondernemer Zijtveld een podium geboden om op de valreep van het oude jaar zijn plan voor de bouw van een cultuurhuis op de plek van de Arcade aan de Brink te promoten. Op zijn betoog valt het nodige af te dingen. Alle reden om een reactie in de vorm van een ingezonden brief naar de krantenredactie te sturen. Tot plaatsing van de brief kwam het niet. Sterker nog, ook na een vervolgvraag volgde er geen enkele reactie van de krantenredactie. Door een klik op de afbeelding komt de advertorial van de projectontwikkelaar groter in beeld en hieronder kunt u de niet geplaatste ingezonden brief lezen. Lees verder

Een gedekte wethouder heeft altijd gelijk

Veel inwoners volgen de handel en wandel van de Baarnse gemeenteraad via publicaties in de lokale pers. In de Baarnsche Courant van maandag 23 december doet journalist Eugene Leenders verslag van een heikel onderwerp. Ik doel op de gang van zaken rond de door de gemeente ingestelde klankbordgroepen inzake de planvorming voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Dat de gemeente en niet de initiatiefnemer c.q. paleiseigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), de verantwoordelijkheid voor het participatieproces op zich heeft genomen is zonder meer strijdig met  gemeentelijke regelgeving. Die schrijft immers voor dat tijdens de planfase een initiatiefnemer verantwoordelijk is voor zo’n proces, inclusief de financiële consequenties die daarmee gepaard gaan. Lees verder

De cijfers spreken: nieuwbouw van een cultuurhuis is onverantwoord

De BOP heeft zich in de afgelopen maanden bij diverse gelegenheden uitgesproken tegen het plan op de plek van de Arcade op de Brink een nieuw cultuurhuis te bouwen. Wat de BOP betreft had de raad zich gehouden aan zijn eerdere besluit de huidige aan de Rembrandtlaan gelegen Speeldoos op te knappen en uit te breiden om onderdak te kunnen bieden aan het theater, de bibliotheek en Volksuniversiteit. De argumenten die de voorstanders van het Arcadeplan inzetten, zo zou een cultuurhuis op de Brink zorgen voor meer voetstappen in de Laanstraat, delen wij niet. Dat het centrumwinkelgebied niet meer floreert als twintig jaar geleden, daar liggen andere redenen aan ten grondslag. En wat het versterken van de levendigheid op de Brink en daarop aansluitende winkelstraten betreft, daar zijn andere mogelijkheden voor in te zetten. Lees verder

Blaffende honden bijten ook in Baarn niet…

In Baarn krijgt een wethouder altijd gelijk, althans als zo’n ambtsdrager deel uitmaakt van een door de VVD geleid college. Neem de gang van zaken rond het participatieproces aangaande het landgoed Paleis Soestdijk. De vigerende leidraad inzake dergelijke processen én het gestelde in het Plan van Aanpak Herbestemming Landgoed (Paleis) Soestdijk schrijven voor dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) als initiatienemer gedurende de planfase verantwoordelijk is voor het participatieproces (klankbordgroepen).

Uit het Plan van Aanpak

Lees verder

Rekening klankbordgroepen Paleis Soestdijk hoort bij de MeyerBergman Erfgoed Groep

Eerder dit jaar vond onder verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn met het oog op de planontwikkeling Paleis Soestdijk de instelling plaats van een drietal klankbordgroepen. Over de keuze van het college het adviesbureau Awareness, dat eerder werkzaamheden verrichtte voor paleiseigenaar de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG), dit participatieproces vorm te laten geven stelde de BOP mede namens GroenLinks tijdens de raadsvergadering van jl. 29 mei een aantal mondelinge vragen en op 29 oktober jl. volgde nog een aantal schriftelijke vragen over dit onderwerp. In de beantwoording van de schriftelijke vragen liet het college weten dat met het zelf ter hand nemen van het participatieproces is gehandeld overeenkomstig Communicatieleidraad nieuwbouwprojecten én het gestelde in het Plan van Aanpak Herbestemming Landgoed (Paleis) Soestdijk van 3 september 2018. Daar slaat het college de plank volledig mis, want in de leidraad is vastgelegd dat de initiatiefnemer van een project dat afwijkt van een vigerend bestemmingsplan zélf verantwoordelijk is voor het goed informeren en betrekken van alle belanghebbenden bij een participatietraject en dat de kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening komen van de initiatiefnemer. Lees verder